×

Datums: 20.03.2019


 

Novadu nozīmes valsts un pašvaldības vienotie klientu pakalpojumu centri

Pakalpojumu centri darbojas uz pašvaldību klientu centra bāzes saskaņā ar vienotiem principiem, kurus nodrošina pašvaldības klientu apkalpošanas speciālisti:

Pakalpojumu pieteikšana klātienē
Iespēja klātienē pieteikt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta un Lauksaimniecības datu centra pakalpojumus, kā arī saņemt savas pašvaldības pakalpojumus.

Konsultācijas par e-pakalpojumiem 
Konsultācijas par 9 valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID kartes lasītāju.

Informācija un konsultācijas
Informācija par tuvāko valsts iestāžu reģionālo struktūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību.


 
 Rucavas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas novads, LV-3477
Tālrunis: 26951335
E-pasts: rucava@pakalpojumucentri.lv

Darba laiks:

Pirmdiena: 8:30 - 17:00 

Otrdiena: 8:30 - 19:00 

Trešdiena: 8:30 - 17:00 

Ceturtdiena: 8:30 - 17:00 

Piektdiena: 8:30 - 14:00

Sestdiena, svētdiena - brīvs

 

Vairāk informācijas par VPVKAC iedzīvotāji var uzzināt savā pašvaldībā vai valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā www.latvija.lv/pakalpojumucentri.


2


VPVKAC sniegtie pakalpojumi

Klātienē var pieteikt noteiktus šādu valsts iestāžu pakalpojumus:

Tiek sniegta informācija par vairāku valsts iestāžu e-pakalpojumiem un palīdzība to lietošanā:

SVARĪGI! Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte.

Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojuma veids

Lauksaimniecības datu centrs

1. Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija valsts vienotajā dzīvnieku reģistra datubāzē un maksas iekasēšana no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

Lauku atbalsta dienests

1. Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izmantošanā

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

Nodarbinātības valsts aģentūra (Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem):

1. CV un vakanču reģistrēšana 

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

2. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana

Konsultācijas

3. Informatīvās dienas e-versija

Konsultācijas

4. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana

Konsultācijas

5. Profilēšana

Konsultācijas

6. Karjeras pakalpojumi

Konsultācijas

7. Apmācību monitorings

Konsultācijas

8. Darba tirgus prognozes

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā):

1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

2. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

3. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

4. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

5. Manā īpašumā deklarētās personas

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

6. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

7. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

8. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

9. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

10. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

11. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

12. Šengenas vīzas pieteikums

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

13. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

14. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

Uzņēmumu reģistrs (Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā):

1. Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

2. Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

Valsts darba inspekcija (Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā):

1. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā.

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

2. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

3. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

4. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

Darba devēju informēšana un atbalsts par šādiem e-pakalpojumiem:

1. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem.

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

2. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

3. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

4. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

5. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

6. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

7. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

8. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

9. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

10. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:

1. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

2. Darbavietas higiēniskais raksturojums

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

3. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

4. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

5. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt
kriminālprocesu vai tā izbeigšanu

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

6. Ziņojums par arodslimības gadījumu

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

Valsts ieņēmumu dienests (Iesniegumu pieņemšana par):

1. Algas nodokļa grāmatiņu

Klātienes pakalpojums

2.Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana

Klātienes pakalpojums

3. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu

Klātienes pakalpojums

4. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai

Klātienes pakalpojums

Atbalsta sniegšana darbam ar EDS

Konsultācija

(e-pakalpojums)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā):

1. Apbedīšanas pabalsts

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

2. Bezdarbnieka pabalsts

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

4. Bērna kopšanas pabalsts

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

5. Bērna piedzimšanas pabalsts

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

6. Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

7. Ģimenes valsts pabalsts

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

8. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

9. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

10. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

11. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

12. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

13. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

14. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

15. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

16. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

17. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

18. Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

19. Invaliditātes pensija

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

20. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

21. Maternitātes pabalsts

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

22. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

23. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

24. Paternitātes pabalsts

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

25. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

26. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

27. Slimības pabalsts

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

28. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

29. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēle

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

30. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

31. Vecāku pabalsts

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

32. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram)

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

33. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

34. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas

Klātienes pakalpojums

(e-pakalpojums)

Valsts zemes dienests (Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā):

1. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā

Konsultācija

2. Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju/aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā

Konsultācija

3. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana

Konsultācija

4. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā

Konsultācija

(e-pakalpojums)

5. Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva

Konsultācija

(e-pakalpojums)

6. Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva

Konsultācija

7. Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā

Konsultācija

8. Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem

Konsultācija

(e-pakalpojums)

9. Datu reģistrācija/aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments

Konsultācija

(e-pakalpojums)

10. Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem

Konsultācija

11. Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū

Konsultācija

12.Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana

Konsultācija

13.Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību

Konsultācija

(e-pakalpojums)

14.Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata

Konsultācija

15. Kadastra informācija mantojuma lietai

Konsultācija

16. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)

Konsultācija

17. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām

Konsultācija

(e-pakalpojums)

18. Mani dati Kadastrā

Konsultācija

(e-pakalpojums)

19. „Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv

Konsultācija

(e-pakalpojums)

20. Mobilā aplikācija kadastrs.lv

Konsultācija

21. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā.

Konsultācija

22. Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā

Konsultācija

(e-pakalpojums)

23. Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei

Konsultācija

(e-pakalpojums)

24. Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu izsniegšana.

