×
17DEC

"Eridanas" Koncertprogramma “SAJŪTI ZIEMASSVĒTKUS”

17.12.2021 | 18.00 Skatīt visus pasākumus

IZSOLES UN MEDĪBU TIESĪBU NOMA

Datums: 22.11.2018


Nekustamā īpašuma “Sila fonds” izsole

Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai kustamās mantas - mežaudzes cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašuma “Sila fonds”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kadastra Nr. 64840200037, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840200037 1.kvartāla meža nogabalā Nr.25, 2.kvartāla meža nogabalos Nr.9, Nr.10 un Nr.12.

Izsole notiks 2021.gada 16.jūnijā pulksten 10.00 Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei var Rucavas novada domē, „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13) vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@rucava.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021.gada 14.jūnijam pulksten 16.00.

Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv.

Izsoles sākumcena EUR 36950.00 (trīsdesmit seši tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro) bez PVN, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 3695.00 (trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit pieci euro 00 centi) bez PVN, līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Izsoles solis – EUR 300.00 (trīs simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Izsoles objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties un saskaņojot to pa tālruni 26143329.

Novērtējums


Nekustamā īpašuma “Punduri” izsole

Rucavas novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai ceturtā izsolē pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Punduri”, ar kadastra numuru 64840080213, atrodas Rucavas pagastā, Rucavas novadā un sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840080213, ar kopējo platību 0.5066 ha.

Izsoles sākumcena – 3200 euro. Nodrošinājums – 320 euro. Izsoles solis – 300 euro.

Izsoles sākums – 19.05.2021. pulksten 13.00.

Izsoles noslēgums – 18.06.2021. pulksten 13.00.

Reģistrācija izsolei – līdz 08.06.2021.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 08.06.2021.jāiemaksā nodrošinājums Rucavas novada domes norēķinu kontā: AS “Swedbank”, kods HABALV22, konts LV23HABA0551035168408, un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Samaksa par pirkumu - 2 nedēļu laikā no paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: http://www.rucava.lv/ un https://izsoles.ta.gov.lv. Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329.       

Novērtējums

Izsoles_noteikumi


Nekustamā īpašuma “Peši” izsole

Rucavas novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai ceturtā izsolē pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64840030171, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 64840030171, ar kopējo platību 0,5507 ha, un uz tā esošās mežaudzes 0,25 ha.

Izsoles sākumcena – 4500 euro. Nodrošinājums – 450 euro. Izsoles solis – 200 euro.

Izsoles sākums – 19.05.2021. pulksten 13.00.

Izsoles noslēgums – 18.06.2021. pulksten 13.00.

Reģistrācija izsolei – līdz 08.06.2021.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 08.06.2021.jāiemaksā nodrošinājums Rucavas novada domes norēķinu kontā: AS “Swedbank”, kods HABALV22, konts LV23HABA0551035168408, un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Samaksa par pirkumu - 2 nedēļu laikā no paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: http://www.rucava.lv/ un https://izsoles.ta.gov.lv. Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329.      

Novērtējums

Izsoles_noteikumi


Nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2” izsole

Rucavas novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai ceturtā izsolē pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Pie Strautiņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā ar kadastra numuru 64520170022, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520170022, platība 4,08 ha.

Izsoles sākumcena – 8250 euro. Nodrošinājums – 825 euro. Izsoles solis – 200 euro.

Izsoles sākums – 19.05.2021. pulksten 13.00.

Izsoles noslēgums – 18.06.2021. pulksten 13.00.

Reģistrācija izsolei – līdz 08.06.2021.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 08.06.2021.jāiemaksā nodrošinājums Rucavas novada domes norēķinu kontā: AS “Swedbank”, kods HABALV22, konts LV23HABA0551035168408, un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Samaksa par pirkumu - 2 nedēļu laikā no paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: http://www.rucava.lv/ un https://izsoles.ta.gov.lv. Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329.      

Novērtējums 

Izsoles noteikumi


Nekustamā īpašuma “Baltalkšņi” izsole

Rucavas novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai ceturtā izsolē pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Baltalkšņi”, ar kadastra numuru 64520110111, atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā un sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520110078, ar kopējo platību 1.37 ha.

Izsoles sākumcena – 4000 euro. Nodrošinājums – 400 euro. Izsoles solis – 300 euro.

Izsoles sākums – 19.05.2021. pulksten 13.00.

Izsoles noslēgums – 18.06.2021. pulksten 13.00.

Reģistrācija izsolei – līdz 08.06.2021.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 08.06.2021.jāiemaksā nodrošinājums Rucavas novada domes norēķinu kontā: AS “Swedbank”, kods HABALV22, konts LV23HABA0551035168408, un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Samaksa par pirkumu - 2 nedēļu laikā no paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: http://www.rucava.lv/ un https://izsoles.ta.gov.lv. Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329.

