×

Sāksim domāt “viedi”

Datums: 10.10.2019


Šobrīd ar vien biežāk Eiropas savienības (ES) lauku attīstības politikā parādās jēdziens “Viedie ciemi” (Smart Villages). Tādi tiek veidoti arī Latvijā – Alsungā un Skujenē. Tuvākajos gados Viedo ciemu attīstība un popularitāte ES valstīs tikai pieaugs, tādēļ piedāvājam nelielu ieskatu par to, kas tad ir “Viedais ciems” un kādēļ tie kļūst ar vien populārāki?

ES Viedo ciemu definīciju ir noformulējusi pavisam nesen un uzskatāma par inovatīvu pieeju lauku reģionu attīstībai. 2017.gada aprīlī Eiropas Komisija ir apstiprinājusi “ES plānu darbībai ar Viedajiem ciemiem”, tajā skaitā formulējusi arī Viedo ciemu definīciju- Viedie ciemi ir lauku reģioni un kopienas, kas balstās uz savām esošajām stiprajām īpašībām un vērtībām, kā arī uz jaunu iespēju pilnveidošanu, lai radītu jaunu pievienoto vērtību. Viedajos ciemos tradicionālas lietas un jaunas pieejas tiek meklētas un uzlabotas, izmantojot digitālās komunikāciju tehnoloģijas, inovācijas un zināšanu labāku pielietojumu vietējo iedzīvotāju labā.

  • Viedo ciemu pamatā ir cilvēki, – lauku apvidu kopienas, kuras uzņemas iniciatīvu praktisku risinājumu meklēšanā gan esošo problēmu novēršanai, gan arī izmanto jaunas iespējas lauku reģionu attīstībai nākotnē.
  • Jēdziens “vieds” ietver moderno tehnoloģiju izmantošanu, – nevis tādēļ, ka tas ir mūsdienīgi vai moderni. Viedie ciemi bieži izmanto moderno tehnoloģiju pievienoto vērtību, kā vienu no instrumentiem darbības uzlabošanai.
  • Vieds” nozīmē domāt ārpus ciema. Dažas no līdzšinējām Viedo ciemu praksēm apstājas pie darbošanās ciema teritorijā, tomēr ir arī tādas, kuras ietver apkārtējo lauku teritoriju, ciematu grupas, mazās pilsētas un sadarbību ar lielajām pilsētām.
  • Vieds” nozīmē jaunu sadarbību un sadarbības formu attīstību, – starp lauksaimniekiem un citiem lauku teritoriju uzņēmējiem, starp pašvaldībām, privāto un publisko sektoru. Sadarbība notiek no apakšas uz augšu un no augšas uz leju.
  • Vieds” nozīmē domāt pašam par sevi. Nav viena kopēja modeļa vai risinājuma Viedo ciemu pieejai, – galvenais uzsvars tiek likts uz vietējiem iedzīvotājiem un viņu spēju vietējo resursu ilgtspējīgai izmantošanai, pielietojot savas zināšanas, pieredzi un uzņemoties jaunu iniciatīvu.

Ir iespējams izšķirt vismaz piecus Viedo ciemu rašanās iemeslus:

1. Galvenais iemesls visās ES valstīs, kādēļ tiek veidoti un kādēļ ir nepieciešami Viedie ciemi, tiek uzskatīta iedzīvotāju skaita samazināšanās (depopulācija) un jauno cilvēku aiziešana no lauku teritorijām.

2. Nepieciešamība meklēt risinājumu situācijās, kad tiek samazināts publiskais finansējums, kas veicina centralizēto un publisko pakalpojumu samazināšanos t.i. izglītība, veselības aprūpe, komercpakalpojumi un sabiedriskais transports, pieaugošo izmaksu iespaidā, pakāpeniski samazinās lauku reģionos.

3. Sadarbības meklējumi ar mazajām un lielajām pilsētām. Lai sasniegtu maksimāli labākus rezultātus, un tādējādi attīstītu savstarpēji izdevīgus teritoriālos risinājumus.

4. Klimata pārmaiņu risks un vides degradācija ir iemesls, kādēļ lauku reģioni ES kļūst arvien pievilcīgāki dzīvesvietas izvēlē. Daudzi ciemi ES jau īsteno projektus enerģijas taupīšanai, atjaunojamās enerģijas ražošanai un ilgtspējīgam transportam, kā arī veicina vietējo iesaisti cirkulārajā un bioekonomikā.

5. Lauku apvidu digitālo transformāciju veicināšana. Digitālās tehnoloģijas spēj pārveidot izaicinājumus, kuros lauku teritorijas saskaras ar attālumu un zemo iedzīvotāju blīvumu, atļaujot ātru virtuālo saziņu un piekļuvi e-pakalpojumiem.

2019.gadā biedrība “Liepājas rajona partnerība” un biedrība “Partnerība laukiem un jūrai” ar sadarbības partneriem no Zviedrijas, uzsāka projektu “Viedo ciemu attīstības iespējas piekrastes teritorijās”, jo visas augstāk uzskaitītās  viedo ciemu iespējas, izaicinājumi un problēmas, ir raksturīgi, arī Latvijas piekrastes ciemu teritorijām. Projekta ietvaros par izpētes vietu ir izvēlēts Papes ciems, Rucavas novadā, kur paredzēts veikt teritorijas priekšrocību, trūkumu un problēmu analīzi (SVID analīze). Pamatojoties uz ciema raksturīgajām problēmām un priekšrocībām, rast iespējamos risinājumus “viedā ciema” ideju un jauno tehnoloģiju ieviešanai un popularizēšanai Papes ciemā.

Tāpat projekta ietvaros ir paredzēti pieredzes apmaiņas braucieni uz citām Skandināvijas valstīm (Somija, Zviedrija), kur “viedo ciemu” idejas tiek sekmīgi ieviestas jau ilgāku laiku. Līdz ar to, informācijas apmaiņa un pieredzes apgūšana ar mūsu sadarbības partneriem līdzīgās piekrastes teritorijās, ir ļoti svarīga jauno ideju īstenošanai arī pie mums. Projekta ietvaros plānotie pasākumi būs bezmaksas, arī pieredzes apmaiņas braucieni interesentiem bezmaksas. Visus pasākumus apmaksā Liepājas rajona partnerība. Esi aktīvs un iesaisties pasākumos!

Pirmā projekta tikšanās notiks š.g. 22.novembrī plkst. 11:00, Rucavas kultūras namā. Laipni aicināti visi interesenti, kuriem ir saistība ar Papes ciemu, un kuriem interesē “viedo ciemu” ieviešanas iespējas.

Papildus informācija: www.lrpartnerība.lv/ sadarbības projekti

Liepājas rajona partnerības izpilddirektore Inita Ate un projekta koordinators Ints Mednis