×

Datums: 05.04.2019


DZIMTSARAKSTU NODAĻA
SANDRA VĪTOLA

vadītājas vietniece

29143718

dzimtsaraksti@rucava.lv 


Adrese:  “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads

Rucavas novada domes ēkā - otrajā stāvā, 27.kabinetā

Darba laiks:  

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektiena
08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-18.00 08.00-13.00

Pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 12.30, piektdienās bez pusdienu pārtraukuma.


Reģistrēt jaundzimušā bērna dzimšanu, laulību, miršanu, kā arī saņemt atkārtotu apliecību var jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā.

Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošu dokumentu (dzimšanas, laulības, miršanas apliecības) izsniegšanu var pieteikt arī izmantojot portālu latvija.lv

Sākot ar 01.07.2016.dzimtsarakstu nodaļu darbinieki līdz ar dzimšanas reģistrāciju veic arī jaundzimušā dzīvesvietas deklarēšanu. Dzīvesvietas deklarēšana paredzēta tikai jaundzimušajiem.

Reģistrējot bērna dzimšanu, nepieciešami šādi dokumenti:

  • vecāku pases,
  • izziņa no slimnīcas par bērna dzimšanu,
  • vēlama vecāku laulības apliecība.

Ja vecāki nesastāv laulībā, viņi var iesniegt iesniegumu par paternitātes atzīšanu. Iesniegumu aizpilda dzimtsarakstu nodaļā esot klāt abiem vecākiem.

Bērna dzimšanu reģistrē viena mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.

Par bērna dzimšanas reģistrāciju nav jāmaksā.

Kopš 2013.gada spēkā izmaiņas attiecībā uz laulību reģistrāciju. Vairs nenotiek izsludināšana. Ir iespēja laulību ceremoniju organizēt ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām citā piemērotā un attiecīgi noformētā vietā. Tas ir maksas pakalpojums. Valsts nodeva ir 14 euro.

No valsts nodevas atbrīvoti, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu - 1.un 2.grupas invalīdi, persona, kura atzīta par trūcīgu, persona, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumu sasniegšanai, daudzbērnu ģimene, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā adrese vai papildu adrese.

 


Laulību reģistrācijai nepieciešami šādi dokumenti:

  • Pases
  • Ja stājas atkārtotā laulībā, tad dokuments par iepriekšējās laulības izbeigšanu.
  • Ziņas par 2 laulību reģistrācijas lieciniekiem (vārdi, uzvārdi, personas kodi)

Iesniegumu par laulības reģistrāciju aizpilda dzimtsarakstu nodaļā, esot klāt līgavai un līgavainim.

Laulību reģistrē vienu mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 6 mēnešus, skaitot no iesnieguma saņemšanas dienas.

Laulību reģistrācijas telpas ir Rucavas kultūras nama zāle, domes sēžu zāle, Rucavas saieta nama zāle, Dunikas pagasta pārvaldes saieta nama zāle, Dunikas pagasta pārvaldes darba telpas.

Reģistrējot miršanu, nepieciešami šādi dokumenti:

  • Ārstniecības iestādes izdota izziņa par miršanas faktu un nāves cēloni.
  • Mirušās personas pase un personas identifikācijas karte.

Personas miršanu reģistrē jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.

Pakalpojumus bēru gadījumā sniedz A.Spirģa apbedīšanas birojs Liepājā. Tālrunis 63424868, 63439057, mob.29252635, 26523292.

Liepājas kapsētu pārvalde K.Zāles laukumā 6. Tālrunis 63424533, mob. 29187599

Atkārtotu dzimšanas, laulību un miršanas apliecību izsniedz ģimenes locekļiem un radiniekiem pēc viņu rakstiska pieprasījuma jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.

Valsts nodeva par atkārtotu  apliecību – 7 euro. Atbrīvoti 1.un 2.grupas invalīdi, trūcīgās personas, pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā esoša persona, daudzbēŗnu ģimene, ja tai un trim tās aprūpē esošiem bērniem noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese. Valsts nodevu neiekasē, ja civilstāvokļa reģistrācijas apliecība vajadzīga uzturlīdzekļu piedziņas, valsts pabalstu un pensijas piešķiršanas lietās, aizbildnības vai aizgādnības lietās, politiski represēto personu reabilitācijas lietās.

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa  notiek saskaņā ar attiecīgu likumu.

