×

Detālplānojumi

Datums: 14.03.2019


Detālplānojumi 2021

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Roņi” Papē,  Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā

Dienvidkurzemes pašvaldības novada dome 2021.gada 30. novembrī pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma nekustamam īpašumam „Roņi” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – precizēt Rucavas novada teritorijas plānojumu un apbūves noteikumus atbilstoši dotajā teritorijā  atļautajai izmantošanai – Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijā (PT2).

Detālplānojuma ierosinātājs – īpašuma “Roņi” īpašnieks.

Detālplānojuma teritorija – nekustamais īpašums “Roņi” kad.apz. 6484 001 0210,  0,283 ha platībā.

Konktaktpersonas:  izstrādātājs - SIA “Projekti Pro” Gints Astičs tālr. 29106532,

Sīkāka informācija  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22462


Informatīvs paziņojums par detālplānojuma “Vītoli”, sabiedrisko apspriešanu

Dienvidkurzemes novada  pašvaldības dome 2021.gada 28.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma  nekustamam īpašumam „Vītoli”  (kad.Nr.6484 015 0086), Nidā,  Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā  nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

              Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021.gada 15. novembra līdz 2021.gada 20.decembrim.

             Sabiedrības līdzdalības pasākumu norises  laiks un vieta - 2021.gada 16.decembrī plkst.10:00 neklātienes formā (attālināti) tiešsaistē Microsoft Teams.  Ja vēlaties piedalīties sanāksmē, lūdzam līdz  š.g. 14. decembrim nosūtīt uz e-pastu: evita.kaleja@rucava.lv – savu e-pasta adresi.

               Ar izstrādāto detālplānojuma projekta  “Vītoli”,  1. redakciju  var iepazīties  publiskās apspriešanas termiņa laikā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19858              Apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vieta -  detālplānojuma 1.redakcijas  “Vītoli”, publiskās apspriešanas termiņa laikā Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē “Pagastmāja” Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads 32. kabinetā darba dienās, darba laikā (ievērojot ārkārtas situācijas laikā noteiktos ierobežojumus), vai nosūtot elektroniski e-pastā:  pasts@dkn.lv.

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA “V projekts”   arhitekts Uldis Vecvagars, tālr. 29411691.

 


Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Apsītes” Papē,  Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā

Dienvidkurzemes pašvaldības novada dome 2021.gada 30. septembrī pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma nekustamam īpašumam „Apsītes” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – precizēt Rucavas novada teritorijas plānojumu un apbūves noteikumus atbilstoši dotajā teritorijā  atļautajai izmantošanai – Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijā (PT2),  un teritorijā ar īpašām prasībām – dabas parka “Pape” dabas lieguma zonā.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA “CI Project” .

Detālplānojuma teritorija – nekustamais īpašums “Apsītes” kad.apz. 6484 007 0075,  2,5 ha platībā.

Konktaktpersonas:  izstrādātājs - SIA “V projekts” Uldis Vecvagars tālr. 29411691,

Sīkāka informācija  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21782


Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Peči” Papē,  Rucavas pagastā, Rucavas novadā

 Rucavas novada dome 2021.gada 27. maijā pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma nekustamam īpašumam „Peči” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – noteikt īpašumam turpmākās izmantošanas iespējas atbilstoši  Rucavas novada teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves noteikumos atļautajai izmantošanai – Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijā  (PT2*).

Detālplānojuma ierosinātājs – nekustamā īpašuma īpašnieki.

Detālplānojuma teritorija – nekustamais īpašums “Peči” kad.apz. 6484 011 0010,  0,856 ha platībā.

Konktaktpersonas:  izstrādātājs - SIA “Projekti un Pro” Gints Astičs tālr. 29106532, izstrādes vadītāja Evita Kalēja tālr. 29622190

Sīkāka informācija  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20663


Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamiem īpašumiem „Jaunpelči” un “Šķietiņi” Papē,  Rucavas pagastā, Rucavas novadā

 Rucavas novada dome 2021.gada 27. maijā pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma nekustamiem īpašumiem „Jaunpelči” un “Šķietiņi” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – sadalīt nekustamos īpašumus un noteikt īpašumiem turpmākās izmantošanas iespējas atbilstoši  Rucavas novada teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves noteikumos atļautajai izmantošanai – Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijā  (PT2).

Detālplānojuma ierosinātājs – nekustamā īpašuma īpašnieki.

Detālplānojuma teritorija – nekustamais īpašums “Jaunpelči” kad.apz. 6484 001 0027 1,47 ha platībā un nekustamais īpašums “Šķietiņi” kad.apz. 6484 001 0057   2,35 ha platībā.

Konktaktpersonas:  izstrādātājs - SIA “Projekti un Pro” Gints Astičs tālr. 29106532, izstrādes vadītāja Evita Kalēja tālr. 29622190

Sīkāka informācija https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20665


Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Jaunpelči” Papē,  Rucavas pagastā, Rucavas novadā

 Rucavas novada dome 2021.gada 27. maijā pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma nekustamam īpašumam „Jaunpelči” Papē, Rucavas pagasts, Rucavas novads, atcelšanu”.


Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Sklandiņi” Papē,  Rucavas pagastā, Rucavas novadā

 Rucavas novada dome 2021.gada 27. maijā pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma nekustamam īpašumam „Sklandiņi" Papē, Rucavas pagasts, Rucavas novads, atcelšanu”.


Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamiem īpašumiem „Jaungaigalas” un “Jaunskrāblas”,  Nidā,  Rucavas pagastā, Rucavas novadā

 Rucavas novada dome 2021.gada 25. martā pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma nekustamiem īpašumiem „Jaungaigali” un “Jaunskrāblas” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – sadalīt nekustamo īpašumus un noteikt tā turpmākās izmantošanas iespējas atbilstoši  Rucavas novada teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves noteikumos atļautajai izmantošanai – Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijā  (PT2), lauku zeme ciemā dabas parka “Pape” dabas parka zonā (L4) un dabas parka “Pape” dabas lieguma zonā, Baltijas jūras piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā (D1).

Detālplānojuma ierosinātājs – nekustamo īpašumu īpašnieki.

Detālplānojuma teritorija – nekustamais īpašums “Jaungaigali” kad.apz. 6484 015 0076,  5,26 ha platībā un “Jaunskrāblas” kad.apz. 6484 015 0031  8,85 ha.

