×

IZSOLES

Datums: 22.11.2018


Nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2” izsole

Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Pie Strautiņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64520170022, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000593258, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 4,08 ha. 

Izsole notiks 2020.gada 14.maijā, pulksten 10.00, Rucavas novada pašvaldības ēkā “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada pašvaldībā „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13). Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 12.maija pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 10318,00 (desmit tūkstoši trīs simti astoņpadsmit euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 1031.80 (viens tūkstotis trīsdesmit viens euro un 80 centi) līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408. Izsoles solis – EUR 200.00 (divi simti euro)

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329.  


Nekustamā īpašuma “Pie Lūķeniekiem” izsole

Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Pie Lūķeniekiem”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64520170021, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000592320, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520170021, ar kopējo platību 8,37 ha. 

Izsole notiks 2020.gada 14.maijā, pulksten 11.00, Rucavas novada pašvaldības ēkā “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada pašvaldībā „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13). Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 12.maija pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 17118,00 (septiņpadsmit tūkstoši simts astoņpadsmit euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR EUR 1711,80 (viens tūkstotis septiņi simti vienpadsmit euro un 80 centi) līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408. Izsoles solis – EUR 200.00 (divi simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329.  


Nekustamā īpašuma “Tebras” izsole

Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Tebras”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64520020066, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000580779, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520020066, ar kopējo platību 1,24 ha (meža zemes ar 1,24 ha ar mežaudzi). 

Izsole notiks 2020.gada 14.maijā, pulksten 13.00, Rucavas novada pašvaldības ēkā “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada pašvaldībā „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13). Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 12.maija pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 5380,00 (pieci tūkstoši trīs simti astoņdesmit euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR EUR 538,00 (pieci simti trīsdesmit astoņi euro), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408. Izsoles solis – EUR 500.00 (pieci simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329.  

Meža apsaimniekošanas plāns

Meža zemju plāns


Nekustamā īpašuma “Žābaki” izsole

Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Žābaki”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64520170004, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000594090, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520170004, ar kopējo platību 8,95 ha (t.sk.meža zemes ar 1,33 ha ar mežaudzi).  Izsole notiks 2020.gada 14.maijā, pulksten 14.00, Rucavas novada pašvaldības ēkā “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada pašvaldībā „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13). Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 12.maija pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 6680,00 (seši tūkstoši seši simti astoņdesmit euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR EUR 668,00 (seši simti sešdesmit astoņi euro), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408. Izsoles solis – EUR 500.00 (pieci simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329.  

Meža apsaimniekošanas plāns

Meža zemju un mežaudzes plāns


  Nekustamā īpašuma “Jaunie Zeltkalni” izsole

Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Jaunie Zeltkalni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64840040004, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000570937, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 4,07 ha (t.sk.meža zemes ar 3,66 ha ar mežaudzi).

Izsole notiks 2020.gada 14.maijā, pulksten 15.00, Rucavas novada pašvaldības ēkā “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada pašvaldībā „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13). Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 12.maija pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 10980,00 (desmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR EUR 1098,00 (viens tūkstotis deviņdesmit astoņi euro), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408. Izsoles solis – EUR 500.00 (pieci simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329. 

Meža apsaimniekošanas plāns

Meža zemju plāns


Nekustamā īpašuma “Vīzuļu priedieni” izsole

Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Vīzuļu priedieni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64840170053, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000570772, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840170053, ar kopējo platību 2,36 ha (t.sk.meža zemes ar 1,8 ha ar mežaudzi).  Izsole notiks 2020.gada 14.maijā, pulksten 16.00, Rucavas novada pašvaldības ēkā “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada pašvaldībā „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13). Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 12.maija pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 5180,00 (pieci tūkstoši simts astoņdesmit euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR EUR 518,00 (pieci simti astoņpadsmit euro), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408. Izsoles solis – EUR 500.00 (pieci simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329.  

Meža apsaimniekošanas plāns

Meža zemju plāns