×

Datums: 05.04.2019


BĀRIŅTIESA

SANITA CEPLENIECE

Bāriņtiesas priekšsēdētāja
25904979
sanita.cepleniece@rucava.lv

Adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Rucavas novada domes ēkā, otrā stāvā, 27.kabinetā.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Sanita Cepleniece atvaļinājumā no 2020.gada 15.jūnija līdz 15.jūlijam.

Atvaļinājuma laikā aizvieto bāriņtiesas locekle Iveta Jākobsone jautājumos par bērnu vai aizgādnībā esošo personu  tiesībām un tiesisko interešu aizsardzību.

Apmeklētāji tiks pieņemti pēc iepriekšējas vienošanās.

Vajadzības gadījumā zvanīt: +37125450578

Notariālos apliecinājumus uz vietas bāriņtiesā nebūs iespējams veikt.  Šajos gadījumos jāvēršas pie jebkura notāra Liepājā.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
10.30-12.00 - 13.00-17.00 14.00-18.00 08.00-10.00

Dunikas pagasta pārvaldē pirmdienās no 12.30 – 14.30, iepriekš saskaņojot ar priekšsēdētāju.

 

Rucavas novada bāriņtiesa ir Rucavas novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir Rucavas novada administratīvā teritorija.


Valsts nodevas par bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem:

 • Par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;
 • Par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;
 • Par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;
 • Par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;
 • Par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;
 • Par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;
 • Par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;
 • Par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
 • Par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
 • Par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);
 • Par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;
 • Par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;
 • Par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;
 • Par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;
 • Par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;
 • Par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).

Bāriņtiesas tiesības

 • pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus;
 • pieprasīt un bez maksas saņemt no kredītiestādēm ziņas par fiziskās personas — mantojuma atstājēja — kontu atlikumiem, lai sastādītu mantu sarakstu (mantojuma inventāra sarakstu), kā arī ziņas par mantojuma masu, bērna vai aizgādnībā esošās personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai aizgādnis nesniedz bāriņtiesai pieprasīto informāciju par bērna vai aizgādnībā esošās personas mantas pārvaldību vai ir pamatotas aizdomas, ka sniegtas nepatiesas ziņas;
 • veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;
 • uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai aizgādnībā esošās personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;
 • iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai aizgādnībā esošās personas interesēs, izņemot pieteikumus par rīcībspējas ierobežošanu un pārskatīšanu un pagaidu aizgādnības nodibināšanu, kā arī prasības pieteikumus par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu;
 • veikt pārrunas ar bērnu un aizgādnībā esošo personu bez citu personu klātbūtnes;
 • lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saņemt psihologa atzinumu par izpētes rezultātiem;
 • pārbaudīt bērna vai aizgādnībā esošās personas dzīves apstākļus;
 • fotografēt, filmēt un iegūt skaņu ierakstus, ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē atklājas, ka bērns atrodas dzīvībai un veselībai bīstamos apstākļos.

Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi

 • aizstāvēt bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
 • piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
 • sniegt tiesai informāciju, kurai ir nozīme lietā par personas rīcībspējas ierobežošanu, pagaidu aizgādnības nodibināšanu un rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu (piemēram, dokumentus par personas viedokli attiecībā uz rīcībspējas ierobežošanu, par dzīves apstākļu pārbaudi, par citu personu viedokli, par ziņām no sociālā dienesta, ārstējošā ārsta, ārstniecības, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes, par kredītiestādē veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem);
 • sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizstāvību;
 • informēt pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
 • neizpaust informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai aizgādnībā esošajai personai;
 • sniegt palīdzību bērnam vai aizgādnībā esošajai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
 • uzklausīt aizgādnībā esošo personu ikvienā jautājumā, kas skar šīs personas intereses;
 • pārstāvēt Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos bērnu vai aizgādnībā esošo personu kriminālprocesā;
 • informēt vecāku, aizbildni, audžuģimeni vai viesģimeni par iespējamo apdraudējumu bērnam un par personas sodāmības faktu noteiktajos gadījumos, kā arī informēt pašvaldības sociālo dienestu par vecākiem, aizbildņiem, audžuģimenēm vai viesģimenēm, kuras ir informētas par iespējamo apdraudējumu bērnam un par personas sodāmības faktu noteiktajā kārtībā;
 • pārstāvēt audžuģimenē ievietota bērna personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 • izvērtēt, vai vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības, kā arī informēt tiesu izpildītāju par izvērtējuma rezultātiem vai pieņemtajiem lēmumiem, ja saņemts no tiesu izpildītāja akts par to, ka lietā, kas izriet no aizgādības tiesībām, tiesu izpildītāja noteiktajā laikā un vietā bērns nav sastapts, vai arī saņemts akts par nolēmuma nepildīšanu lietā, kas izriet no saskarsmes tiesībām.

Bāriņtiesas uzdevumi

 • apliecināt darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;
 • apliecināt līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • ierakstīt testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, pieņemt glabāšanā šo iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņemt bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 • apliecināt to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņemt šo iedzīvotāju pilnvaru atsaukumus;
 • apliecināt uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • apliecināt tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 • pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniegt paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • apliecināt parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • sagatavot dokumentu projektus.

Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.