×

Meža cirsmas izstrādes tiesību izsole

Datums: 22.11.2018


Rucavas novada dome rīko atklātu mutisku ar augšupejošu soli meža cirsmu izstrādes tiesību izsoli īpašumā „Sila fonds”, kadastra Nr.64840200037, Rucavas pagastā, Rucavas  novadā.  Cirsmas apjoms ir 898,24 m3, platība 3,36 ha. Cirsmu izsoles nosacītā sākuma cena ir 44 100,00 EUR (četrdesmit četri tūkstoši viens simts eiro un 00 centi), nodrošinājuma summa ir 10% no cirsmas izsoles sākuma cenas – 4410,00 EUR (četri tūkstoši četri simti desmit euro un 00 centi), izsoles solis – 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi).

Minētā īpašuma zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 64840200037,  meža zemju 1.kvartālā veicami mežu izstrādes darbi divu  cirsmu divos nogabalos:

1. cirsma Nr.1.:

1.1. atrodas zemes gabala 1.kvartāla 7.nogabalā, platība – 1,95 hektāri,

1.2. cirtes veids – kailcirte.

2. cirsma Nr.2.:

2.1. atrodas zemes gabala 1.kvartāla 38.nogabalā, platība – 1,41 hektāri,

2.2. cirtes veids – kailcirte.      

Nodrošinājums iemaksājams Rucavas novada domes, Reģ. Nr. 90000059230, AS “SWEDBANK” kontā Nr.LV23HABA0551035168408, kods: HABALV22.

Izsoles notiks 2019.gada 3.jūnijā plkst. 10:00 Rucavas novada domē „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads. Izsoles dalībniekiem jāpiesakās līdz 2019.gada 31.maija, plkst.13:00.

Izsoles objekta apskate saskaņojama pa tālruni 28373224 (Komunālās daļas vadītājs Edgars Riežnieks).

Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domē un Meža cirsmas izsoles noteikumi.

Slēdziens par cirmas tirgus vērtību.