×
Lokālplānojuma izstrādes uzsākšana nekustamajā īpašumā “Ostmala”

Lokālplānojuma izstrādes uzsākšana nekustamajā īpašumā “Ostmala”

Datums: 10.10.2019


Rucavas novada dome 2019. gada 26. septembrī pieņēma lēmumu (protokols Nr.10, prot Nr.14.) “Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ostmala” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir lokālplānojuma teritorijā precizēt Rucavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktās prasības.

Rakstisko priekšlikumu un ieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2019. gada 7. novembrim, Rucavas novada domē, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477 vai dome@rucava.lv.

Lokālplānojumu izstrādā SIA “Projekti PRO”

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Rucavas novada Teritorijas plānotāja Sanita Urtāne, sanita.urtane@rucava.lv vai “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477.