×

Datums: 22.11.2018Izvēlēti pašvaldības apbalvojuma saņēmēji 2020

Rucavas novada domes sēdē tika apstiprināti nominanti apbalvojumu saņemšanai.  

Lai respektētu valstī noteiktos ierobežojumus, apbalvojumu saņēmēji šogad tiks sumināti individuāli. Rucavas novada domes priekšsēdētājs, Jānis Veits, personīgi apsveiks nominantus iepriekš sarunātā vietā un laikā. 

Pašvaldība pateicas par iedzīvotāju atsaucību pieteikumu iesniegšanā, izvirzot kandidātus apbalvojumu saņemšanai. Šogad kopā saņemtas 212 anketas. Atzinīgi vārdi tajās teikti par daudziem novada iedzīvotājiem, jo tie ir devuši savu ieguldījumu novada pastāvēšanā, darbībā, sakoptas vides veidošanā vai bijuši atsaucīgi un izpalīdzīgi pret līdzcilvēkiem! Katram ir savs nopelns!

Izvērtējot visas iesniegtās anketas šogad tika piešķirti 17 apbalvojumi:

 

Rucavas novada Goda rucavnieks

Dzintra Skrube – par enerģiju, degsmi un neatlaidību Rucavas novada sabiedriskās dzīves ilggadējā organizēšanā un vadīšanā. Par mūža ieguldījumu izglītībā un Rucavas kultūras dzīves bagātināšanā. Par pašaizliedzību un nesavtību, veicot ikvienu aktivitāti. Par ilggadēju darbošanos Rucavas dramatiskajā kolektīvā. Par rucavnieku saieta un “3×3” nometnes organizēšanu Rucavā. Par aktīvu darbību Rucavas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzē un svētdienas skolā. Par Rucavas novada vecvārdu un folkloras popularizēšanu, vadot ekskursijas novada viesiem. Rucavas novada patriote.

 Rucavas novada Goda dunicnieks

Imants Burģelis – par spēju saglabāt optimismu, par spīti visām dzīves likstām. Par spēka vārdiem, veidojot piemiņas akmeni represētajiem pie Golgātas baznīcas. Par pašaizliedzīgu darbu, pildot šofera pienākumus, strādājot gan kolhozā, gan tagadējā pagasta pārvaldē. Par augsto atbildības izjūtu, vedot skolēnus, pagasta darbiniekus un iedzīvotājus. Par aktīvu darbošanos amatierteātrī un iesaistīšanos senioru pasākumos. Par laipnību, pacietību, sapratni un izpalīdzību. Dunikas pagasta patriots.

 Rucavas novada Gada rucavnieks

Gunta Timbra – par mērķtiecību, neatlaidību, precizitāti pie grāmatas “Ar Rucavas vārdu – lapu pa lapai. Ieskats Rucavas vēsturē” veidošanas. Paveiktais darbs ir nostiprinājis Rucavas vārdu vēsturē un daudzu rucavnieku dzimtās. Par ilggadēju ieguldījumu Rucavas novadpētniecībā un vēstures saglabāšanā, kas prasījis apbrīnas vērtu pacietību, meklējot faktus, detalizētu informāciju, vēsturiskās fotogrāfijas un apkopojot vietējo iedzīvotāju stāstus. Rucavas novada patriote.

Gunita Pričina – par drosmīgu un veiksmīgu piedalīšanos Latvijas Televīzijas konkursā “Īstenās latvju saimnieces” 2020. gadā, popularizējot Rucavas novadu valsts mērogā. Par Rucavas tradīciju, seno ēdienu, rucavnieku valodas, paražu un tautastērpa popularizēšanu, uzņemot novada viesus. Par laipnību, izpalīdzību un krietnu sava uzņēmuma darba veikšanu. Par tradicionālās kultūras saglabāšanu ģimenē un nodošanu nākamajām paaudzēm. Rucavas novada patriote.

Rucavas novada Gada dunicnieki

Sajūtu takas komanda – par interesantas un mūsdienīgas idejas realizēšanu Brūnu birzī, veidojot jaunu objektu vietējiem iedzīvotājiem un Dunikas pagasta viesiem. Sajūtu taka pilnīgi noteikti veicina Dunikas pagasta atpazīstamību ārpus novada robežām, piesaista vairāk novada viesu un ilgtermiņā veicinās šīs vietas izaugsmi. Par entuziasmu, neatlaidību, radošumu un lielo komandas darbu, veidojot aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas vietu.