Persona vārdu un uzvārdu var mainīt no 15 gadu vecuma. Šajā gadījumā iesniedz iesniegumu. Rakstisku piekrišanu iesniedz arī tēvs, māte vai aizbildnis. Nepilngadīga persona vecumā no 15 – 18 gadiem iesniegumu iesniedz ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.

Tautības ieraksta maiņas gadījumā persona personīgi iesniedz iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu ir 71.14 euro.


Par paternitātes atzīšanu un apstrīdēšanu

Civillikuma 155.pants nosaka, ka paternitātes atzīšanas iesniegumu ir tiesīgi iesniegt kopīgi bērna māte un tēvs. Tomēr, ja bērna māte ir nepilngadīga, viņai ir ierobežotas tiesības pārstāvēt sava bērna tiesības un intereses, tajā skaitā noteikt bērna izcelšanos no tēva un iesniegt paternitātes atzīšanas iesniegumu.

Bērnam, kuram māte ir nepilngadīga, paternitāti var atzīt tikai ar nepilngadīgās mātes vecāku vai aizbildņa piekrišanu, vai pēc bāriņtiesas atzinuma sniegšanas.

Saskaņā ar Civillikuma 221.pantā noteikto regulējumu, par pilngadīgu uzskatām persona, kas likumā paredzētajā kārtībā stājusies laulībā pirms astoņpadsmit gadu vecuma. Tādējādi tikai tad, ja nepilngadīgā māte stājusies laulībā ar pilngadīgo, vecāku vai aizbildņu piekrišana vai bāriņtiesas atzinums paternitātes atzīšanai nav nepieciešams.

Papildus atgādinām, ka bērna tēvs, kurš vēl nav sasniedzis pilngadību, iesniegumu bērna paternitātes atzīšanai var iesniegt ar savu vecāku vai aizbildņu piekrišanu, kā tas paredzēts Civillikuma 155.panta piektajā daļā.

Iesniegumu bērna paternitātes atzīšanai nav tiesību iesniegt arī mātei, kurai atņemtas vai pārtrauktas aizgādības tiesības.

Savukārt persona, kas sevi uzskata par bērna bioloģisko tēvu, šajā gadījumā var iesniegt prasību tiesā par paternitātes noteikšanu, atbilstoši Civillikuma 158.pantam.

Iesniegumu paternitātes atzīšanai gadījumā, ja bērns nav cēlies no laulātā, var iesniegt visas šīs trīs personas kopā: bērna māte, viņas laulātais un bērna bioloģiskais tēvs.

Jautājumu par paternitātes apstrīdēšanu reglamentē Civillikums un Civilprocesa likums.

Brīvprātīgi atzītu un dzimtsarakstu nodaļā reģistrētu paternitāti var apstrīdēt saskaņā ar Civillikuma 156.pantu Civilprocesa likuma30.nodaļā noteiktajā kārtībā. Minētajā kārtībā izskatāmas arī lietas, kad kļūdas dēļ par bērna tēvu  bērna dzimšanas reģistrā ir ierakstīta cita persona.

Civillikuma 156.pants noteic, ka paternitātes atzīšanu tiesa var atzīt par neesošu tikai tad, ja persona, kas bērnu atzinusi par savu, nevar būt viņa bioloģiskais tēvs un bērnu atzinusi par savu maldības, viltus vai spaidu rezultātā.

Paternitātes atzīšanu var apstrīdēt:

1) Persona, kas paternitāti atzinusi, vai bērna māte divu gadu laikā, skaitot no dienas, kad viņi uzzināja par apstākļiem, kas izslēdz paternitāti;

2) Persona, kas sevi uzskata par bērna bioloģisko tēvu, izņemot gadījumu, kad bērns ieņemts noziedzīga nodarījuma pret tikumību un dzimumneaizskaramību rezultātā, paternitātes atzīšanu var apstrīdēt divu gadu laikā no bērna piedzimšanas dienas;

3) Bērns pats paternitātes atzīšanu var apstrīdēt pēc pilngadības sasniegšanas divu gadu laikā, skaitot no dienas, kad viņš uzzināja par apstākļiem, kas izslēdz paternitāti;

No minētā izriet, ka bērna dzimšanas reģistrā izdarīto ierakstu par bērna tēvu var mainīt tikai pamatojoties uz tiesas nolēmumu.