Veidlapas Drukāt

Iesnieguma veidlapa.

Iesniegums par darba attiecību nodibināšanu.

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Rucavas novadā.

Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi (fiziskai personai).

Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi (juridiskai personai).

Iesniegums zvejas nomas tiesību piešķiršanai zvejai Papes ezerā.

Iesniegums zvejas nomas tiesību piešķiršanai zvejai Baltijas jūras piekrastē.

Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai

Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības organizēšanai

Ārpus meža augošu koku izciršanas atļaujas izsniegšana