×
AIZRITĒJUSI DISKUSIJA PAR SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMIEM

AIZRITĒJUSI DISKUSIJA PAR SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMIEM

Datums: 02.12.2021


Vakar, 1. decembrī, notika trešā no astoņām sabiedriskās apspriedes sanāksmēm, kas tika veltīta sociālās aizsardzības jautājumiem.

Apspriedes ieraksts skatāms ŠEIT.

Sanāksmei tiešsaistes platformās bija pieslēgušies vairāk nekā 60 dalībnieki. Pašvaldības pārstāvji un dokumentu izstrādātāji interesentus iepazīstināja gan ar dokumentu izstrādes procesu, gan ar stratēģisko ietvaru, gan ar Rīcības virziena "Sociālā palīdzība, pakalpojumi un atbalsts" investīciju projektiem un darbībām.

Pavisam šajā Rīcības virzienā tiek plānotas 33 darbības un projekti, kas ir sagrupēti trīs uzdevumos. Pirmais - paplašināt un pilnveidot sociālos pakalpojumus, attīstīt sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru. Otrais - pilnveidot sociālās palīdzības un citus materiālā un nemateriālā atbalsta veidus. Trešais - nodrošināt atbalsta pasākumus bērniem, ģimenēm ar bērniem un citām sociālajām grupām, atbalstot nepieciešamo kompetenču apgūšanā un veicinot iekļaušanos sabiedrībā.

Plānā ietvertais ir vērsts uz sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras pilnveidi, t.sk. energoefektivitāti un vides pieejamību, cilvēkresursu – sociālā darba speciālistu – profesionālo pilnveidi un atbalstu, uz sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību, ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma attīstību senioriem, kā arī uz sociālo dzīvojamo māju atjaunošanu un jaunu izveidi. Tāpat Rīcības virzienā nozīmīgs akcents likts uz atbalsta sniegšanu ģimenēm, jauniešiem un citām grupām, t.i., lai palīdzētu prasmju un zināšanu apguvē, problēmsituāciju un krīžu pārvarēšanā. Rīcības plānā ietvertas arī darbības, kas vērstas uz ģimeniskas vides veicināšanu ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem, kā arī uz vardarbības un atkarību mazināšanu. Lai to sasniegtu, nepieciešamais indikatīvais investīciju apjoms ir 5,9 milj. eiro.

Nākamā sabiedriskā apspriešanas sanāksme notiks piektdienā, 3. decembrī, plkst.17.30 par tēmu “Pārvaldības un pakalpojumu sistēma”. Tiešsaistes apspriešanas ZOOM saite https://us02web.zoom.us/j/82530699236

Ikviens ir aicināts sīkāk iepazīties ar izstrādātajiem dokumentiem un sniegt savus priekšlikumus to pilnveidei. Visa informācija ir pieejama Dienvidkurzemes novada pašvaldības mājaslapā www.grobinasnovads.lv un citu bijušo novadu mājaslapās.