×
Detālplānojuma izstrādes uzsākšana nekustamajā īpašumā “Jaunpelči”

Detālplānojuma izstrādes uzsākšana nekustamajā īpašumā “Jaunpelči”

Datums: 10.10.2019


Rucavas novada dome 2019. gada 26. septembrī pieņēma lēmumu (protokols Nr.1.1, prot Nr.14.) “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaunpelči” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt un detalizēt Rucavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus atbilstoši dotajā teritorijā atļautajai izmantošanai – “Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijas” (PT2) izvērtējot un nosakot plānotās (atļautās) izmantošanas, sadales un apbūves iespējas dzīvojamai, tūrisma un/vai atpūtas iestāžu apbūvei un tam atbilstošās infrastruktūras nodrošinājumu un labiekārtojumu.

Rakstisko priekšlikumu un ieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2019. gada 7. novembrim, Rucavas novada domē, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477 vai dome@rucava.lv.

Detālplānojumu izstrādā SIA “Projekti PRO”.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Rucavas novada Teritorijas plānotāja Sanita Urtāne, sanita.urtane@rucava.lv vai “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477.