×

Datums: 22.11.2018


Sociālais darbinieks Rucavā

Sociālais darbinieks Dunikā

Sociālais darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem

Ligita Freimane

29272642

ligita.freimane@rucava.lv 

Daiga Grenovska

 20390819

 daiga.grenovska@rucava.lv

Inga Ābele

27008127

inga.abele@rucava.lv

Adrese:

 "Purenītes", Sikšņi, Dunikas pag., Dienvidkurzemes nov., LV - 3480

Rucavas novada Sociālā dienesta nolikums

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Līdz 2021.gada 6. aprīlim Sociālais dienests savu darbu joprojām organizē pēc iespējas attālināti. Pirms ierašanās sociālajā dienestā, vēlams iepriekš sazināties ar attiecīgo darbinieku pa telefonu vai sūtot e-pastu.

 

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

Sociālā darbiniece Dunikas pagastā

Daiga Grenovska

20390819

daiga.grenovska@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

 

8.00 – 12.00

12.30 – 17.00

Dunikas pagasta pārvalde

 

8.00 – 12.00

12.30 – 17.00

 Dunikas pagasta pārvalde

 

8.00 – 12.00

12.30 – 17.00

Dunikas pagasta pārvalde

 

8.00 – 12.00

12.30 – 17.00

 

Sociālā darbiniece Rucavas pagastā

Ligita Freimane

29272642

ligita.freimane@rucava.lv

 

 Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvalde

11.kabinets

 

 8.30 – 17.00

 Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvalde

11. kabinets

 

8.30 – 12.00

 

 Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvalde

11.kabinets

 

8.30–   17.00 

 

 Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvalde 11.kabinets

8.00 – 12.00

Sadzīves pakalpojumu punkts

13.00 – 16.00

 

“Līvas”, Dunikas pag.

 

8.00-13.00

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem

Inga Ābele

27008127

inga.abele@rucava.lv

 

 

 

 

 

 


Sadzīves pakalpojumu punkts

Darba laiks:

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIETDIENA

-

08.00-12.00

-

8.00-12.00/13.00-16.00

-

Adrese: "Zvaniņš", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3477

Kontakti: 29272642


Rucavas novada pašvaldības atbalsts, pakalpojumi un palīdzība ģimenēm un bērniem

 

N.p.k.

Atbalsta pakalpojums un palīdzība

Atvieglojums

Iesniedzamie, uzrādāmie dokumenti

Sīkāka informācija pieejama Rucavas novada Sociālajā dienestā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma atvieglojumi:

 

Ģimenēm ar trim un vairāk nepilngadīgiem bērniem vai bērniem, kuri mācās vai studē vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs vai augstskolās un nav vecāki par 24 gadiem:

 

Ģimenēm ar bērnu (-iem) invalīdu (-iem);

 

Maznodrošinātām/trūcīgām personām (ģimenēm);

 

Personām, kuru aizgādnībā ir invalīds;

 

 

 

 

 

 Aizbildņiem, audžuģimenēm, bāreņiem.

 

 

 

 

 

50 %

 

 

90 %

 

50 %

 

50%

 

 

 

 

 

 

50 %

 

Iesniegums.

 

 

Izziņa no izglītības iestādes.

 

Bērna invalīda apliecības kopija.

 

Maznodrošinātas/ trūcīgas personas (ģimenes) izziņa.

 

Bāriņtiesas lēmums par aizgādņa iecelšanu vai bāriņtiesas izsniegta izziņa, kas apliecina, ka persona ir aizgādnis un invalīda apliecības kopija.

 

 Bāriņtiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu/ audžuģimenes/ bāreņa statusa piešķiršanu vai bāriņtiesas izsniegta izziņa, kas apliecina, ka persona ir aizbildnis/ audžuģimene/ bārenis.

 

 

 

 

Rucavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novadā”

 

 

2.

Pabalsts jaundzimušo bērnu aprūpei

 

Vienreizējs pabalsts

EUR 72. 00

Iesniegums.