Konktaktpersonas:  izstrādātājs - SIA “Topoprojekts” Mārtiņš Zgirskis tālr. 29858994, izstrādes vadītāja Evita Kalēja tālr. 29622190

Sīkāka informācija    https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20061


Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Vītoli”,  Nidā,  Rucavas pagastā, Rucavas novadā

 Rucavas novada dome 2021.gada 25. februārī pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Vītoli” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – Precizēt Rucavas novada teritorijas plānojumu un apbūves noteikumus atbilstoši dotajā teritorijā atļautajai izmantošanai – Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijas  (PT2) un teritorijā ar īpašām prasībām – dabas parka “Pape” dabas lieguma zonā.

Detālplānojuma ierosinātājs – nekustamā īpašuma īpašnieks.

Detālplānojuma teritorija – nekustamais īpašums “Vītoli” kad.apz. 6484 015 0086,  0,7 ha platībā.

Konktaktpersonas:  izstrādātājs - SIA “VProjekts” Uldis Vecvagars tālr. 29411691, izstrādes vadītāja Evita Kalēja tālr. 29622190

Sīkāka informācija    https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19858


Detālplānojumi 2020

Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu nekustamiem īpašumiem „Jaunkriši”, “Jūrēni”, “Liepēni”, “Pinos”, “Kates” un “Skaras”,  Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Rucavas novada dome 2020.gada 26. novembrī pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma  nekustamiem īpašumiem „Jaunkriši”, “Jūrēni”, “Liepēni”, “Pinos”, “Kates” un “Skaras”, atcelšanu  Rucavas pagastā, Rucavas novadā”.  Rucavas novada dome izdod saistošos noteikumus Nr. 10 “Par Rucavas pagasta padomes 2007. gada 21.jūnija saistošo noteikumu Nr. 13 “Par Liepājas rajona Rucavas pagasta nekustamo īpašumu “Jūrēni”, “Pinos”, “Liepēni”, “Kates”, ”Jaunkriši”, “Skaras” detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

Sīkāka informācija https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18369


Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Bagātnieki”, Papē,  Rucavas pagastā, Rucavas novadā

 Rucavas novada dome 2020.gada 26. novembrī pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Bagātnieki” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – Precizēt Rucavas novada teritorijas plānojumu un apbūves noteikumus atbilstoši dotajā teritorijā atļautajai izmantošanai – Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijas  (PT2*).

Detālplānojuma ierosinātājs – nekustamā īpašuma īpašnieki.

Detālplānojuma teritorija – nekustamais īpašums “Bagātnieki” kad.apz. 6484 011 0091,  1,35 ha platībā.

Konktaktpersonas:  izstrādātājs - SIA “Vprojekts” Uldis Vecvagars tālr. 29411691, izstrādes vadītāja Evita Kalēja tālr. 29622190

Sīkāka informācija   https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19059


Paziņojums par detālplānojuma “Meža Krustceles”, “Krustojums”  un “Krustojumi” apstiprināšanu

Rucavas novada dome 2020.gada 22.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma  apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Meža Krustceles”  (kad.Nr.6484 008 0194), “Krustojums” (kad.Nr. 6484 008 0923)  un “Krustojumi” (kad.Nr. 6484 008 0317) Rucavas pagastā, Rucavas novadā”.

Ar izstrādāto detālplānojumu  “Meža Krustceles”, “Krustojumi” un “Krustojums”  gala redakciju  var iepazīties, Rucavas novada pašvaldības mājas lapā sadaļā Attīstība/Teritorijas  attīstības plānošana/Detālplānojumi un https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16693.

         

Paziņojums par detālplānojuma “Meža Krustceles”, “Krustojums”  un “Krustojumi” sabiedrisko apspriešanu

Rucavas novada dome 2020.gada 17.augustā ir pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma  1. redakcijas nekustamiem īpašumiem „Meža KrustcelesLāčuki”  (kad.Nr.6484 008 0194), “Krustojums” (kad.Nr. 6484 008 0923)  un “Krustojumi” (kad.Nr. 6484 008 0317) Rucavas pagastā, Rucavas novadā  nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020.gada 10. septembra līdz 2020.gada 1.oktobrim.

Sabiedrības līdzdalības pasākumu norises  laiks un vieta - 2020.gada 17.septembris plkst.11:00 Rucavas novada domē.

Ar izstrādāto detālplānojuma projekta  “Meža Krustceles”, “Krustojumi” un “Krustojums”  1. redakciju  var iepazīties  publiskās apspriešanas termiņa laikā Rucavas novada domes 32. kabinetā darba dienās, darba laikā, Rucavas novada pašvaldības mājas lapā sadaļā Attīstība/Teritorijas  attīstības plānošana/Detālplānojumi un https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16693

Apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vieta -  detālplānojuma projekta  “Meža Krustceles”, “Krustojumi” un “Krustojums”   1. redakcijas  publiskās apspriešanas termiņa laikā Rucavas novada domes 32. kabinetā darba dienās, darba laikā.

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA “V projekts”   arhitekts Uldis Vecvagars, tālr. 29411691.

 


Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Vecpelči", Papē, Rucavas pagastā,  Rucavas novadā

Rucavas novada dome 2020.gada 18. jūnijā pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Vecpelči” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – paredzēta  dzīvojamo ēku un tūrisma apkalpes objektu būvniecība, apbūves parametrus nosakot detālplānojuma izstrādes gaitā, tos paredzot līdzīgus blakus esošai teritorijai izstādātajā detālplānojumā “Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Rožlauki” un “Ignāti” Papes ciemā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā”, apstiprināts ar Rucavas novada domes 2017. gada 23. marta lēmumu (prot. Nr. 5, 1.15.p.), noteiktajiem.

Detālplānojuma ierosinātājs – nekustamā īpašuma īpašnieka  SIA “TYRO” pilnvarotā persona.

Detālplānojuma teritorija – nekustamais īpašums “Vecpelči” kad.apz. 6484 011 0009, zemes vienības daļa, kura atrodas ārpus Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpas aizsargjoslas,  aptuveni 0,17 ha platībā.

