×

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide

Datums: 04.01.2021


13.11.2020

 Uzsākti pārbūves darbi ēkā "SUDRABI" projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā" ietvaros

9. novembrī tika parakstīts līgums SIA "Monolīts B" par esošās ēkas pārbūvi par sociālo grupu dzīvokļu māju īpašumā "Sudrabi". Ēkas pārbūvi paredzēts veikt 365 kalendāro dienu laikā.

(foto no sētas puse)

 

Būvdarbus veic SIA “MONOLĪTS B”, reģ. Nr. LV42103048342 - līguma summa 270 541,46 EUR (bez PVN)

Būvuzraudzību veic SIA “Dzintars AB”, reģ. Nr. 42103038221 - līguma summa 9 986,00 EUR (bez PVN)

Dokumentācijas izstrādi veica SIA “V projekts”, reģ. Nr. 42102010421, SIA “Campaign” reģ. Nr. 50003773841 

06.01.2020

Parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.9.3.1.1/19/I/035 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā” īstenošanu

Rucavas novada dome 2019.gada 27.decembrī parakstīja vienošanos ar  Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda  projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā" (turpmāk- Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā. Projekta ietvaros plānots izvedot infrastruktūru - grupu dzīvokļu māju un dienas aprūpes centru, kuru ietvaros tiks nodrošināta Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā paredzēto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšana 19 personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT).

Projektā plānots pārbūvēt ēku “Sudrabi”, lai 11 mērķa grupas personām nodrošinātu grupu dzīvokļu pakalpojumu un veikt ēkas “Birztalas 1” Ķāķišķē 3 telpu un ieejas remontu, izveidojot tajās dienas aprūpes centru, kurā tiks nodrošinātas 6 pakalpojumu vietas 8 mērķa grupas personām, dodot iespēju attīstīt savas sociālās prasmes, lai palīdzētu iekļauties sabiedrībā un darba tirgū.

Projektā kopējās izmaksas ir 338457.93 EUR, no kurām ERAF finansējums sastāda 276493.95 EUR. Pārējo daļu veido pašvaldības finansējums un valsts dotācija - 61963.98 EUR.

Projekts tiek īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks: 2020.gada janvāris līdz 2022.gada decembris.

Informāciju sagatavoja:                                                  

Raimonda Ābelīte

Rucavas novada domes

Attīstības nodaļas vadītāja

Projekta mērķis:

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā. Projekta ietvaros plānots izvedot infrastruktūru - grupu dzīvokļu māju un dienas aprūpes centru, kuru ietvaros tiks nodrošināta Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā paredzēto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšana 19 personām ar garīga rakstura traucējumiem.

 

 

Līdzfinansējuma saņēmējs:

Rucavas novada dome

 

 

Sadarbības iestāde:

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

 

 

Cita informācija

Projektā kopējās izmaksas ir 338457.93 EUR, no kurām ERAF finansējums sastāda 276493.95 EUR, bet pašvaldības finansējums un valsts dotācija - 61963.98 EUR.

Projekta realizācija termiņš - 2022.gada 31.decembris.