×

IZSOLES

Datums: 22.11.2018


Nekustamā īpašuma "Piesīši" izsole

Rucavas novada pašvaldība par brīvu cenu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Piesīši” ar kadastra Nr.64840110040, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000568833, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,4554 ha.

Izsole notiks 2020.gada 3.februārī, plkst. 14.00, Rucavas novada domes ēkā “Pagastmāja”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar IZSOLES NOTEIKUMIEM iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst.8.00 – 12.00; 12:30 – 17.00, izņemot piektdienās līdz 13:00 un ceturtdienās līdz 18.00  Rucavas novada domē “Pagastmāja”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 31.janvāra, plkst.11.00.

Izsoles sākumcena EUR 548,00 (pieci simti četrdesmit astoņi eiro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 54,80 (piecdesmit četri euro un 80 centi) līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Tālr. informācijai par izsoli 26143329.


Nekustamā īpašuma "Egles" izsole

Rucavas novada pašvaldība par brīvu cenu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Egles” ar kadastra Nr.64840130045, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000590896, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,57 ha.

Izsole notiks 2020.gada 3.februārī, plkst. 15.00, Rucavas novada domes ēkā “Pagastmāja”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar IZSOLES NOTEIKUMIEM iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst.8.00 – 12.00; 12:30 – 17.00, izņemot piektdienās līdz 13:00 un ceturtdienās līdz 18.00  Rucavas novada domē “Pagastmāja”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 31.janvāra, plkst.11.00.

Izsoles sākumcena EUR 3294,00 (trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit četri euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 329,40 (trīs simti divdesmit deviņi euro un 40 centi) līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Tālr. informācijai par izsoli 26143329.


Nekustamā īpašuma "Ozolbirzs karjers" izsole

Rucavas novada pašvaldība par brīvu cenu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Ozolbirzs karjers” ar kadastra Nr.64840040175, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000459169, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 4,84 ha.

Izsole notiks 2020.gada 3.februārī, plkst. 16.00, Rucavas novada domes ēkā “Pagastmāja”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar IZSOLES NOTEIKUMIEM iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst.8.00 – 12.00; 12:30 – 17.00, izņemot piektdienās līdz 13:00 un ceturtdienās līdz 18.00  Rucavas novada domē “Pagastmāja”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 31.janvāra, plkst.11.00.

Izsoles sākumcena 16 418,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši četri simti astoņpadsmit eiro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 1641,80 (viens tūkstotis seši simti četrdesmit viens euro un 80 centi) līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Tālr. informācijai par izsoli 26143329.