×
Sikšņu pamatskola

Sikšņu pamatskola

Datums: 21.03.2019


Adrese: "Sikšņu pamatskola", Sikšņi, Dunikas pagasts, Rucavas novads, LV-3480

Tālrunis: 63453394

E-pasts: siksni.p.s@rucava.lv

 

 

 

 

 

 


Vīzija

Skola, kura piedāvā konkurētspējīgu izglītību, akcentējot katra izglītojamā personības, radošo spēju un talantu attīstību, veselīgu un sportisku dzīvesveidu.

Misija

Veidot mūsdienīgu izglītības vidi, nodrošinot  kvalitatīvu izglītības procesu, sniedzot  izglītojamiem pašapliecināšanās iespējas un motivāciju tālākizglītībai. 

Vērtības

Cieņa – mēs cienām sevi un līdzcilvēkus, ko apliecinām ar savu attieksmi un rīcību.

Sadarbība - tā ir labas komandas pamats. Mūsu skola ir komanda – skolēni, vecāki un skolas darbinieki.

Izaugsme – mēs augstu vērtējam iespēju apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas, nemitīgi sevi pilnveidot un attīstīt.

Atbildība – mēs esam atbildīgi par savu rīcību un vārdiem, par savas rīcības sekām. Mēs esam līdzatbildīgi par skolā notiekošo.

Patriotisms – mēs veidojam interesi un piederības izjūtu savai ģimenei, skolai, pagastam, novadam, Latvijai.

Skola piedāvā
  • Vispārējās pamatizglītības programmu
  • Pirmsskolas izglītības programmu divās pirmsskolas grupās
  • Speciālās izglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
  • Dažādas interešu izglītības programmas
  • 5 un 6 gadīgajiem bērniem mācīties angļu valodu
  • Darboties jaunsardzē
  • Izdot skolas avīzi “Starpbrīžu Stāstiņi”

Sikšņu pamatskolas dokumenti

1. Nolikums

2. Iekšējās kārtības noteikumi skolā

3. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Sikšņu pamatskolā

4. Sikšņu pamatskolas darbības kārtiba, ja skolēni neapmeklē skolu


Projekti Sikšņu pamatskolā:


Sikšņu pamatskolas Mācību plāns ( vecais standarts), pamatizglītība , Mācību plāns ( jaunais standarts) pamatizglītība


Sikšņu pamatskolas aktualitātes un skolas avīzīte.


Sikšņu pamatskolas vēstures fakti un Skolas pašnovērtējums 2017.gadā

Sikšņu pamatskolas pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija 2020Sikšņu pamatskola