×
Zvejas nomas tiesības

Zvejas nomas tiesības

Datums: 07.01.2021


Aicina pieteikties uz zvejas nomas tiesībām

Tiek izsludināta papildus pieteikšanās zvejas nomas tiesībām uz pāri palikušajiem zivju āķiem zvejai Baltijas jūras piekrastē un zivju murdiem zvejai Papes ezerā.  Pāri palikušos zvejas rīkus iedalīs pieprasītājiem, kamēr tiks izsniegts viss Rucavas novadam iedalītais zvejas rīku limits.

Lai iegūtu atļauju slēgt zvejas tiesību nomas līgumu un saņemt zvejas rīku limitu piekrastes ūdeņos un ezerā Rucavas novadā, juridiskai vai fiziskai personai ir jāiesniedz Rucavas novada domē vai Dunikas pagasta pārvaldē Rucavas novada domei adresēts iesniegums, kurā norādīti iesniedzēja rekvizīti, zvejas vieta, pieprasīto zvejas rīku veidi, apjoms un laivas reģistrācijas apliecības kopija vai savstarpējās vienošanās dokuments par peldošā transportlīdzekļa izmantošanu kopiju, ja zvejai izmanto citai personai piederošu peldošu transportlīdzekli. Komerczvejas tiesību pieprasītāju iesniegumiem pievienojama speciālās atļaujas (licences) kopija.

 

FOTO (Kārlis Volkovskis)