Konktakpersonas: izstādātājs - SIA “Projekti PRO” Gints Astičs tālr. 29106532, izstrādes vadītāja Evita Kalēja tālr. 29622190

Domes lēmums

Darba uzdevums


Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Meža Krustceles”, „Krustojums” un „Krustojumi” Rucavas pagastā, Rucavas novadā

      Rucavas novada dome 22.01.2020. ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.2) 1.10.„Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Meža Krustceles”, „Krustojums”, „Krustojumi” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

       Detālplānojuma mērķis ir precizēt un detalizēt Rucavas novada teritorijas plānojuma un apbūves noteikumus dotajā teritorijā plānotajai (atļautajai) izmantošanai – „Publisko objektu apbūves turpmākās plānošanas teritorija”(P*), plānojot ar autoceļu lietotāju apkalpi saistītus objektus objektu izkārtojumu un „Meža teritorijas”(M) izvērtējot un nosakot plānotās (atļautās) izmantošanas iespējas.

     Rakstisko priekšlikumu un ieteikumu iesniegšanas termiņš ir no 10.02.2020. līdz 10.03.2020. Rucavas novada domē tās darba laikā visiem interesentiem ir iespēja iesniegt rakstiskus priekšlikumus (fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskām personām jānorāda nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs), pasta adrese: Rucavas novada dome, „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV–3477. Priekšlikumus var iesniegt arī Rucavas novada pašvaldības e-pasta adresē: dome@rucava.lv .

   Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja ir zemes gabalu „Meža Krustceles” (kad. Nr.64840080194), „Krustojums” (kad. Nr. 64840080923) un „Krustojumi” (kad. Nr. 64840080317 un Nr. 64840080199) īpašniece Mārīte Eimutiene.

     Sīkāku informāciju par detālplānojumu var saņemt Rucavas novada domē pie detālplānojuma izstrādes vadītājas Sanitas Urtānes (tālr.29282806, e-pasts: sanita.urtane@rucava.lv) vai pie detālplānojuma izstrādātāja - SIA „V projekts”, Peldu ielā 25-1, Liepājā, pie arhitekta Ulda Vecvagara (tālr. 29411691, e-pasts: vprojekts@inbox.lv).

 

Detālplānojumi 2019


Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Ostmala”

Rucavas novada dome 2019. gada 26. septembrī pieņēma lēmumu (protokols Nr.10, prot Nr.14.) “Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ostmala” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir lokālplānojuma teritorijā precizēt Rucavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktās prasības.

Rakstisko priekšlikumu un ieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2019. gada 7. novembrim, Rucavas novada domē, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477 vai dome@rucava.lv.

Lokālplānojumu izstrādā SIA “Projekti PRO”

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Rucavas novada Teritorijas plānotāja Sanita Urtāne, sanita.urtane@rucava.lv vai “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477.


Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Jaunpelči”

Rucavas novada dome 2019. gada 26. septembrī pieņēma lēmumu (protokols Nr.1.1, prot Nr.14.) “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaunpelči” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt un detalizēt Rucavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus atbilstoši dotajā teritorijā atļautajai izmantošanai – “Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijas” (PT2) izvērtējot un nosakot plānotās (atļautās) izmantošanas, sadales un apbūves iespējas dzīvojamai, tūrisma un/vai atpūtas iestāžu apbūvei un tam atbilstošās infrastruktūras nodrošinājumu un labiekārtojumu.

Rakstisko priekšlikumu un ieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2019. gada 7. novembrim, Rucavas novada domē, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477 vai dome@rucava.lv.

Detālplānojumu izstrādā SIA “Projekti PRO”.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Rucavas novada Teritorijas plānotāja Sanita Urtāne, sanita.urtane@rucava.lv vai “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477.


Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras”

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” Rucavas pagastā, Rucavas novadā apstiprināšanu

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 124. punktu Rucavas novada dome paziņo, ka 2019. gada 23. maijā ir pieņemts lēmums „Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” 2. redakcijas apstiprināšanu”.

Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.rucava.lv. Ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Rucavas novada domē.


Detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” Rucavas pagastā, Rucavas novadā apstiprināšanu

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 124. punktu Rucavas novada dome paziņo, ka 2019. gada 23. maijā ir pieņemts lēmums „Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” 2. redakcijas apstiprināšanu”.

Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.rucava.lv. Ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Rucavas novada domē.


Detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” 2. redakcijas nodots publiskajai apspriešanai

Rucavas novada dome 2019.gada 28. februāra domes sēdē pieņēma lēmumu Nr. 1.1. „Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” 2. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma publiskā apspriešana notiks no 11.03.2019 līdz 02.04.2019.

Publiskās apspriešanas laikā ar Detalplanojumu varēs iepazīties Rucavas novada domē, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.rucava.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 28.03.2019. plkst. 15.00 Rucavas novada domē (adrese “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads).Rakstiskus priekšlikumus publiskās apspriešanas laikā var iesniegt Rucavas novada domē. Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja apmeklētājus pieņem Rucavas novada būvvaldē ceturtdienās no pulksten 9 līdz 18.


Detālplānojumi 2017

Detālplānojums „Vecrudzīši”, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.


Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rucavas novada nekustamiem īpašumiem „Viesmīlis”, „Ezīši”, „Bīčas”, „Atpūtas”, „Rožsili” un „Reimaņi” Papes ciemā

Rucavas novada dome 2017.gada 24.augustā pieņēma lēmumu (protokols Nr.14, 5.1) „Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Viesmīlis” (kadastra Nr. 64840070049), „Ezīši”( kadastra Nr. 64840070201), „Bīčas” (kadastra Nr. 64840117345), „Atpūtas” (kadastra Nr. 64840070132), „Rožsili” (kadastra Nr. 64840110189) un „Reimaņi”  (kadastra Nr. 64840110083)”  (kadastra Nr. 64840110083) izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemes īpašumu sadalīšana apbūvei, nosakot prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, atbilstoši Rucavas novada teritorijas plānojumā noteiktai atļautai izmantošanai - Centra teritorija (C) Papes ciemā ” un Dabas teritorijas Papes ciemā (D1). 

 • Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – SIA “Zeme un lietošana”, pilnvarotā persona V.Pēča, e-pasts: varispeca@gmail.com; tālrunis 29242015;
 • Detālplānojumu izstrādā arhitekte I.Valdmane, e-pasts: valdmane.ilma@gmail.com;  tālrunis 29443381;
 • Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Rucavas novada teritorijas plānotāja S.Urtāne, “Pagastmāja” Rucavas novada Rucavas pagastā, LV 3477; e-pasts: dome@rucava.lv; tālrunis 29282806.

