×
17DEC

"Eridanas" Koncertprogramma “SAJŪTI ZIEMASSVĒTKUS”

17.12.2021 | 18.00 Skatīt visus pasākumus
Atklāts konkurss uz pašvaldības aģentūras “Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs” direktora amata vietu

Atklāts konkurss uz pašvaldības aģentūras “Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs” direktora amata vietu

Datums: 26.10.2021


Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome 2021. gada 30. septembrī pieņēma lēmumu Nr. 113 “Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības aģentūras “Grobiņas sporta centrs” reorganizēšanu”, kurā nolemts ar 2021. gada 1. novembri reorganizēt pašvaldības aģentūru “Grobiņas sporta centrs” un pārdēvēt ar nosaukumu “Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs” (turpmāk – Aģentūra).

Aģentūras direktora galvenie pienākumi:

- plānot, organizēt, koordinēt un kontrolēt Aģentūras darbu;

- atbildēt par Aģentūrai noteikto uzdevumu un funkciju izpildi;

- izstrādāt Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas un budžeta projektu;

- nodrošināt Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas, budžeta un kārtējā gada darba plāna izpildi;

- sniegt Domei pārskatu par vidēja termiņa darbības stratēģijas un kārtējā gada darba plāna izpildi;

- sniegt Domei nepieciešamo informāciju un priekšlikumus Aģentūras darbības jautājumos;

- nodrošināt Aģentūras gada publiskā pārskata sagatavošanu un publicēšanu;

- rīkoties ar Aģentūras mantu un finanšu līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, pārstāvēt Aģentūru tās kompetencē esošajos jautājumos attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, fiziskām un juridiskām personām;

- nodrošināt Aģentūras personāla vadību, pieņemt darbā un atbrīvot no darba Aģentūras darbiniekus, noteikt viņu kompetenci un atbildību, apstiprināt amata aprakstus;

- atbilstoši savai kompetencei dot rīkojumus, kas ir saistoši Aģentūras darbiniekiem;

- slēgt darba un saimnieciskos līgumus, parakstīt citus dokumentus Aģentūras vārdā;

- normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošināt sabiedrības informēšanu par Aģentūras darbību;

- izveidot Aģentūras iekšējās kontroles sistēmu;

- izveidot un uzturēt aģentūras lietu nomenklatūru un nodrošināt dokumentu glabāšanu un arhivēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

- nodrošināt lietojumprogrammu ieviešanu un lietošanu aģentūras darbā

- veikt citus uzdevumus, kas noteikti normatīvajos aktos.

Pretendentam izvirzītās obligātās izglītības un profesionālās pieredzes prasības:

- augstākā izglītība, vēlams tūrisma vai komunikāciju zinātņu jomā;

- vēlama vismaz piecu gadu pieredze tūrisma jomā vai publiskās pārvaldes darbā;

- pretendents prot vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.

Pretendentam papildus izvirzītās prasības:

- zināšanas par publiskās pārvaldes darbu, tūrisma jomu un to reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

- līdera dotības un vadības spējas;

- labas saskarsmes spējas un komunikāciju prasmes;

- spēja strādāt kolektīvā, vadīt un organizēt darbu;

- spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;

- izpratne par pašvaldības darbu un pašvaldības aģentūras finansēšanas kārtību;

- prasmes strādāt ar datorprogrammām (Microsoft Office).

Pretendenti iesniedz šādus dokumentus:

- pieteikums amatam/motivācijas vēstule;

- nolikuma prasībām atbilstošu izglītības un papildu izglītības dokumentu kopijas;

- īss dzīves un darba gaitu apraksts – CV ar obligātu norādi uz pieredzi, valodu prasmju līmeni, izglītību un papildu izglītību (kursi, semināri, apmācības u.c.), norādot to apjomu akadēmiskās stundās;

- citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi

- Aģentūras attīstības koncepciju un Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju līdz 5000 rakstu zīmēm, nepārsniedzot divas A4 lapas datorrakstā;

- pretendents papildus var iesniegt atsauksmes, rekomendācijas vai citus dokumentus, kas apliecina pretendenta atlasei izvirzīto prasību izpildi vai nepieciešamās prasmes.

 

Mēnešalga – no 1647 līdz 1917 eiro.

 

Pieteikumu ar norādi “Konkursam uz pašvaldības aģentūras “Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs” direktora amatam” var iesniegt līdz 2021.gada 29.oktobrim:

- sūtot pa pastu tā, lai Dienvidkurzemes novada pašvaldībā tas tiktu saņemts līdz 2021.gada 29.oktobrim, norādot adresātu Dienvidkurzemes novada dome, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430;

- ar drošu elektronisko parakstu parakstītu, iesūtot Dienvidkurzemes novada pašvaldības e-adresē vai uz e-pastu:  personals@dkn.lv.

Ar atklāta konkursa nolikumu uz vakanto amatu pašvaldības aģentūras “Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs” direktora amata vietu var iepazīties Dienvidkurzemes novadā apvienotās Grobiņas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.grobinasnovads.lv sadaļā Dienvidkurzemes novads/Nolikumi.


17DEC

"Eridanas" Koncertprogramma “SAJŪTI ZIEMASSVĒTKUS”

17.12.2021 | 18.00 Skatīt visus pasākumus