Rucavas novada uzņēmējs

Artis Ķūsis (ZS “Kluči”) – par enerģisku, zinošu, aktīvu un neatlaidīgu darbošanos savā bioloģiski sertificētajā lauku saimniecībā. Savā darbā Artis nebaidās ieviest ko jaunu un audzēt neierastas agrokultūras. Par spēju darboties dažādās nozarēs, tā veicinot arī citu lauksaimnieku darbu, piegādājot visu veidu lauksaimniecības tehnikas rezerves daļas. Par vēlmi mācīties un piedalīties semināros Latvijā un ārzemēs, kā arī gatavību dalīties ar iegūtajām zināšanām. Par izpalīdzību, atsaucību, laipnību saskarsmē ar līdzcilvēkiem. Par Rucavas vārda nešanu ārpus novada robežām. Par ģimeniskumu un nesavtību Rucavas baptistu baznīcas uzturēšanā. Īstens Rucavas novada patriots.

Māris un Ligita Tiļugi (ZS “Pauļi”) – par perspektīvas, mūsdienīgas zemnieku saimniecības “Pauļi” izveidi. Par pozitīvismu un progresīvu pieeju savam darbam, tā attīstīšanai. Par uzņēmību un augstu atbildības izjūtu, darot savus ikdienas darbus. Par trīs krietnu bērnu izaudzināšanu. Par aktīvu iesaistīšanos Dunikas pagasta pasākumos. Par izpalīdzību kaimiņiem. Dunikas pagasta patrioti.

 Rucavas novada Goda ģimene

Olga un Alberts Ates – par dzīves un darba mūža atdošanu Rucavai. Par dēlos un mazbērnos ieaudzināto darba tikumu. Par spēku tikt galā ar visiem dzīves pārbaudījumiem. Par lielo mīlestību uz tehniku un konditoreju. Par lielo optimismu, sirsnību, atsaucību un aktivitāti. Rucavas novada patrioti.

 

Rita un Arturs Tiļugi – par saskanīgu kopā nodzīvotu dzīvi. Par dzimtas veidošanu un atbalstīšanu. Par trīs bērnu izaudzināšanu ar mīlestību pret savu dzimto vietu, jo tie ir palikuši saimniekot Rucavas novadā. Par atsaucību, izpalīdzību un aktīvu sabiedrisko darbību, iesaistot arī līdzcilvēkus Dunikas pagasta pasākumos. Savas dzīvesvietas patrioti.

Rucavas novada Pateicības

Sandrai Aigarei – par lielo un neatlaidīgo darbu pie Rucavas tradicionālās kultūrtelpas iekļaušanas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā un pie Rucavas baltā sviesta iekļaušanas ES aizsargāto produktu sarakstā. Par Rucavas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, zināšanu nodošanu nākamajām paaudzēm un tradīciju popularizēšanu valsts un starptautiskā mērogā. Par entuziasmu, drosmi, enerģiju un radošumu, izveidojot vienu no atpazīstamākajiem tūrisma objektiem Rucavas novadā – tradīciju namu “Zvanītāji”. Par gadskārtu svētku, meistarklašu, vasaras skoliņu organizēšanu ilgu gadu garumā. Par ierosinājumu un sniegto iespēju rucavniecēm darināt tautastērpu pašu rokām. Rucavas novada patriote.

Dainai Brīvkalnai – par ilggadēju un profesionālu darbu, izglītojot audzēkņus pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš”. Par izcilu profesionalitāti bērnu lasītprasmes veidošanā, atrodot pareizāko pieeju ikvienam. Par pozitīvo un mierpilno attieksmi pret bērniem. Par atbalstu, atsaucību un sirsnību ikdienā. Par pašaizliedzīgu sava darba veikšanu un lielisku sadarbību ar kolēģiem. Rucavas novada patriote.

Agritai Vorobjovai – par atbildīgu un kvalitatīvu darbu daudzu gadu garumā, iepriecinot rucavniekus un Rucavas viesus ar ļoti gardiem pīrāgiem un smalkmaizītēm. Par pozitīva Rucavas tēla veidošanu un popularizēšanu. Par laipnību, atsaucību un izpalīdzību. Rucavas novada patriote.