Apstiprina detālplānojumu "Jaunagatnieki" un "Vecagatnieki"

Rucavas novada dome informē, ka 2017.gada 27. jūlijā domes sēdē (protokols Nr.13, 1.2.p.) ir apstiprināts detālplānojums nekustamajiem īpašumiem "Jaunagatnieki", kadastra Nr. 6484 001 0142, kadastra Nr. 6484 001 0023 un "Vecagatnieki", kadastra Nr. 6484 001 0058, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju un lēmuma pilnu tekstu var iepazīties Rucavas novada domē ("Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov.) darba dienās darba laikā, kā arī www.rucava.lv.

 1. Paskaidrojuma raksts (1, 2)
 2. Grafiskā daļa
 3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
 4. Ziņojumi (1, 2)

Sanāksme par detālplānojumu īpašumos „Jaunagatnieki” un „Vecagatnieki”

Rucavas novada dome informē, ka 2017. gada 13. jūlijā, plkst. 17:00 tiek organizēta sanāksme „Par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem detālplānojumam īpašumos „Jaunagatnieki” (kad. Nr. 6484 001 0142) un „Vecagatnieki” (kad. Nr. 6484 001 0058) Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā”.

Sanāksme notiks detālplānojuma izstrādātāja - SIA „V projekts” telpās, Peldu ielā 25-1, Liepājā. Kontakti papildus informācijai: detālplānojuma izstrādātājs: SIA „V projekts”, arhitekts Uldis Vecvagars, tālr. 29411691, e-pasts: vprojekts@inbox.lv. 

Sanāksmē aicināti piedalīties visi interesenti.

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Ziņojums par institūciju atzinumiem


Paziņojums par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”

Pamatojoties uz nekustamo īpašumu īpašnieka ierosinājumu, Rucavas novada dome 2017.gada 25. maija sēdē (protokols Nr. 8, 1.17. p.) izskatīja un pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Detālplānojuma teritorija atrodas Rucavas novadā Rucavas pagastā ietverot nekustamos īpašumus “Liepēni” kad. nr. 64840150118 (platība 3,02 ha), “Kates” kad. nr. 64840150119 (platība 3,00 ha), “Pinos” kad. nr. 64840150056 (platība 2,92 ha), “Jaunkriši” kad. nr. 64840150120 (platība 3,07 ha), Rucavas novads, “Jūrēni” kad. nr. 64840150121) (platība 2,70 ha) un “Skaras” kad. nr. 64840150122 (platība 3,00 ha).

Detālplānojuma mērķis ir precizēt un detalizēt Rucavas novada teritorijas plānojumu un apbūves noteikumus atbilstoši dotajā teritorijā atļautajai izmantošanai funkcionālajās zonās “Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijas” (PT2) un “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas parka “Pape” lieguma zona, “Meliorēta lauku zeme” (L2) izvērtējot un nosakot plānotās (atļautās) izmantošanas, sadales un apbūves iespējas dzīvojamai, tūrisma un/vai  atpūtas iestāžu apbūvei un tam atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu un labiekārtojumu.

Noteikt rakstisko priekšlikumu un ieteikumu iesniegšanas termiņu no 2017.gada 5. jūnija līdz 2017.gada 26. jūnijam, Rucavas novada domē, “Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV-3477.

Detālplānojumu izstrādā SIA “3d birojs” kontaktpersona Gints Astičs, tel. 29106532, Detālplānojuma izstrādes vadītāja - Rucavas novada teritorijas plānotāja Sanita Urtāne, “Pagastmāja” Rucavas novada Rucavas pagastā, LV-3477; tel. 29282806, e-pasts:sanita.urtane@rucava.lv.


Nodod publiskajai apspriešanai detālplānojumu īpašumos „Jaunagatnieki” un „Vecagatnieki” Papē

Rucavas novada dome informē, ka pamatojoties uz domes 25.05.2017. lēmumu (protokols Nr.8, 1.18.p.) tiek nodots publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojums īpašumos „Jaunagatnieki” (kad. Nr. 6484 001 0142) un „Vecagatnieki” (kad. Nr. 6484 001 0058), Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Publiskā apspriešana notiks no 01.06.2017. līdz 29.06.2017.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojumu var iepazīties Rucavas novada domē, „Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV-3477.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojumu var iesniegt Rucavas novada domē tās darba laikā personīgi, nosūtot pa pastu („Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV-3477) vai uz e-pastu: dome@rucava.lv.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 29.jūnijā, plkst. 15.00 Rucavas novada domē, kultūras nama zālē.

Kontakti papildus informācijai: detālplānojuma izstrādātājs SIA „V projekts”, arhitekts Uldis Vecvagars, tālr. 29411691, e-pasts:vprojekts@inbox.lv.


Paziņojums par detālplānojuma “Ezermaļi” apstiprināšanu

Ar Rucavas novada domes 2017. gada 23. marta lēmumu (prot.Nr.5,1.14 p.) ir apstiprināts detālplānojums “Ezermaļi” Rucavas novada Papes Priediengala “Ezermaļos” (kadastra apzīmējumu 6484 001 0013). Ar detālplānojumu var iepazīties Rucavas novada domē, vai skatīt tā elektronisko versiju pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv sadaļā "Detālplānojumi" un https://geolatvija.lv.


Paziņojums par detālplānojuma “Rožlauki” un „Ignāti” apstiprināšanu

Rucavas novada dome informē, ka 2017.gada 23. marta domes sēdē (protokols Nr.5, 1.15.p.) ir apstiprināts  detālplānojums īpašumiem  “Rožlauki”, kadastra Nr. 6484 011 0079 un „Ignāti”, kadastra Nr. 6484 011 0084, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju un lēmuma pilnu tekstu var iepazīties Rucavas novada domē („Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov.) darba dienās darba laikā, kā arī www.rucava.lv.

Grafiskā daļa


Detālplānojums "Ezermaļi"

Paziņojums par detālplānojuma “Ezermaļi” pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 

Pamatojoties uz Rucavas novada domes 26.01.2017. lēmumu (protokols Nr.2, 1.28.p.), detālplānojuma “Ezermaļi” pilnveidotā redakcija ir nodota publiskai apspriešanai no 06.02.2017. līdz 28.02.2017.Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 15.februārī, plkst. 14.00, Rucavas novada domē, kultūras nama zālē.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Rucavas novada mājaslapā www.rucava.lv, kā arī interneta vietnē www.geolatvija.lv. Rakstiskus priekšlikumus par detālplānojuma risinājumiem var iesniegt Rucavas novada domē, vai nosūtīt pa pastu ("Pagastmāja", Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV-3477), vai uz e-pastu: dome@rucava.lv.

