×

Datums: 15.04.2019


VEIDLAPAS

 

Aptaujas anketa par administratīvi teritoriālo reformu

Iesnieguma veidlapa

Iesniegums par darba attiecību nodibināšanu

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Rucavas novadā.

Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi (fiziskai personai). 

Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi (juridiskai personai).

Iesniegums zvejas nomas tiesību piešķiršanai zvejai Papes ezerā.

Iesniegums zvejas nomas tiesību piešķiršanai zvejai Baltijas jūras piekrastē.

Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai

Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības organizēšanai

Ārpus meža augošu koku izciršanas atļaujas izsniegšana

Iesniegums izziņas par deklarēto dzīvesvietu saņemšanai (aktuālo informāciju)

Iesniegums izziņas par deklarēto dzīvesvietu saņemšanai (pēc norādītajiem kritērijiem)

Asenizācijas iesniegums

BŪVVALDES IESNIEGUMI

Apliecinājuma karte par būves gatavību ekspluatācijai

Apliecinājuma karte

Būvniecības iesniegums

Fasādes apliecinājuma karte
Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai
Paskaidrojuma raksts ēkas lietošanas veida maiņai
Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai
Paskaidrojuma raksts