 

Personu apliecinoši dokumenti

Rucavas novada pašvaldības 2017. gada

saistošie noteikumi Nr. 3 “Par pabalstiem Rucavas novadā”

3.

Dzīvokļa pabalsts:

Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) ;

Daudzbērnu ģimenēm;

 

līdz EUR 15,00 mēnesī uz ģimeni;

 kurināmā iegādei EUR 100,00 vienu reizi gadā uz ģimeni.

Iesniegums.

 Personu apliecinoši dokumenti;

 Maznodrošinātas/ trūcīgas personas (ģimenes) izziņa.

 

Rucavas novada pašvaldības 2017. gada

saistošie noteikumi Nr. 3 “Par pabalstiem Rucavas novadā”

4.

Pabalsts krīzes situācijā:

Stihisku nelaimju gadījumos;

 

Pabalsts krīzes situācijā.

 

EUR 150,00 uz ģimeni;

 

līdz EUR 100,00 gadā uz personu.

 

Iesniegums.

 

Personu apliecinoši dokumenti

 

Rucavas novada pašvaldības 2017. gada

saistošie noteikumi Nr. 3 “Par pabalstiem Rucavas novadā”

5.

Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem:

pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

 

sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

 

pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai, turpinot sekmīgi apgūt mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, augstskolā vai koledžā;

 

 dzīvokļa pabalstu.

 

 

 

 divu Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā

(EUR 128,06)

 

EUR 430,00

 

 

viena valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā

( EUR 64,03)

 

 

ņem vērā noteiktos ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus līdz 36 m2 no dzīvojamās telpas platības.

 

Iesniegums.

 

Izziņa par statusu.

 

 

 

 

Izziņa no mācību iestādes par to, ka turpina sekmīgi apgūt izglītības vai studiju programmu.

 

 

Īres līgums.

 

Ar dzīvojamo platību saistīti rēķini, kvītis par pēdējiem trīs mēnešiem.

 

Rucavas novada pašvaldības 2017. gada

saistošie noteikumi Nr. 3 “Par pabalstiem Rucavas novadā”

6.

Pabalsts audžuģimenēm:

bērna uzturam;

 

 

 

 

 

 

mīkstā inventāra iegādei.

 

līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot)

EUR 215,00;

 no 7 - 17 gadu vecumam (ieskaitot)

EUR 258,00.

 

EUR 142,00 gadā par katru bērnu.

Iesniegums.

 

 

Bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu audžu ģimenē.

 

Līgums par bērna uzturēšanos audžu ģimenē.

 

 

Rucavas novada pašvaldības 2017. gada

saistošie noteikumi Nr. 3 “Par pabalstiem Rucavas novadā”

7.

Pabalsts medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu apmaksai

(Pabalsts bērniem briļļu iegādei)

50% no izdevumiem, bet ne vairāk kā

EUR 50,00

 gadā vienai personai.

Iesniegums.

 

Kvīts/ čeks ar bērna personas apliecinošiem datiem.

Rucavas novada pašvaldības 2017. gada

saistošie noteikumi Nr. 3 “Par pabalstiem Rucavas novadā”

8.

Pabalsts uzsākot mācības 1.septembrī (1.klasē)

Uzsākot mācības Rucavas novada izglītības iestāžu 1. klasē.

EUR 30,00  par katru bērnu.

Iesniegums.

 

Personu apliecinoši dokumenti

Rucavas novada pašvaldības 2017. gada

saistošie noteikumNr. 3 “Par pabalstiem Rucavas novadā”

9.

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei

Daudzbērnu ģimeņu vecākiem,aizbildņiem, audžuģimeņu vecākiem

EUR 20,00

vienu reizi mācību gadā par katru bērnu.

Iesniegums.

 

Personu apliecinoši dokumenti.

 

 

Rucavas novada pašvaldības 2017. gada

saistošie noteikumi Nr. 3 “Par pabalstiem Rucavas novadā”

10.

Svētku pabalsts Ziemassvētkos

EUR 4,50

vienam bērnam Ziemassvētku paciņas veidā.