Detālplānojuma materiāli:

 1.  Paskaidrojuma raksts
 2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
 3. Karte Teritorijas funkcionālais zonējums
 4. Karte Aizsargjoslas un apgrūtinājumi

Detālpānojumi "Rožlauki" un "Ignāti"

Rucavas novada dome informē, ka pamatojoties uz domes 29.12.2016. lēmumu (protokols Nr.2, 1.307.p.) tiek nodots publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojums „Rožlauki” (kad. Nr. 6484 011 0070) un „Ignāti” (kad. Nr. 6484 011 0084), Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.Publiskā apspriešana notiks no 19.01.2017. līdz 16.02.2017.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojumu var iepazīties Rucavas novada domē, „Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV-3477.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojumu var iesniegt Rucavas novada domē tās darba laikā personīgi, nosūtot pa pastu („Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV-3477) vai uz e-pastu: dome@rucava.lv.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 9. februārī, plkst. 15.00 Rucavas novada domē, kultūras nama zālē.

Kontakti papildus informācijai: detālplānojuma izstrādātājs SIA „V projekts”, arhitekts Uldis Vecvagars, tālr. 29411691, e-pasts:vprojekts@inbox.lv.

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi (TIAN)

Grafiskā daļa

Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem detālplānojumam nekustamajos īpašumos „Rožlauki” un „Ignāti”

Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu


Detālplānojumi 2016

Paziņojums par detālplānojuma “Ezermaļi” 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Rucavas novada domes 27.10.2016. lēmumu (protokols Nr.19, 1.14.p.), publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai ir nodota detālplānojuma “Ezermaļi” 1.redakcija.  Zemes īpašums atrodas Papes ciema Priediengalā, kadastra Nr. 6484 001 0013.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 07.11.2016. līdz 28.11.2016. Detālplānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 24.novembrī, plkst. 14.00 Rucavas novada domē, kultūras nama zālē.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Rucavas novada mājaslapā www.rucava.lv, sadaļā "Detālplānojumi", kā arī novada domē darba dienās, darba laikā. Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Rucavas novada domē, vai nosūtīt pa pastu ("Pagastmāja", Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV-3477) vai uz e-pastu: dome@rucava.lv.

Detālplānojuma izstrādātāja arhitekte Ilma Valdmane, tel.29443381, e-pasts: valdmane.ilma@gmail.com.

Detālplānojuma materiāli:

1. Paskaidrojuma raksts

2.Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

3. Grafiskā daļa

Pielikumi:

Biotopu eksperta atzinums

Ornitologa atzinums


Uzsākta detālplānojuma izstrāde īpašumam “Dālijas parks”

Informējam, ka, pamatojoties uz Rucavas novada domes 25.08.2016. lēmumu, protokols Nr. 16, p. nr.1.19, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde īpašumam “Dālijas parks” (kadastra nr. 64780010068), Rucavas pagasts, Rucavas novads.

Detālplānojuma izstrādes mērķis - precizēt un detalizēt Rucavas novada teritorijas plānojuma un apbūves noteikumus atbilstoši dotajā teritorijā atļautajai izmantošanai - “Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijas” (PT2) un “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas parka “Pape” lieguma zona, izvērtējot un nosakot plānotās (atļautās) izmantošanas un apbūves iespējas dzīvojamai, tūrisma un/vai atpūtas iestāžu apbūvei un tam atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu un labiekārtojumu.

Detālplānojuma attīstības priekšlikums - atpūtas māju būvniecība.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA “Pajūris”

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA “Projekti un vadība”.


Detālplānojums "Ķoniņi"


Paziņojums par detālplānojuma “Ķoniņi” apstiprināšanu

Rucavas novada dome informē, ka 2016.gada 28. aprīlī domes sēdē (protokols Nr.7, p.1.1.) ir apstiprināts  detālplānojums īpašumam  “Ķoniņi”, kadastra  Nr. 6484 011 0016,  Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju un lēmuma pilnu tekstu var iepazīties Rucavas novada domē („Pagastmāja”, Rucava) darba dienās darba laikā, kā arī www.rucava.lv.


Uzsākta detālplānojuma īpašumiem “Jaunputni” un “Lāsītes” izstrāde 

Pamatojoties uz Rucavas novada domes 28.01.2016. lēmumu /prot.nr. 2., p.1.3/, ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem “Jaunputni” un “Lāsītes”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – precizēt un detalizēt noteikumus, atbilstoši dotajā teritorijā atļautajai izmantošanai – tūrisma un rekreācijas apbūves teritorija (PT2) un Lauku zemes ciemu teritorija dabas parka “Pape” dabas parka zonā (L4).

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – Daina Kāpostiņa

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA “Projekti un vadība”

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Guntis Ratnieks (guntis.ratnieks@ rucava.lv)

Priekšlikumus detālplānojuma izstrādei iesniegt 3.nedēļu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Duvzares Vēstis”. Priekšlikumus iesniegt Rucavas novada domē “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads vai SIA “Projekti un vadība” Liepājas iela 1-1, Kuldīga.


Detālplānojuma „Ķoniņi” publiskā apspriešana

  Rucavas novada dome informē, ka pamatojoties uz domes 28.01.2016. lēmumu (protokols Nr.2, 1.1.) tiek nodots publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojums  nekustamajam īpašumam „Ķoniņi”, kadastra Nr. 6484 011 0016, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Publiskā apspriešana notiks no 08.02.2016. līdz 28.02.2016.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Rucavas novada domē („Pagastmāja”, Rucavā) darba dienās darba laikā, kā arī www.rucava.lv sadaļā „Detālplānojumi”.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojuma risinājumiem iepriekš minētajā termiņā var iesniegt Rucavas novada domē personīgi, nosūtot pa pastu („Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV-3477) vai uz e-pastu: dome@ rucava.lv

Detālplānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 23. februārī, plkst. 15.00 Rucavas novada domē, kultūras nama zālē.

Kontakti papildus informācijai: detālplānojuma izstrādātājs SIA „V projekts” arhitekts Uldis Vecvagars, tālr. 29411691, e-pasts: vprojekts@ inbox.lv


Detālplānojums „Doniņi”.