Sergejam Hmeļņickim – par piedalīšanos grāmatas “Ar Rucavas vārdu – lapu pa lapai. Ieskats Rucavas vēsturē” tapšanā un novada vēstures pētīšanā. Par ilggadēju Rucavas novada pasākumu iemūžināšanu fotogrāfijās. Rucavas novada patriots.

Dzintrai Strungai – par profesionalitāti, augstu atbildības izjūtu, rūpēm un individuālu pieeju katram bērnam. Par ilggadēju darbu pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš”. Rucavas novada patriote.

Kristīnei Janekai – par uzņēmību un augstu atbildības izjūtu, veidojot savas mājas un saimniecību, kas piedāvā vietējiem iedzīvotājiem daudzpusīgu produkciju. Par atsaucību, izpalīdzību, pretimnākšanu un pozitīvismu. Dunikas pagasta patriote.

Aijai Glužģei – par atsaucību, izpalīdzību un spēju sniegt atbalstu Dunikas pagasta iedzīvotājiem. Par spēju saplānot ikdienu, lai krietni audzinātu piecus bērnus, veiktu darba pienākumus un palīdzētu līdzcilvēkiem. Dunikas pagasta patriote.

Ligitai Ķervei – par precīzu un nevainojamu sava darba pildīšanu Covid-19 pandēmijas laikā. Par vientuļo un veco ļaužu iejūtīgu aprūpi mājās Dunikas pagastā. Par sirsnību, atsaucību un izpalīdzību. Dunikas pagasta patriote.


Izvēlēti pašvaldības apbalvojuma saņēmēji 2019

Goda Rucavnieks Valda Stadgale - Par aizrautību, cilvēciskumu, dzīvē nebaidoties iestāties par taisnīgumu. Prasīga pret sevi un citiem. Par senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu kultūras un izglītības jomā, katru gadu organizējot interesantas ekskursijas un pasākumus. Par sakopta saieta nama un saliedētas komandas izveidošanu, kas piedāvā goda mielastus, naktsmītnes un telpas pasākumiem. Par Rucavas novada patriotismu.

Gada Rucavnieks  Daiga Gabrūna - Par atbildību, atsaucību, spēju ieinteresēt uz sportiskām aktivitātēm. Par daudzveidīgu sporta aktivitāšu organizēšanu – sporta svētki, veselības vingrošanas, sporta nometnes, pulciņi. Par jaunās paaudzes garīgu izglītošanu svētdienas skolā. Par idejas realizēšanu baznīcas āra apgaismojumam.

Gada Rucavnieks Jānis Žīmants - Mākslinieks, koktēlnieks, kurš izjūt koku un veido unikālus darbus, kuri bijuši izstādīti gan Rucavā, gan Liepājas muzejā. Rucavas iedzīvotājiem iemīļotākie darbi – Zirgs Rucavas centrā un Rucavas muižas kalna zīme.

Gada Dunicnieks Inta Ekte - Par aktivitāti, aizrautību un ieinteresētību Dunikas pagasta konferences rīkošanā un grāmatu izdošanā. Par radošām idejām pagasta kultūras jomas attīstībā. Sava dzimtā ciema patriote.

Gada Dunicnieks Samanta Kalēja - Par Dunikas grāmatu maketēšanu, par iesaistīšanos sava dzimtā pagasta aktivitātēs, par atsaucību un notikumu iemūžināšanu fotogrāfijās.

Goda ģimene Lilija un Kārlis Vītoli - Par stipras ģimenes izveidošanu, par čaklu meitu izaudzināšanu un rūpēm par 6 mazbērniem. Par roku rokā pavadītiem vairāk kā 50 gadiem, atbalstot, saticīgi dzīvojot un aktīvi piedaloties sabiedriskajā dzīvē un ģimenes uzņēmējdarbībā. Par Rucavas novada patriotismu.

Novada uzņēmējs  z/s “Šēperi” Sanita, Andis un Gundars Timbras - Par uzņēmību, neatlaidību, drosmi izveidot un attīstīt stabilu lauku saimniecību. Par saimniekošanas tikuma nodošanu dēlam, par piensaimniecības produktu ražošanas izveidi un pārdošanu, par Palaipes svētku organizēšanu un kultūras pasākumu atbalstīšanu Rucavas novadā.

