×

Pašvaldība iznomā zemes vienību “Punduri”

Datums: 04.07.2019


Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka  pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, Rucavas novada dome 2019. gada 27. jūnija sēdē nolēma iznomāt šādu zemes vienību:

Nosaukums

Kadastra

apzīmējums

Kopplatība

ha

Iznomājamā platība, ha

Piezīmes

 

Punduri

64840080213

0.5

0.5

Tiek iznomāta pašvaldībai piekritīga zeme ar apbūves tiesībām.

Ja uz zemes vienību pieteiksies vairāki pretendenti, tiks rīkota nomas tiesību izsole. Zemes izvietojums www.kadastrs.lv, sadaļā zemes vienības.

Pieteikties Rucavas novada domē līdz 2019. gada 26. jūlijam. Papildus informācija pie nekustamā īpašuma speciālistes Dzintras Bļinovas, tālr.25904975.