Apstiprināts 2016. gada 28. janvārī (Lēmums Nr. 2 punkts 1.2.)


Detālplānojumi 2015

Detālplānojuma „Rožlauki” izstrādes uzsākšana

Pamatojoties uz  Ministru Kabineta  14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”  38., 39.1., 96., 98., 102. un 132. Punktu, spēkā esošo Rucavas novada teritorijas plānojumu un nekustamā īpašuma īpašnieka personīgo iesniegumu,  Rucavas novada dome 26.11.2015. ir pieņēmusi lēmumu Nr.20., p.1.1. „Par  detālplānojuma „Rožlauki”, kad. Nr.6484 011 0070, izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar Rucavas novada teritorijas plānojumu ir  Centra teritorija (C) Papes ciemā, Lauku zemes ciemu teritorijā dabas parka „Pape” dabas parka zonā (L4)(PT2) un Dabas teritorijas Papes ciemā (D1).

Ar Rucavas novada domes lēmumu par detālplānojumu izstrādes vadītāju apstiprināts Rucavas novada domes izpilddirektors Guntis Ratnieks.

Noteikt rakstisko priekšlikumu un ieteikumu iesniegšanas termiņu no 2015.gada 4. decembra līdz 2015.gada 24. decembrim, Rucavas novada domē, „Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV – 3477.

Informāciju par detālplānojumu var saņemt Rucavas novada domē pie detālplānojuma izstrādes vadītāja Gunta Ratnieka (tālr. 27030333) vai detālplānojuma izstrādātāja - SIA „V projekts”, Peldu ielā 25-1, Liepājā, pie arhitekta Ulda Vecvagara (tālr. 29411691).


Paziņojums par detālplānojuma „Austrumnieki” apstiprināšanu

Rucavas novada dome informē, ka 2015.gada 23.aprīlī domes sēdē (protokols Nr.8, p.1.1) ir apstiprināts detālplānojums īpašumam “Austrumnieki”, kadastra  Nr. 6484 011 0349, Papes Ķoņu ciemā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju un lēmuma pilnu tekstu var iepazīties Rucavas novada domē („Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov.) darba dienās darba laikā, kā arī www.rucava.lv.


Paziņojums par detālplānojuma "Ķoniņi" izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka ierosinājumu, Rucavas novada dome 2015.gada 26.februāra sēdē (protokols nr. 5, 1.13.p-ts) izskatīja un pieņēma lēmumu "Par detālplānojuma "Ķoniņi" izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu". Detālplānojuma teritorija atrodas Rucavas novada Rucavas pagasta Papē, Papes Ķoņu ciemā, ietver nekustamo īpašumu "Ķoniņi" (kadastra nr. 6484 011 0016, platība 4,0 ha), izpētes teritorijā iekļaujot apkārtējos īpašumus (pierobežniekus).

Detālplānojuma mērķis ir precizēt un detalizēt Rucavas novada teritorijas plānojumu un apbūves noteikumus atbilstoši dotajā teritorijā atļautajai izmantošanai funkcionālajās zonās " Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijas (PT2*) un "Lauku zemes ciemu teritorijās dabas parka "Pape" dabas parka zonā (L4)", izvērtējot un pamatojot īpašuma robežu pārkārtošanas un sadales iespējas, kā arī teritorijas izmantošanas un apbūves iespējas katrā no jaunizveidojamajiem īpašumiem, t.sk. piekļuvei un inženiertehniskai apgādei. Detālplānojumu izstrādā SIA "V projekts" arhitekts Uldis Vecvagars, tel.29411691, e-pasts: vprojekts@ inbox.lv. Detālplānojuma izstrādes vadītāja - Rucavas novada teritorijas plānotāja Sarmīte Lesiņa, "Pagastmāja" Rucavas novada Rucavas pagastā, LV 3477; e-pasts: dome@ rucava.lv ; tālrunis 29171134.


Paziņojums par detālplānojuma "Jaunagatnieki" un "Vecagatnieki " izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka ierosinājumu, Rucavas novada dome 2015.gada 26.februāra sēdē (protokols nr. 5, 1.12.p-ts) izskatīja un pieņēma lēmumu "Par detālplānojuma "Jaunagatnieki" un "Vecagatniekli" izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu". Detālplānojuma teritorija atrodas Rucavas novada Rucavas pagasta Papē, Papes Priediengalā, ietver īpašumus "Jaunagatnieki" (kad. nr.64840010142) un "Vecagatnieki" (kadastra nr. 64840010058), izpētes teritorijā iekļaujot tiem apkārtējos īpašumus (pierobežniekus).

Daļa no detālplānojumā teritorijas atrodas dabas parka "Pape" neitrālajā zona, daļa - dabas lieguma zonā, t.sk. krasta kāpu aizsargjoslā. Detālplānojuma mērķis ir precizēt un detalizēt Rucavas novada teritorijas plānojumu un apbūves noteikumus atbilstoši dotajā teritorijā atļautajai izmantošanai funkcionālajās zonās "Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijas (PT2)" un "Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas", izvērtējot un nosakot apbūves iespējas dzīvojamai, tūrisma un/vai rekreācijas objektu apbūvei, piekļuvei īpašumiem un inženiertehniskai apgādei. Detālplānojumu izstrādā SIA "V projekts" arhitekts Uldis Vecvagars, tel.29411691, e-pasts: vprojekts@ inbox.lv. Detālplānojuma izstrādes vadītāja - Rucavas novada teritorijas plānotāja Sarmīte Lesiņa, "Pagastmāja" Rucavas novada Rucavas pagastā, LV 3477; e-pasts: dome@ rucava.lv ; tālrunis 29171134.


Detālplānojuma "Austrumnieki" 1. redakcijas publiskā apspriešana

Pamatojoties uz domes 26.02.2015. lēmumu Nr.5, 1.14. publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai ir nodota detālplānojuma 1.redakcija nekustamajam īpašumam "Austrumnieki", kadastra Nr. 6484 011 0349, kas atrodas Papes Ķoņu ciemā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Publiskā apspriešanas termiņš noteikts līdz 03.04.2015.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Rucavas novada domē ("Pagastmāja", Rucavā) darba dienās darba laikā, kā arī ww.rucava.lv sadaļā "Detālplānojumi". Rakstisku priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojuma 1.redakcija risinājumiem izstrādei iepriekšminētajā termiņā var iesniegt Rucavas novada domē personīgi , nosūtot pa pastu ("Pagastmāja", Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV-3477) vai uz e-pastu: dome@ rucava.lv. Detālplānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015.gada 24.martā, plkst. 15.00 Rucavas novada domē, kultūras nama zālē.

