×

Dunikas pagasta Sikšņu bibliotēka

Datums: 21.03.2019


Precīzs bibliotēkas dibināšanas gads nav zināms, bet pirmās ziņas par bibliotēku ir atrodamas 1947.gada dokumentos. Sikšņu bibliotēka akreditēta 2008.gadā un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.

Bibliotēka kā Dunikas pagasta Sikšņu kultūras centrs, ieņem arvien nozīmīgāku vietu pagasta dzīvē. Tā nodrošina visiem lietotājiem brīvu un neierobežotu piekļuvi iespiestās  un elektroniskās informācijas resursiem. Informācijas pakalpojumus nodrošina bibliotēkas krājums, LNB informācijas resursi, Liepājas CZB un novadu bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, Kurzemes novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs, interneta meklētāji u.c.

Bibliotēkā aktīvi strādā ar bērniem un pusaudžiem. Bērniem tiek organizēti interesanti pasākumi. Skolēnus apmāca, kā sameklēt informāciju grāmatās un internetā, kā izmantot šo informāciju mācībām, pašizglītībai, saturīga brīvā laika pavadīšanai. Regulāri un ar labiem panākumiem bibliotēka strādā projektā  "Bērnu žūrija”. 2009.gadā iekārtota atsevišķa telpa bērnu krājumam. 
Sikšņu bibliotēkas krājums papildināts, piedaloties VKKF kultūrprogrammās. 

Bibliotēkas klienti tiek apkalpoti elektroniski, nodrošinot automatizētu lietotāju pieprasījuma izsniegšanu / saņemšanu.                        
Bibliotēkas sadarbības partneri:

  • Sikšņu pamatskola
  • Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka (LCZB)
  • Liepājas novadu bibliotēkas
  • Sikšņu bērnudārzs.

Bibliotēkas pakalpojumi:

Bibliotēkas lietotāju rīcībā ir 6 datori ar  pastāvīgo IT pieslēgumu, 1 kopētājs, 1 multifunkconālā iekārta.


Bibliotēkas elektroniskais katalogs

Jaunākās grāmatas Sikšņu bibliotēkā