×

Iesniegums par darbaiesniegums_darba_attiecības attiecību nodibināšanu

Datums: 15.04.2019


VEIDLAPAS

 

 

Medību tiesību anketa

Iesnieguma veidlapa

Iesniegums par darba attiecību nodibināšanu

Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi (fiziskai personai). 

Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi (juridiskai personai).

IESNIEGUMS zvejas nomas tiesību piešķiršanai zvejai Papes ezerā.

IESNIEGUMS zvejas nomas tiesību piešķiršanai zvejai Baltijas jūras piekrastē.

Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai

Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības organizēšanai

Iesniegums   Ārpus meža augošu koku izciršanas atļaujas izsniegšana

Iesniegums izziņa par deklarēto dzīvesvietu saņemšanai (aktuālo informāciju)

Asenizācijas iesniegums

BŪVVALDES IESNIEGUMI

Apliecinājuma karte par būves gatavību ekspluatācijai

Apliecinājuma karte

Būvniecības iesniegums

Fasādes apliecinājuma karte
Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai
Paskaidrojuma raksts ēkas lietošanas veida maiņai
Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai
Paskaidrojuma raksts