Kontakti papildus informācijai: detālplānojuma izstrādātājs SIA "V projekts" arhitekts Uldis Vecvagars, tel.29411691, e-pasts: vprojekts@ inbox.lv.

 

Detālplānojuma materiāli apskatāmi šeit:


Detālpānojumi 2014

Detālplānojumi “Amerikas”, „Gāršas”, „Jaunkraujas”

Rucavas novada dome informē, ka 2014.gada 25.septembrī domes sēdē (protokols Nr.20, p.1.1) ir apstiprināts  detālplānojums īpašumiem  “Amerikas”, kadastra  Nr. 6484 011 0022 un Nr.6484 011 0007), „Gāršas”, kadastra Nr.6484 011 0027 un „Jaunkraujas”, kadastra Nr.6484 011 7349, Papes  Ķoņu ciemā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju un lēmuma pilnu tekstu var iepazīties Rucavas novada domē („Pagastmāja”, Rucava) darba dienās darba laikā, kā arī www.rucava.lv.


Detālplānojums „Doniņi”

Pamatojoties uz  Ministru Kabineta  16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”  33., 34.1., 101. un 127. punktu un saskaņā ar spēkā esošo Rucavas novada teritorijas plānojumu Rucavas novada dome 24.07.2014. ir pieņēmusi lēmumu Nr.16., p.7.5. „Par  detālplānojuma „Doniņi”, kad. Nr.6484 007 0142, Papes ciemā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar Rucavas novada teritorijas plānojumu ir  Centra teritorijas (C) Papes ciemā.

Noteikt rakstisko priekšlikumu un ieteikumu iesniegšanas termiņu no 2014.gada 17.septembra līdz 2014.gada 7.oktobrim Rucavas novada domē, „Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV – 3477.


Detālplānojums “Jaunie Rīsi”

SIA „Projekti un vadība” informē, ka, pamatojoties uz Rucavas novada domes 28.08.2014. lēmumu /prot. nr. 19. p.1.14.§/ ir apstiprināts detālplānojums “Jaunie Rīsi”, ietverot nekustamos īpašumus “Jaunie Rīsi” (kad.nr. 64840150036), “Putni” (kadastra nr. 64840150075), “Kurši” (kadastra nr. 64840150041), Rucavas novads.

Ar lēmumu un detālplānojumu var iepazīties Rucavas novada pašvaldībā un interneta vietnē www.rucava.lv sadaļā “Detālplānojumi”.


Detālplānojums "Laicāni"

Paziņojums par detālplānojuma "Laicāni" grozījumu 1.redakcijas publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Rucavas novada domes 27.06.2014. lēmumu, publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota detālplānojuma "Laicāni" (Rucavas novada Papē (kad.nr. 64840070035, platība 0,92 ha)) grozījumu 1. redakcija. Grozījumu mērķis ir precizēt 2010.gadā jau izstrādāto detālplānojumu, paredzot iespēju īpašuma sadalei saskaņā ar Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013. - 2025.gadam. Publiskā apspriešanas un rakstisko atzinumu iesniegšanas termiņš noteikts 3 nedēļas - no 30.06.2014. līdz 21.07.2014.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties www.rucava.lv , sadaļā "Detālplānojumi", vai Rucavas novada domē, Attīstības nodaļā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 16.jūlijā, plkst.16.00 Rucavas novada domē, kultūras nama zālē.

Rakstiski priekšlikumi līdz 21.07.2014. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami personīgi Rucavas novada domei ("Pagastmāja", Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV-3477). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām - nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Detālplānojuma izstrādātājs SIA "SARKANĀS LĪNIJAS", Kaļķu iela 10, Ogre, arhitekte Lolita Čače. Tālr. papildus informācijai: 26395387.

Detālplānojuma materiālus skatīt šeit:

Detālplānojuma grozījumu risinājuma kopsavilkums (apspriešanas planšete)

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

Biotopu izvērtējums

Apkārtnes apbūves analīze


Detālplānojums „Austrumnieki”

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 33., 34.1. punktu, 101.punktu un 127.punktu, saskaņā ar Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.- 2025. gadam un persoonīgo iesniegumu Rucavas novada dome 22.05.2014. ir pieņēmusi lēmumu Nr.12.,1.3. „Par detālplānojuma „Austrumnieki” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

 

Īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar Rucavas novada teritorijas plānojumu ir tūrisma un rekreācijas apbūves teritorija (PT2*).

Ar Rucavas novada domes lēmumu par detālplānojumu izstrādes vadītāju apstiprināta Rucavas novada domes teritorijas plānotāja Sarmīte Lesiņa.

Noteikt rakstisko priekšlikumu un ieteikumu iesniegšanas termiņu no 2014.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 21.jūlijam , Rucavas novada domē, „Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV – 3477.

Informāciju par detālplānojumu var saņemt Rucavas novada domē pie teritorijas plānotājas Sarmītes Lesiņas (tālr. 29171134) vai SIA „V projekts”, Peldu ielā 25-1, Liepājā, pie arhitekta Ulda Vecvagara (tālr. 29411691).


Detālplānojums "Amerikas", "Gāršas" un "Jaunkraujas"

Rucavas novada dome informē, ka pamatojoties uz domes 22.05.2014. lēmumu Nr.12, 1.4. tiek nodota publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojuma 1. redakcija nekustamajos īpašumos „Amerikas”, kadastra Nr. 6484 011 0022 un 6484 011 0007, „Gāršas”, kadastra Nr. 6484 011 0027 un „Jaunkraujas”, Papes Ķoņu ciemā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Publiskā apspriešana notiks no 6.06.2014. līdz 27.06.2014.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu var iepazīties Rucavas novada domē, „Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV-3477.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Rucavas novada domē tās darba laikā.

Īpašumu “Amerikas”, „Gāršas” un „Jaunkraujas” detālplānojuma 1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2014. gada 19. jūnijā, plkst. 15.00 Rucavas novada domē, kultūras nama zālē.

Pievienotie dokumenti: paskaidrojuma raksts un pielikumi (zip).


