×

IZSOLES

Datums: 22.11.2018


Nekustamā īpašuma “Robežsargi” izsole

Rucavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Robežsargi” ar kadastra Nr.64840070053, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000177694, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,489 ha un uz tās esošas būves – dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 295.4 m2, kas celta 1980.gadā.

Izsole notiks 2019.gada 19.augustā pulksten 15.00 Rucavas novada domes ēkā “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar IZSOLES NOTEIKUMIEM iepazīties iespējams katru darba dienu no pulksten 8.00 – 12.00; 12:30 – 17.00, izņemot piektdienās līdz 13:00  Rucavas novada domē “Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2019.gada 15.augustam pulksten 15.00.

Izsoles sākumcena EUR 78 000,00, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas t.i. 7800,00 EUR līdz izsolei iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Tālr. informācijai par izsoli 26143329.


Nekustamā īpašuma “Matroži” izsole

Rucavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Matroži” ar kadastra Nr.64840070038, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000231205, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,75 ha un uz tās esošās sešām dažāda tipa  nefunkcionējošām  būvēm (noliktava, saimniecības ēka, suņu audzētava, šķūnis u.c.) ar kopējo platību 686.3 m2, kas celtas 1980.gadā.

Izsole notiks 2019.gada 19.augustā pulksten 13.00 Rucavas novada domes ēkā “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar IZSOLES NOTEIKUMIEM iepazīties iespējams katru darba dienu no pulksten 8.00 – 12.00; 12:30 – 17.00, izņemot piektdienās līdz 13:00  Rucavas novada domē “Pagastmāja”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2019.gada 15.augustam pulksten 15.00.

Izsoles sākumcena 120 000,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas t.i. 12 000,00 EUR līdz izsolei iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Tālr. informācijai par izsoli 26143329.


Nekustamā īpašuma “Kapteiņi” izsole

Rucavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Kapteiņi” ar kadastra Nr.64840070023, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000196981, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,679 ha un uz tās esošas būves - kazarmas ar kopējo platību 774.2 m2, kas celta 1980.gadā.

Izsole notiks 2019.gada 19.augustā pulksten 14.00 Rucavas novada domes ēkā “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar IZSOLES NOTEIKUMIEM iepazīties iespējams katru darba dienu no pulksten 8.00 – 12.00; 12:30 – 17.00, izņemot piektdienās līdz 13:00  Rucavas novada domē “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2019.gada 15.augustam pulksten 15.00.

Izsoles sākumcena 105 000,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas t.i. 10 500,00 EUR līdz izsolei iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Tālr. informācijai par izsoli 26143329.


Pašvaldība iznomā zemes vienību “Punduri”

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka  pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, Rucavas novada dome 2019. gada 27. jūnija sēdē nolēma iznomāt šādu zemes vienību:

Nosaukums

Kadastra

apzīmējums

Kopplatība

ha

Iznomājamā platība, ha

Piezīmes

 

Punduri

64840080213

0.5

0.5

Tiek iznomāta pašvaldībai piekritīga zeme ar apbūves tiesībām.

Ja uz zemes vienību pieteiksies vairāki pretendenti, tiks rīkota nomas tiesību izsole. Zemes izvietojums www.kadastrs.lv, sadaļā zemes vienības.

Pieteikties Rucavas novada domē līdz 2019. gada 26.jūlijam. Papildus informācija pie nekustamā īpašuma speciālistes Dzintras Bļinovas, tālr.25904975.