×

Rucavas pagasta bibliotēka

Datums: 21.03.2019


Bibliotēka dibināta 1946.gadā, akreditēta 2008. gada decembrī.
Bibliotēka pilda  komunikācijas un informācijas centra funkcijas. Bibliotēkas apkalpojamās mērķgrupas ir pirmsskolas iestādes audzēkņi, mācību iestāžu – pamatskolu un vidusskolu – skolēni, studenti, iestāžu, uzņēmumu darbinieki, sabiedrisko organizāciju un pašdarbības kolektīvu dalībnieki, pensionāri.

Bibliotēkas galvenie virzieni novadpētniecības jomā saistīti ar pagasta vēstures un kultūrvēsturisko objektu izpēti, novadnieku apzināšanu, materiālu vākšanu un apkopošanu. Rucavas bibliotēka ir kļuvusi par novada izpētes centru, kurā glabājas novada kartes, fotogrāfijas, atmiņstāsti, dokumenti, dailļiteratūra un publikācijas par novada vēsturi, ģeogrāfiju, kultūrvēsturiskajiem objektiem, amatniecību, darba un sadzīves tradīcijām, par republikā ievērību guvušo Rucavas etnogrāfisko ansambli. Novadpētnieki ir veikuši pētījumus par sabiedriski politiskiem notikumiem, ievērojamiem cilvēkiem, apvidvārdiem, vietvārdiem, sadzīves un tautas tradīcijām, tautastērpiem, etnogrāfiju, folkloru un citām tēmām.  Pētījumi glabājas bibliotēkā.

Par dažādām novadpētniecības tēmām un personālijām tiek veidotas izstādes bibliotēkā, kultūras namā un citās pasākumu norises vietās. Katrā novadpētniecības pasākumā krājums tiek papildināts ar dažādiem dokumentiem, foto materiāliem, atmiņstāstiem un priekšmetiem. Tiek meklēti, sagatavoti materiāli un sniegtas informācijas skolēniem un studentiem, kultūras pētniecības ekspedīcijām, studentu praksēm. Sadarbojoties ar pētniekiem, bibliotēka saņem literatūras dāvinājumus. 


Bezmaksas pakalpojumi:

 • Brīva pieeja bibliotēkas krājumiem. Grāmatu, žurnālu  izsniegšana lasīšanai mājās
 • Bibliotekārie, bibliogrāfiskie un informacionālie pakalpojumi
 • Datorpakalpojumi, bezvadu interneta izmantošana, neierobežota pieeja interneta resursiem
 • Valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās informācijas pieejamība www.latvija.lv
 • Informācija par sociālo problēmu risināšanas variantiem un saturīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām
 • Bibliogrāfiskās uzziņas, elektroniskās uzziņas
 • Literāri izglītojoši pasākumi visām sabiedrības sociālajām grupām, tematisās izstādes
 • Starpbibliotēku abonements
 • Konsultācijas lietotājiem datoru un to funkciju izmantošanā
 • Datubāzes Letonika.lv un laikrakstu bibliotēka News.lv, latviešu kino filmasLNB katalogi un datubāzes
 • Liepājas reģiona elektroniskais kopkatalogs 
 • Lietotāju apmācība datubāzu, elektronisko katalogu un internetbanku izmantošanā
 • Izstādes: Latvijai – 100, Valstis – simtgadnieces, Jaunākā literatūra bibliotēkā, Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, Informācija tūristiem.

Maksas pakalpojumi: kopēšana, izdruka, dokumentu nosūtīšana pa faksu.

Bibliotēkas elektroniskais katalogs

Jaunākās grāmatas Rucavas pagasta bibliotēkā