Detālplānojums “Jaunie Rīsi”

Rucavas novada dome informē, ka pamatojoties uz domes 22.05.2014. lēmumu (sēdes protokols Nr.12., p.1.5), tiek nodota detālplānojuma “Jaunie Rīsi” (teritorijas Nidā, ietverot īpašumus “Jaunie Rīsi” (kad.nr. 64840150036, platība 0,24 ha), daļa no īpašuma “Putni” (kad.nr. 648401500754, platība 0,07 ha) un daļa no īpašuma “Kurši” (kad.nr. 64840150041, platība 0,2 ha) detālplānojuma 1.redakciju publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Publiskā apspriešana notiks no 09.06.2014. līdz 07.07.2014.

Ar detālplānojuma pirmo redakciju var iepazīties Rucavas novada domē vai SIA “Projekti un vadība” katru darba dienu un mājas lapā www.rucava.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2014.gada 16.jūnijā plkst. 15.00 Rucavas novada domē.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt katru darba dienu Rucavas novada domē vai SIA “Projekti un vadība” (tālr. 63322601). Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, pieteikumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, pastāvīgās dzīvesvietas adrese; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese.

Pievienotie dokumenti:

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1. Plānojuma teritorijas novietnes plāns

2. Teritorijas atļautās izmantošanas plāns

3. Teritorijas esošās izmantošanas plāns

4. Plānoto robežu plāns

5. Aizsargjoslu plāns

6. Plānotais apstādījumu un labiekārtojuma plāns

7. Galvenais plāns

Pārskats par detālplānojuma izstrādi

Rucavas novada domes 25.10.2012. lēmums Nr.20, punkts 2.19.

Detālplānojuma darba uzdevums

Īpašuma "Jaunie rīsi"_zemes robežu plāns

Īpašuma "Jaunie rīsi" zemesgrāmatas apliecība

Īpašuma "kurši" zemes robežu plāns

Īpašuma "Kurši" zemesgrāmatas apliecība

Īpašuma "Putni" zemes robežu plāns

Īpašuma "Putni" zemesgrāmatas apliecība

Ģenerālpilnvara Nr. 6687

Pirkuma līguma priekšlīgums Nr. 5593

Pirkuma līguma priekšlīgums 5660

Laikraksta "Latvijas Vēstnesis" publicitātes apliecinājums

Laikraksta "Kursas Laiks" 16.11.2012. publicitātes kopija

AS "Sadales tīkls" Rietumu reģions - 03.12.2012. nosacījumi Nr. 30R4A0-02.04/2009

LR VARAM VVD Liepājas reģionālā vides pārvalde - 04.12.2012. nosacījumi Nr. 5.5.-11/1530

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija - 11.12.2012. nosacījumi Nr. 06-12/2575

SIA "Lattelecom" - 17.12.2012. nosacījumi Nr. 18939-1

LR VM Veselības inspekcija 20.12.2012. nosacījumi Nr. 381

LR VARAM Dabas aizsardzības pārvalde - 10.04.2013. nosacījumi Nr. 4.8/55/2012-N

Rucavas novada domes 24.10.2013. lēmums Nr.21, punkts Nr.2.14.

Rucavas novada domes 24.04.2014. lēmums Nr. 10 punkts Nr.2.16.

Īpašuma "Jaunie rīsi" saskaņots topogrāfiskais plāns

Līgums par reālservitūta noteikšanu

Vēstule pierobežniekiem

Ziņojums par detālplānojuma atbilstību teritorijas plānojumam

Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu

Pielikumi:

Biotopi eksperta 19.05.2013. atzinums

Esošo būvju kultūrvēsturisko vērtību un integrēšanas iespējas jaunajā apbūves kompozīcijā

SIA "ArboPro" 25.02.2014. koku novērtējums un rīcības ieteikumi

Vizualizācijas


Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rucavas novada Rucavas pagasta “Ezermaļos”

Rucavas novada dome 2014.gada 24.aprīļa sēdē pieņēma lēmumu Nr.10 §2.15 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai „Ezermaļi” ar kadastra apzīmējumu 6484 001 0013 (platība 16.8 ha). Zemes īpašums atrodas Papes Priediengalā pie Papes ezera.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemes īpašuma sadalīšana apbūvei, izstrādājot optimālākos risinājumus un nosacījumus, lai tiktu saglabāts kultūrvēsturiskās vides raksturs un vēsturiskās apbūves struktūra, kā arī ievērotas dabas aizsardzības prasības.

Saskaņā ar Rucavas novada teritorijas plānojumu, zemes vienībā „Ezermaļi” atļautie izmantošanas veidi ir Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorija (PT2), Dabas  teritorijas Papes ciemā (D2),  kā arī Lauku zemes un Mežu teritorijas dabas parka „Pape” dabas lieguma zonā.

 • Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir zemes vienības īpašniece Santa Valdmane, e-pasts: santa@ temporarius.com; tālrunis 26403406.
 • Detālplānojumu izstrādā SIA Projekts 3i, arhitekte Ilma Valdmane, e-pasts: valdmane.ilma@ gmail.com;  tālrunis 29443381
 • Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Rucavas novada teritorijas plānotāja Sarmīte Lesiņa, “Pagastmāja” Rucavas novada Rucavas pagastā, LV 3477; e-pasts: dome@ rucava.lv ; tālrunis 29171134.

Paziņojums par detālplānojuma "Laicāni" grozījumu izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz Rucavas novada domes 24.04.2014. sēdes lēmumu (protokols nr.10, p-ts 2.17) un apstiprināto darba uzdevumu, tiek uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde īpašumam "Laicāni" Rucavas novada Papē (kad.nr. 64840070035, platība 0,92 ha). Grozījumu mērķis ir precizēt 2010.gadā jau izstrādāto detālplānojumu, paredzot iespēju īpašuma sadalei saskaņā ar Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013. - 2025.gadam. Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Rucavas novada Būvvaldes vadītājs Uldis Ekšteins. Rakstisko priekšlikumu iesniegšanas termiņš līdz 23.05.2014. Rucavas novada domē, "Pagastmāja", Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV-3477. Detālplānojuma izstrādātājs SIA "Sarkanās līnijas", Kaļķu iela 10, Ogre, arhitekte Lolita Čače, mob. 26395387.


Detālplānojums "Svīres"

Detālplānojums nekustamajam īpašumam "Svīres", Papē, Papes Ķoņu ciemā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā
Apstiprināts 2014. gada 24. janvārī lēnums Nr. 3, punkts 1.19.