×

IZSOLES

Datums: 22.11.2018


Nekustamā īpašuma “Matroži” izsole

Rucavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Matroži” ar kadastra Nr.64840070038, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000231205, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,75 ha un uz tās esošās sešām dažāda tipa  nefunkcionējošām  būvēm (noliktava, saimniecības ēka, suņu audzētava, šķūnis u.c.) ar kopējo platību 686.3 m2, kas celtas 1980.gadā.

Izsole notiks 2019.gada 1.oktobrī, plkst. 13.00, Rucavas novada domes ēkā “Pagastmāja”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar IZSOLES NOTEIKUMIEM iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 – 12.00; 12:30 – 17.00, izņemot piektdienās līdz 13:00  Rucavas novada domē “Pagastmāja”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2019.gada 30.septembra plkst. 17.00.

Izsoles sākumcena 96 000,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas t.i. 9600,00 EUR līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Tālr. informācijai par izsoli 26143329.


Nekustamā īpašuma “Kapteiņi” izsole

Rucavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Kapteiņi” ar kadastra Nr.64840070023, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000196981, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,679 ha un uz tās esošas būves - kazarmas ar kopējo platību 774.2 m2, kas celta 1980.gadā.

Izsole notiks 2019.gada 1.oktobrī, plkst. 14.00, Rucavas novada domes ēkā “Pagastmāja”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar IZSOLES NOTEIKUMIEM iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst.8.00 – 12.00; 12:30 – 17.00, izņemot piektdienās līdz 13:00  Rucavas novada domē “Pagastmāja”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2019.gada 30.septembra plkst. 17.00.

Izsoles sākumcena 84 000,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas t.i. 8400,00 EUR līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Tālr. informācijai par izsoli 26143329.