Konsultācija

25. Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu

Konsultācija

(e-pakalpojums)

26. Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu

Konsultācija

27. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām

Konsultācija

(e-pakalpojums)

28. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana

Konsultācija

(e-pakalpojums)

29. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana

Konsultācija

(e-pakalpojums)

30. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana

Konsultācija

(e-pakalpojums)

31. Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata

Konsultācija

32. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu

Konsultācija

(e-pakalpojums)

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (Informēšana par šādiem VDEĀVK pakalpojumiem):

1. Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu 

Konsultācijas

2. Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai

Konsultācijas

3. Mani dati VDEĀVK

Konsultācijas

4. Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana

Konsultācijas

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (Informēšana par šādiem SIVA pakalpojumiem):

1. Profesionālās piemērotības noteikšana

Konsultācijas

2. Profesionālā rehabilitācija

Konsultācijas

3. Transportlīdzekļa pielāgošana

Konsultācijas

Būvniecības valsts kontroles birojs (Informēšana par šādiem BIS pakalpojumiem):

1. Informācija par BIS publiskās sistēmas sadaļu “E-pakalpojumi”

Konsultācijas

2. Informācija par BIS publiskās sistēmas lietotāja darba vietu

Konsultācijas

3. Palīdzība BIS e-pakalpojuma “Pilnvarošanas risinājums publiskās sistēmas lietotājiem” izmantošanā

Konsultācijas


 

E-asistents – neaizstājams palīgs e-pakalpojumu saņemšanā

Lai e-pakalpojumus portālā Latvija.lv varētu saņemt arī tie iedzīvotāji, kuri neizmanto eID karti ar elektronisko parakstu vai internetbanku, ir izstrādāts īpašs risinājums – e-asistents jeb pilnvarotais e-pakalpojums. Šī pakalpojuma mērķis ir radīt vienlīdzīgu pieejamību valsts un pašvaldību pakalpojumiem visām sociālajām grupām, dodot iespēju ikvienam saņemt pakalpojumus elektroniski.

Pilnvarotā e-pakalpojuma jeb e-asistenta darbības principus šā gada februārī apstiprināja Ministru kabinets, pieņemot grozījumus noteikumos, kuri nosaka valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanu centru darbības kārtību.

E-asistents ir Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) darbinieks, kuram klients savā vārdā uztic pieteikt vienu konkrētu VSAA pakalpojumu. Līdz ar to, tas ir lielisks palīgs tiem iedzīvotājiem, kuriem nav pieejami jau minētie elektroniskās identifikācijas līdzekļi un tāpēc nav iespējams izmantot e-pakalpojumus.

Viss, kas jādara – jāņem savs personu apliecinošais dokuments (pase vai personas apliecība), jādodas uz tuvāko VPVKAC un jālūdz klientu apkalpošanas centra darbinieka palīdzība nepieciešamās formalitātes – pilnvarojuma nokārtošanā. Šis pilnvarojums būs spēkā tikai konkrētā VSAA pakalpojuma saņemšanai. Pēc pilnvarojuma parakstīšanas VPVKAC darbinieks klienta vārdā pieteiks nepieciešamo e-pakalpojumu un informēs klientu par pakalpojuma plānoto izpildes laiku un atbildes saņemšanas iespējām.

Pašlaik Latvijā izveidoti 109 klientu apkalpošanas centri 84 pašvaldībās. Visu VPVKAC adreses var atrast portālā Latvija.lv sadaļā “Vienotie pakalpojumu centri”.

Kā norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), tad e-asistenta nodrošināšana uzlabos e-pakalpojumu pieejamību fiziskām personām, jo tie, kas neizmanto elektroniskās identifikācijas līdzekļus, nepaliks “ārpus” e-pakalpojumu saņēmēju loka. Vienlaikus pilnvarotā e-pakalpojuma funkcionalitāte mazinās arī administratīvo slogu iestādēm, jo tiek paplašināts to cilvēku loks, kas pakalpojumus var pieteikt un saņemt elektroniski, nevis tikai klātienē vai pa pastu.

E-asistents darbībā tika pārbaudīts pērn oktobrī septiņos klientu apkalpošanas centros Aizputē, Dagdā, Ķekavā, Pļaviņās, Priekulē un Stopiņos. Kopš pilotprojekta uzsākšanas, ar e-asistentu palīdzību tika pieteikti 2812 VSAA pakalpojumi, tādējādi apliecinot šāda risinājumu nepieciešamību un lietderību. Statistikas dati rāda, ka ik nedēļu šo pakalpojumu izmanto no 95 līdz 116 klientiem.

VPVKAC izveide Latvijā tika uzsākta 2015. gadā. Klientu  centros vienuviet var saņemt pašvaldību, Valsts ieņēmumu dienesta, VSAA, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta, Lauksaimniecības datu centra un Lauku atbalsta dienesta pakalpojumus. Tāpat centros var saņemt konsultācijas par e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbam ar datoru, internetu, jautājumos par e-adreses izveidi u.c.

VPVKAC darbiniekiem pastāvīgi tiek nodrošinātas mācības, lai darbinieki spētu iedzīvotājiem nodrošināt valsts un pašvaldību pakalpojumus arvien kvalitatīvāk un plašāk. VPVKAC darbinieki ir iesaistīti arī VARAM īstenotās programmas “Mana Latvija. Dari digitāli” digitālo aģentu mācībās, kuru laikā apgūst e-pakalpojumu, e-paraksta un e-adreses lietošanas nianses, kā arī jautājumus, kas saistīti ar drošu darbošanos internetā. Visas šīs zināšanas digitālie aģenti – centru darbinieki vēlāk izmanto savā  ikdienas darbā. Informāciju par programmu un sev tuvāko digitālo aģentu meklē vietnē mana.latvija.lv Digitālo aģentu kartē.