Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām Drukāt

Aicinām piedalīties Eiropas Komisijas organizētajā sabiedriskajā apspriešanā, aizpildot anketu tiešsaistē. Aptauja tiek veikta, lai uzzinātu sabiedrības viedokli par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā.

 
Domes sēde 23.02.2017. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 23.02.2017. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

Lasīt tālāk...
 
“Kūdras ieguves paplašināšana Rucavas novada Rucavas pagasta Nidas purvā” Drukāt

Paziņojums par iesnieguma par paredzētās darbības “Kūdras ieguves paplašināšana Rucavas novada Rucavas pagasta Nidas purvā” akceptēšanu iesniegšanu pašvaldībā

Rucavas novada dome (reģ. Nr. 90000059230) paziņo, ka 2017. gada 16. februārī pašvaldībā ir iesniegts iesniegums par paredzētās darbības  akceptēšanu.

Lasīt tālāk...
 
E-veselība Drukāt

E-veselība ir elektroniska valsts veselības aprūpes informācijas sistēma drošai, ērtai un ātrai medicīniskās informācijas uzkrāšanai un apmaiņai starp pacientu un viņa ārstniecībā iesaistītajām personām. E-veselības portāla adrese ir www.eveseliba.gov.lv. Vairāk šeit.

 
Valsts amatpersonu deklarācijas par 2016. gadu Drukāt

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka saskaņā ar likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto valsts amatpersonām kārtējās valsts amatpersonu deklarācijas par 2016. gadu jāiesniedz VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS) no 2017. gada 15. februāra līdz 3. aprīlim ieskaitot.

Lasīt tālāk...
 
Uz izrādi "Saimnieks meklē saimnieci" Drukāt

Pavasari gaidot, plānots brauciens uz izrādi "Saimnieks meklē saimnieci", kas notiks 5. martā plkst. 15.00, Liepājas olimpiskajā centrā.

Izrādes ilgums 2,5 h.

Lasīt tālāk...
 
Seminārs 25.februārī Drukāt

25. februārī plkst. 11.00 Rucavas novada domes sēžu zālē

Aicināti visi, kuriem interesē, dzīvē notiekošo lietu iemesli. Kopā meklēsim un atradīsim jaunus risinājumus vecajām ķibelēm. Darbā izmantosim Berta Hellingera sistēmfenomenoloģisko pieeju, meklējot atbrīvojošo enerģiju un ceļus mīlestības spēka plūdumam sarežģītajās attiecību sistēmās. Atradīsim, kādās lamatās esam iekrituši savā dzīvē, nezinot, ignorējot vai pārkāpjot sistēmas likumus.

Lasīt tālāk...
 
Sadarbības platformas "Demogrāfisko lietu centrs" iniciatīvas Drukāt

Lai sniegtu lielāku valsts atbalstu ģimenēm ar bērniem, pēc ekspertu sadarbības platformas "Demogrāfisko lietu centrs" iniciatīvas šī gada valsts budžetā paredzēti papildus jauni pasākumi vairāk kā 20 miljonu euro apmērā. Tai skaitā - papildus atbalsts "Pirmā mājokļa programmai", lai ģimenes ar bērniem varētu saņemt valsts galvojumu kredītam pirmā mājokļa iegādei vai būvniecībai, palielināts ģimenes valsts pabalsts ģimenēs ar 4 un vairāk bērniņiem un valsts minimālā atbalsta apmērs apgādnieku zaudējušiem bērniem. Lai palielinātu iespēju katram bērniņam augt ģimeniskā vidē, arī tiem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes, no 2017.gada tiek būtiski palielināts pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu. Savukārt no šī gada 1.jūlija paredzēts piešķirt 25% atlaidi tām daudzbērnu ģimenēm, kas ir "Goda ģimenes kartes" īpašnieki, braukšanai reģionālajā transportā.

Lasīt tālāk...
 
"Radām novadam" Drukāt

6.februārī tiek uzsākta jauniešu komandu uzņemšana biznesa projektu konkursā "Radām novadam". Konkurss ir turpinājums pilotprojektam, kurš noslēdzās 2016. gada vasarā un Eiropas Komisijas vērtējumā tika atzīts par labāko uzņēmējdarbības veicināšanas projektu Latvijā un vienu no labākajiem Eiropā. Vairāk šeit.