Novada uzņēmējs z/s “Kļavas” Gunta un Laimonis Kļavas - Par uzņēmību, neatlaidību, drosmi un ilgstošas, stabilas saimniecības kopšanu.  Par dēlu iesaistīšanu lauku saimniecībā un darba tikuma nodošanu bērniem, kopīgi saimniekojot. Par izcilo Guntas kūku cepšanas prasmi, kas ir nozīmīga Dunikas svētku sastāvdaļa.

Pateicība Inta Inne - Par ilggadēju, radošu un kvalitatīvu darbu un mūža ieguldījumu Sikšņu pamatskolā. Par atsaucību un izdomu skolas pasākumu organizēšanā un telpu noformēšanā. Par sirsnīgu attieksmi ar skolēniem un vecākiem.

Pateicība Inga Kalniņa - Par apzinīgu, cītīgu un regulāru darbu pie Sikšņu centra apstādījumu izveidošanas un kopšanas. Par radošu, oriģinālu noformējumu izveidošanu svētkos un ikdienā. Par aktīvu piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē. Sava dzimtā ciema patriotismu.

Pateicība  Guntis Rolis - Par Dunikas vēstures apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu portālā dunika.lv. Par iesaistīšanos jaunās grāmatas “Par Duniku un dunicniekiem” tapšanā un iedzīvotāju atmiņu stāstu iemūžināšanā. Par Dunikas patriotismu.

Pateicība  Inga Ruško - Par ilggadēju darbu Rucavā, rūpējoties par lauku cilvēku mūsdienīgu izskatu. Par rucavnieku uzpošanu darba dienās un brīvdienās. Par laipnību, atsaucību un prasmi atrast katram klientam vispiemērotāko.

Pateicība  Inga Tapiņa - Par lielo ieguldījumu Ģirņa burtnīcu sakārtošanā un grāmatas “Rucavas gara mantas” tapšanā. Par Rucavas tradīciju izpēti, kopšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Par patriotismu.

Pateicība  Ruta Ķestere - Par Rucavas kulinārā mantojuma popularizēšanu, par “Baltā sviesta” meistares diploma iegūšanu un dalību TV raidījumā  “Iekodies Kurzemē”, popularizējot Rucavas tradīcijas visai Latvijai. Par aktīvu darbošanos “Zvanītājos”.

Pateicība Jānis Bērze – Bērziņš - Par laipnību, sirsnību un atsaucību organizējot pasākumus. Par projekta “Dāvana Rucavas novada senioriem” rakstīšanu un realizēšanu. Par jaunas tradīcijas ieviešanu un uzturēšanu.   

 

Paldies ikvienam nominantam! Viņu darbi ir pierādījums, ka vien pašu spēkos ir darīt savas mājas, novadu un Latviju par labāko vietu uz zemes šīs! Kopsim un mīlēsim savu dzimto vietu!


2018. gada Rucavas novada pašvaldības apbalvojumu saņēmēji!

Rucavas novada iedzīvotāji tika aicināti izvirzīt kandidātus Rucavas novada pašvaldības apbalvojumu saņemšanai. Kandidātu izvērtēšanai tika iesniegtas 175 anketas.

Rucavas novada pašvaldība ir pateicīga par ikviena iedzīvotāja atsaucību!

Izvērtējot iesniegtos pieteikumus tika izvirzīti un domes sēdē apstiprināti šādi kandidāti:

Goda rucavnieks Viktors Čamans - Par darba mūža veltīšanu Rucavas izaugsmei, labklājībai un attīstībai. Par jauno speciālistu piesaistīšanu Rucavai, par atbalstu medicīnai un kultūrai. Par ieinteresētību un atsaucību pret vietējiem iedzīvotājiem.

Goda dunicnieks Miķelis Pelīte - Par mūža darbu mežkopja profesijā, par mīlestību uz mežu, par patriotismu uz dzimto vietu. "Mūžš manām cīm" sarakstīšanu. Par stipras un saliedētas ģimenes izveidošanu un optimismu jebkuros dzīves apstākļos.

