×
22AUG

Grāmatas "Ar Rucavas vārdu-lapu pa lapai. Ieskats Rucavas vēsturē" atvēršanas svētki

22.08.2020 | 13.00 Skatīt visus pasākumus

IZSOLES

Datums: 22.11.2018


Nekustamā īpašuma “Peši” izsole

Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, ar kadastra Nr. 64840030171, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000594113, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 64840030171, ar kopējo platību 0,5507 ha, un uz tā esošās mežaudzes 0,25 ha.

Izsole notiks 2020.gada 9.septembrī pulksten 10.00 Rucavas novada pašvaldības ēkā “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada pašvaldībā „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13).

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 7.septembra pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 5760,00 (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR EUR 576,00 (pieci simti septiņdesmit seši euro), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408. Izsoles solis – EUR 500.00 (pieci simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329.       


22AUG

Grāmatas "Ar Rucavas vārdu-lapu pa lapai. Ieskats Rucavas vēsturē" atvēršanas svētki

22.08.2020 | 13.00 Skatīt visus pasākumus