×
Par grants ceļu būvniecību un pārbūvi Rucavas novadā

Par grants ceļu būvniecību un pārbūvi Rucavas novadā

Datums: 30.11.2017


logo

2015.gada 18.augustā ir apstiprināti MK noteikumi Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projekta iesniegumu konkursu veidā”. Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Noteikumi paredz, ka grants ceļus nosaka vietējā pašvaldība atbilstoši tās noteiktiem ar domes lēmumu apstiprinātiem kritērijiem. Līdz ar to 2017.gada 30.novembrī Rucavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu par pašvaldības dalību grants ceļu būvniecības un pārbūves projektu konkursā, pamatojoties uz 2015.gada 18.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” un apstiprinājusi sekojošus būvējamo vai pārbūvējamo pašvaldības grants ceļu atlases kritērijus:

Nr.p.k.

KRITĒRIJS

1.

Ceļam pieguļošajā teritorijā atrodas lauksaimniecības uzņēmumu (produkcijas ražošanas un/vai pārstrādes) objekts

2.

Grants ceļa būvniecība vai pārbūve tiek īstenota kopā ar pievadceļu, kurš atbilst LAP 2014-2020 pasākumam „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”

3.

Ceļam pieguļošajā teritorijā atrodas nelauksaimniecības uzņēmums vai saimnieciskās darbības veicējs

4.

Grants ceļa būvniecība vai pārbūve ir sabiedriskajā apspriešanā izvirzīts priekšlikums

5.

Pašvaldības autoceļš ir nozīmīgs pasākuma mērķa – apdzīvotības saglabāšana, sasniegšanai

6.

Līdzvērtīgu punktu skaita gadījumā punkti tiek piešķirti atkarībā no grants ceļa tehniskā stāvokļa (defektu akti)

Līdz 2017. gada 13. decembrim Rucavas novada dome aicina vietējos uzņēmējus iesniegt savus grants ceļu būvniecības vai pārbūves priekšlikumus (brīvā formā, norādot konkrēto ceļa posmu un tā garumu, kā arī pamatojot būvniecības vai pārbūves nepieciešamību). Priekšlikumus var iesniegt Dunikas pagasta pārvaldē, Rucavas novada domes kancelejā vai sūtot Attīstības nodaļai uz e-pastu: raimonda.abelite@rucava.lv, tel. 29799081.

Iesniegtie priekšlikumi tiks apkopoti un prezentēti Rucavas novada domes rīkotajā apspriedē ar vietējiem uzņēmējiem. Tāpēc Rucavas novada dome aicina vietējos uzņēmējus 2017. gada 18. decembrī plkst. 18.00 Rucavas kultūras nama zālē uz apspriedi, lai diskutētu par izvirzīto ceļu un to posmu būvniecības vai pārbūves lietderību.