×

IZSOLES

Datums: 22.11.2018


Nekustamā īpašuma  “Jaunskujiņas” izsole

 Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Jaunskujiņas”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64840130096, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000600739, sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840130094, ar kopējo platību 0.93 ha.

Izsole notiks 2021.gada 6.janvārī pulksten 10.00 Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domē, „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13).

Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 4.janvārim pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 3418.00 (trīs tūkstoši četri simti astoņpadsmit euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 341.80 (trīs simti četrdesmit viens euro 80 centi), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Izsoles solis – EUR 300.00 (trīs  simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329        


Nekustamā īpašuma  “Pilieni” izsole

 Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Pilieni”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64520170072, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000602307, sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520170072, ar kopējo platību 1.74 ha.

Izsole notiks 2021.gada 6.janvārī pulksten 11.00 Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles  noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domē, „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13).

Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 4.janvārim pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 5318.00 (pieci tūkstoši trīs simti astoņpadsmit euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 531.80 (pieci simti trīsdesmit viens euro 80 centi), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Izsoles solis – EUR 300.00 (trīs  simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329        


Nekustamā īpašuma  “Punduri” izsole

Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Punduri”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64840080213, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000600551, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840080213, ar kopējo platību 0.5066 ha.

Izsole notiks 2021.gada 6.janvārī pulksten 14.00 Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domē, „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13).

Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021.gada 4.janvārim pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 3865,00 (trīs tūkstoši astoņi simti sešdesmit pieci euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 386.50 (trīs simti astoņdesmit seši euro 50 centi), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Izsoles solis – EUR 300.00 (trīs  simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329        


Nekustamā īpašuma “Cinīši” izsole

Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Cinīši”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64520070001, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000600528, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520070069, ar kopējo platību 4,09 ha.

Izsole notiks 2020.gada 4.novembrī pulksten 10.00 Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domē, „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13).

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 2.novembrim pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 10994,00 (desmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 1099.40 (tūkstots deviņdesmit deviņi euro 40 centi), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Izsoles solis – EUR 300.00 (trīs  simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329.

 


Nekustamā īpašuma “Punduri” izsole

Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Punduri”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64840080213, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000600551, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840080213, ar kopējo platību 0.5066 ha.

Izsole notiks 2020.gada 4.novembrī pulksten 11.00 Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domē, „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13).

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 2.novembrim pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 4294,00 (četri tūkstoši divi simti deviņdesmit četri euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 429.40 (četri simti divesmit deviņi euro 40 centi), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Izsoles solis – EUR 300.00 (trīs  simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329.    


Paziņojums par izsoli Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzintarvēji”, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, daļas 628 m2 platībā, kadastra apzīmējums 64840110131, nomas tiesību iegūšanai

Rucavas novada dome rīko nekustamā īpašuma “Dzintarvēji”, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, daļas 628 m2 platībā, kadastra apzīmējums 64840110131, nomas tiesību izsoli.

Zemesgabala iznomāšanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas izveidošana, uzturēšana un apsaimniekošana, nodrošinot kvalitatīvu un daudzveidīgu ēdienu sortimentu.

Nomas tiesību izsoles sākumcena – 117.93 EUR (viens simts septiņpadsmit euro un deviņdesmit trīs centi) mēnesī.

Nomas tiesības termiņš - līdz 2023.gada 31.oktobrim (vasaras sezonās (ne mazāk kā 3 (trīs) mēneši)).

Izsoles veids - rakstiska augšupejoša izsole.

Izsoles pretendentu pieteikumi iesniedzami katru darba dienu līdz 2020.gada 11.novembrim pulksten 16, Rucavas novada domē „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV-3477, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13).

Pieteikumu atvēršana notiks Rucavas novada domē, adrese: „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads 2020.gada 12.novembrī pulksten 11.00.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties pa tālruni 26143329.

Izsoles noteikumi

Novērtējums

Rezultāts


 Nekustamā īpašuma “Mauriņi 2” izsole

Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Mauriņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64520110050, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000600965, sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520110050, ar kopējo platību 6,1 ha.

Izsole notiks 2020.gada 2.decembrī pulksten 10.00 Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domē, „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13).

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 30.novembrim pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 16912.00 (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti divpadsmit euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 1691.20 (tūkstoš seši simti deviņdesmit viens euro 20 centi), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Izsoles solis – EUR 300.00 (trīs  simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329.    

Novērtējums 


Nekustamā īpašuma “Baltalkšņi” izsole

Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Baltalkšņi”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64520110111, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000601030, sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520110078, ar kopējo platību 1.37 ha.

Izsole notiks 2020.gada 2.decembrī pulksten 11.00 Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domē, „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13).

 Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 30.novembrim pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 4812.00 (četri tūkstoši astoņi simti divpadsmit euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 481.20 (četri simti astoņdesmit viens euro 20 centi), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Izsoles solis – EUR 300.00 (trīs  simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329. 

Novērtējums     


Nekustamā īpašuma “Peši” izsole

Rucavas novada dome atklātā trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64840030171, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000594113, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 64840030171, ar kopējo platību 0,5507 ha, un uz tā esošās mežaudzes 0,25 ha.

Izsole notiks 2020.gada 2.decembrī pulksten 13.00 Rucavas novada pašvaldības ēkā “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada pašvaldībā „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13). 

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 30.novembra pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 4500,00 (četri tūkstoši pieci simti euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 450,00 (četri simti piecdesmit euro), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Izsoles solis – EUR 200.00 (divi simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329.

Novērtējums


Nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2” izsole

Rucavas novada dome atklātā trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Pie Strautiņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64520170022, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000593258, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 4,08 ha. 

Izsole notiks 2020.gada 2.decembrī pulksten 14.00, Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domē „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13).

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 30.novembra pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 8250,00 (astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 825.00 (astoņi simti divdesmit pieci euro) līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Izsoles solis – EUR 200.00 (divi simti euro)

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329.   

Novērtējums