 
Esi pieejams! Drukāt

Laba pārvaldība uzliek pienākumu valsts un pašvaldības iestādei būt pieejamai ne tikai formāli, bet arī reāli.

Cilvēkam ir tiesības uz sasniedzamu valsts pārvaldi. Minētais nozīmē ne tikai fiziskās vides pieejamību ar vienlīdzīgām iespējām, tai skaitā, arī personām ar dažāda veida invaliditāti, bet arī informācijas pieejamību un iedzīvotājiem draudzīgu pieņemšanas laiku.

 
Detālplānojums “Ezermaļi” Drukāt

Paziņojums par detālplānojuma “Ezermaļi” pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Rucavas novada domes 26.01.2017. lēmumu (protokols Nr.2, 1.28.p.), detālplānojuma “Ezermaļi” pilnveidotā redakcija ir nodota publiskai apspriešanai no 06.02.2017. līdz 28.02.2017.. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 15.februārī, plkst. 14.00, Rucavas novada domē, kultūras nama zālē.

Lasīt tālāk...
 
« SākumsIepriekšējā123456NākamāBeigas »

Lapa 1 no 6

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: dunika@rucava.lv

Vakances

Izsoles

"Pogaļas"

Zemes vienības „Pogaļas” nomas tiesību izsole

Rucavas novada dome izziņo šādu Rucavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli:

Izsoles objekta – zemes vienības „Pogaļas” ar kadastra apzīmējumu 64840080264, 1,03 ha platībā, izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kas atbilst Rucavas novada teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai. Zemes nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi.

Izsoles veids – mutiska, ar augšupeju soli.

Izsoles vieta un laiks – izsole notiks Rucavas novada pašvaldības Domes telpās, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, 2017.gada 2. martā, plkst.11.00.

Izsoles sākuma cena par 1 ha zemi ir 43,50 EUR (bez PVN) gadā.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.

Nomas tiesību izsoles minimālais solis ir 3 EUR (bez PVN).

Dalībnieku reģistrācija izsolei tiek veikta līdz 2017.gada 1.martam, plkst.15.00, Rucavas novada pašvaldības Domē, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477.

Kontaktpersonas: jautājumos par izsoli Komisijas sekretāre Baiba Millere, tālr. 20021713, jautājumos par izsoles Objektu – Dzintra Bļinova, tālr. 25904975.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv un Rucavas novada pašvaldības domē, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads.

Autobuss

Rucavas novada Dome paziņo, ka tiek atsavināta, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldības kustamā manta - pasažieru autobuss MERCEDES BENZ 0404, valsts reģistrācijas Nr. HF7382, izlaiduma gads 1999., degvielas tips - dīzeļdegviela, motora tilpums 10964 cm³, sēdvietu skaits – 30, stūres pastiprinātājs, krāsa - violeta.

Nosacītā cena EUR 9256 (deviņi tūkstoši divi simti piecdesmit seši euro un 00 centi) bez PVN. Solis EUR 200,00 (divi simti euro un 00 centi). Izsoles nodrošinājums tiek noteikts 10% apmērā, no mantas nosacītās cenas, t.i. EUR 925,60 (deviņi simti divdesmit pieci euro un 60 centi).

Nodrošinājuma summu ieskaita pirms izsoles Rucavas novada pašvaldības (reģ. Nr.90000059230) norēķinu kontā AS „Swedbank” norēķinu konts: Nr. LV23HABA0551035168408, kods: HABALV22.

Mantu var apskatīt darba dienās darba laikā no 9.00-16.00, izņemot piektdienās līdz 13:00, "Rucavas pamatskola", Rucavā, Rucavas pagastā Rucavas novadā, iepriekš piesakoties pa tālruni pie Edgara Riežnieka, tālr. 28373224.

Izsole notiks 2017.gada 9.martā plkst. 11.00, Rucavas novada Domes Sēžu zālē, “Pagastmāja”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Norēķini par kustamo mantu veicami desmit darba dienu laikā no izsoles dienas.

Izsoles dalībniekus reģistrē kancelejā “Pagastmāja”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, līdz 2017.gada 9.martam plkst. 9:00. Reģistrācija notiek darba dienās no plkst. 09.00 līdz plkst.16.00, izņemot piektdienās līdz 13:00

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.rucava.lv sadaļā “Izsoles”. Tālr. uzziņām 63461619, 29143718 (kanceleja).

Laika ziņas