Gada rucavnieks Staņislava Skudiķe - Par ilggadēju Rucavas kultūras dzīves veidošanu, par Rucavas novada popularizēšanu Latvijā un ārpus tās robežām.PAr aktīvu un ilggadēju pašdarības kolektīvu vadīšanu un to piedalīšanos XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI Deju svētkos un "Baltica" festivālā.

Gada rucavnieks Aldis Preiss - Par Rucavas Kristus Pestītāja evanģēliski luteriskās baznīcas jumta remontdarbu organizēšanu, vadīšanu un pārraudzību, par atsaucību, apzinīgu un nesavtīgu darbu tās labā. Kā arī par Rucavas tīrumu apsaimniekošanu un ilggadēju darba nodrošināšanu vietējiem novada iedzīvotājiem.

Gada dunicnieks Jānis Vidējais - Par ilggadēju, apzinīgu un godprātīgu darbu Dunikas pagasta labā, par tās patriotisma un uzticības izpausmi. Par iedzīvotāju vajadzību izpratni, par spēju uzklausīt un sniegt atbalstu.  

Gada dunicnieks Tamāra Linde - Par aktīvu dalību Tautas frontes dibināšanā Dunikas pagastā, par ilggadēju, godprātīgu darbu Sikšņu pamatskolā. Par milzīgu atbildību, prasīgumu pret sevi, līdzcilvēkiem un atsaucību dazādos skolas un pagasta pasākumos.

Goda ģimene Velta un Jānis Laugaļi - Par stipras ģimenes izveidošanu, par trīs dēlu izaudzināšanu un 11 mazbērnu lološanu, par 50 kopā pavadītiem dzīves gadiem. Par saticību, draudzību un izpalīdzību. Par aktīvu iesaistīšanos Rucavas pagasta sabiedriskajā dzīvē un pašdarbības kolektīvu darbībā. 

Goda ģimene Liesmas Graudužas un Jana van der Veena ģimene - Par stipras ģimenes izveidošanu, par deviņu bērnu audzināšanu latviskā garā, par bērnu dabisku un radošu attīstīšanu. Par saticību, draudzību, sapratni un mīlestību. Par aktīvu iesaistīšanos visos Rucavas gadskārtas svētkos un par uzticību Rucavas novadam.

Novada uzņēmējs Gundars Vītols un Mārtiņš Meldrājs - Par uzņēmību un neatlaidību, veidojot veiksmīgu kokapstrādes uzņēmumu Rucavā, par ilggadēju darba nodrošināšanu vietējiem iedzīvotājiem. 

Novada uzņēmējs Guntis un Inita Grietēni - Par uzņēmību, neatlaidību un drosmi, veidojot savu saimniecību, par veiksmīgu, gudru un zinošu saimniekošanu. Par atsaucību, sirsnību un zināšanu sniegšanu citiem. Par palīdzību vecāka gadagājuma kaimiņiem.

Pateicības piešķirtas  Ritai Tiļugai, Dacei Ošeniecei, Dzintrai Skrubei,  motoklubam “Raķetnieki”, Vilmai Pričinai, Aleksandrai Maksakovai, Mārim Muiteniekam, Ausmai Vallijai Ašmanei.

Ar labu vārdu un pateicību pieteikuma anketās tika pieminēti arī Katrīna Vilma Pērkona, Ausma Padalka, Sandra Aigare, Agrita Vorobjova, Arnolds Aigars, Artis Ķūsis, Renārs Juzups, Zenta un Juris Krīgeni, Līga Ķuda, Aija Glužģe, Laima un Dzintars Veidemaņi, Gunta un Laimonis Kļavas, Natālija un Gatis Grauduži, Līga Ate, Marts Šnipkis, Kristīne Janeka, Gunita  Pričina, Inta Jaunciema, Inta Pērkona, Landra Valdmane, Alise Jēkabsone, Ruta Ķestere, “Rucavas muzikanti”, Valda Stadgale, Andris Aldzers, Maija Kāpostiņa, VDPK “Saksinis” kopā ar Agiju Kaunesi un Indru Štubi, Agnese Volmane, Dunikas ambulances kolektīvs un pašdarbības amatierteātra kolektīvs un Dace Solovjova.

Ikviena iedzīvotāja labais darbs dara novadu labāku, tāpēc turpināsim iesākto!