Iznomā lauksaimniecības zemi Drukāt

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka  pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, Rucavas novada dome 2018.gada 26.jūlija sēdē nolēma iznomāt šādas zemes vienības:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopplatība ha

Iznomājamā platība, ha

Piezīmes

Milleri

64520170009

6,2

3,0

Pašvaldībai piekritīgā zeme. Tiek iznomāta lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām  uz desmit gadiem. Nomas maksa 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Stropi

64520100161

0,58

0,58

Pašvaldībai piederīga zeme. Tiek iznomāta lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām  uz desmit gadiem. Nomas maksa 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Ja uz vienu zemes gabalu pieteiksies vairāki pretendenti, tiks rīkota nomas tiesību izsole. Zemes izvietojums www.kadastrs.lv, sadaļā zemes vienības. Pieteikties uz zemes nomas tiesībām Rucavas novada domē vai Dunikas pagasta pārvaldē iesniedzot iesniegumu līdz 2018.gada 10.augustam.

Papildus informācija pie zemes lietu speciālistes Dzintras Bļinovas, tālr.25904975.