×
Pašvaldība iznomā medību tiesības

Pašvaldība iznomā medību tiesības

Datums: 29.07.2020


Rucavas novada pašvaldība iznomā medību tiesības pašvaldības īpašumā “Plūdoņi”, Ķāķišķe, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kadastra Nr.64840040041, platība - 3.8 ha. Pretendentam līdz 2020.gada 11.augustam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

Juridiskajai personai:

  • iesniegums, kurā norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, bankas rekvizītus, kontakttālruni, pārstāvja vārdu un personas kodu;
  • dokumentu, kas apliecina pārstāvības tiesības;
  • medību kolektīva biedru sarakstu.

Fiziskajai personai:

  • pieteikumu, kur norāda vārdu un uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīves vietas adresi;
  • ja personu pārstāv cita persona, tad pārstāvis norāda savu vārdu, uzvārdu un personas kodu, dokumentu, kas apliecina viņa pārstāvības tiesības un uzrāda pasi.

Iesniegumi un ar tiem saistītie dokumenti iesniedzami personīgi Rucavas novada domes kancelejā, Dunikas pagasta pārvaldē, nosūtot pa pastu vai elektroniski e-pastā: dome@rucava.lv, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.