 

 

Rucavas novada pašvaldības 2017. gada

saistošie noteikumi Nr. 3“Par pabalstiem Rucavas novadā”

11.

Pabalsts braukšanas izdevumu kompensācijai:

vidējās izglītības izglītojamajam;

 

 

 

 

 

 

 

 

vidējās profesionālās izglītības izglītojamajam

 

50 % apmērā

no deklarētās dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ

50 % apmērā

abonementa biļetei (mēnešbiļetei) vienu reizi mēnesī.

 

 50 % apmērā (1 x nedēļā)

no deklarētās dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ.

50 % apmērā

abonementa biļetei (mēnešbiļetei) vienu reizi mēnesī.

Iesniegums.

 

izziņa no mācību iestādes vai skolēna apliecības kopija,

autobusu biļetes,

 

  mēnešbiļete.

 

 

Rucavas novada pašvaldības 2017. gada

saistošie noteikumi Nr. 3 “Par pabalstiem Rucavas novadā”

 

 

12.

 

 

Autotransporta pakalpojums personām (ģimenēm) krīzes situācijā

 

 

100 %

 

Iesniegums ar situācijas aprakstu

Rucavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.  9 „Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība Rucavas novadā”

13.

Izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Rucavas novadā:

izglītojamajam, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītību vai vispārizglītojošās izglītības programmu līdz 9. klasei ;

 

 

izglītojamajam ar invaliditāti līdz 24 gadu vecumam, kurš mācās vidusskolā vai profesionālās izglītības mācību iestādē ārpus Rucavas novada teritorijas.

 

 

100 %

 

 

 

 

līdz EUR 1,42 dienā

 

Pieprasījumu par atvieglojumiem iesniedz izglītības iestāžu vadītāji.

 

 

 

 

 1) iesniegums;

2) invaliditāti apliecinošs dokuments;

3) izglītības iestādes izdota izziņa (reizi pusgadā);

 

 

 

 

 

 

 

Rucavas novada pašvaldības 2014. Gada saistošie noteikumi Nr. 4  „Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Rucavas novadā”

14.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām- psihologa konsultācijas (10 X)

 

Valsts apmaksāts

 

Psihologa vai sociālā darbinieka atzinums.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1613

“Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”

15.

Asistenta pakalpojums

Valsts apmaksāts

Persona no 5 līdz 18 gadu vecumam, ja personai ar VDEĀVK atzinumu ir nepieciešama īpašā kopšana sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Invaliditātes likuma 1.panta 1.punkts, 7.pants, 12.panta pirmās daļas 3. un 31.punkts, 12.panta 51. daļa un 6.daļa.

Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.592 “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18.decembra noteikumos Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā””

 

16.

 

Bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem atļauts makšķerēt Papes ezerā un Papes kanālā

 

Gada bezmaksas licence

 

Personas apliecinošs dokuments.

Rucavas novada pašvaldības 2012. gada  saistošie noteikumi Nr. 1 “Par licencēto makšķerēšanu Papes ezerā un Papes kanālā”

 

 

17.

 

Lietotu apģērbu, tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana

 

 

Bez maksas

 

 Sabiedrības veselības un sociālā atbalsta biedrība “Absinte”. “Līvas”, Dunikas pagasts, Rucavas novads.

18.

Interešu izglītības pulciņu apmeklējums bērniem

Bez maksas

 

Rucavas pamatskolā,

Sikšņu pamatskolā

19.

Liepājas reģiona Sporta skolas filiāles Rucavā apmeklējums bērniem

Bez maksas

 

Rucavas pamatskolā

20.

Rucavas Keramikas darbnīcas apmeklējums bērniem

Bez maksas

 

Adresē “Zvaniņš”, Rucavas pagasts, Rucavas novads

21.

Rucavas Mākslas skolas studijas apmeklējums bērniem

Bez maksas

 

Adresē “Zvaniņš”, Rucavas pagasts, Rucavas novads

22.

Rucavas ev.- lut. draudzes Svētdienas skola

Bez maksas

 

 

23.

 Bērnu un jauniešu dienas centrs

Bez maksas