Novērtējums

Izsoles_noteikumi


Nekustamais īpašums “Jaunskujiņas”

 Rucavas novada dome trešā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Jaunskujiņas”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64840130096, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000600739, sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840130094, ar kopējo platību 0.93 ha.

Izsole notiks 2021.gada 5.maijā pulksten 10.00. Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei var Rucavas novada domē, „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13) vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@rucava.lv.

izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021.gada 4.maija pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR EUR 2050.00 (divi tūkstoši piecdesmit euro)., nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 205.00 (divi simti pieci euro), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Izsoles solis – EUR 300.00 (trīs  simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329        

Novērtējums


Nekustamais īpašums “Pilieni”

Rucavas novada dome trešā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Pilieni”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64520170072, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000602307, sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520170072, ar kopējo platību 1.74 ha.

Izsole notiks 2021.gada 5.maijā pulksten 11.00 Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei var Rucavas novada domē, „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13) vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@rucava.lv.

izsoles_noteikumi pieejami pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021.gada 4.maijam pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 3200,00 (trīs tūkstoši divi simti euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 320.00 (trīs simti divdesmit astoņi euro), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Izsoles solis – EUR 300.00 (trīs  simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329

Novērtējums


Pašvaldība iznomā medību tiesības

Rucavas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos šādām medību platībām, kuras iznomās medību tiesību īstenošanai:

Nr.

Zemes vienības 

nosaukums

Zemes vienības kadastra apz.

Platība, ha

1.

“Vidussila izgāztuve”

64840040150

13.16ha

2.

“Lapsas”

64840040169

2.58ha

3.

“Plūmītes”

64840060021

4.83ha

4.

“Pie Ječiem”

64520050839

1.1ha

5.

“Pie Ječiem”

64520050844

1.1ha

 

Medību tiesību iznomāšanas kārtību Rucavas novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās nosaka Rucavas novada domes 29.12.2020. apstiprinātie noteikumi “Par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību”, turpmāk - noteikumi. Saskaņā ar noteikumiem pretendentam līdz 2021.gada 17.maijam jāiesniedz šādi dokumenti:

Juridiskai personai:

  • iesniegumu pēc šo noteikumu 2.pielikumā norādītā parauga;
  • pārstāvja pārstāvības tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, kas apliecina iesniegumā norādītās juridiskās personas pārstāvja pārstāvības tiesības, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (ja informācija nav pieejama publiski);
  • VMD izziņu par medību iecirkņa reģistrāciju, iecirkņa teritoriju un iecirknī esošo medību platību;

Fiziskai personai:

  • iesniegumu pēc noteikumu 2. pielikumā norādītā parauga;
  • mednieka apliecības kopiju;
  • ja personu pārstāv pilnvarotā persona, tad iesniegumā norāda pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, un iesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegtu pilnvaru, kas apliecina pārstāvja pārstāvības tiesības, uzrādot pārstāvja personu apliecinošu dokumentu;
  • VMD izziņu par medību iecirkņa reģistrāciju, iecirkņa teritoriju un iecirknī esošo medību platību.

Iesniegumi un ar tiem saistītie dokumenti iesniedzami personīgi Rucavas novada domes kancelejā, Dunikas pagasta pārvaldē, nosūtot pa pastu vai elektroniski e-pastā: dome@rucava.lv, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

Vairāk informācijas  pa tālruni 26143329.

MEDĪBU TIESĪBAS NOMAS IESNIEGUMS

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOTEIKUMI PAR MEDĪBU TIESĪBU NOMAS PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU


Nekustamais īpašums “Mazlejnieki”

 Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Mazlejnieki”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64520100290, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000605367, sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520100289, ar kopējo platību 3.28 ha.

Izsole notiks 2021.gada 8.aprīlī pulksten 10.00 Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles_noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domē, „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13) vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@rucava.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021.gada 6.aprīlim pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 10382.00 (desmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit divi euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 1038.20 (tūkstoš trīsdesmit astoņi euro 20 centi), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Izsoles solis – EUR 500.00 (pieci  simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329      

Novērtējums

 


Nekustamais īpašums “Dižozoli”

Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Dižozoli”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64520050047, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000602249, sastāv no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520050268, ar kopējo platību 1.36 ha (t.sk. meža zemes 1.34 ha ar mežaudzi).

Izsole notiks 2021.gada 8.aprīlī pulksten 11.00 Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles_noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domē, „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13) vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@rucava.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021.gada 6.aprīlim pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 2980.00 (divi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 298.20 (divi simti deviņdesmit astoņi euro 20 centi), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Izsoles solis – EUR 500.00 (pieci  simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329

Novērtējums


Nekustamais īpašums “Baltalkšņi”

Rucavas novada dome trešā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Baltalkšņi”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64520110111, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000601030, sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520110111, ar kopējo platību 1,37 ha.

Izsole notiks 2021.gada 8.aprīlī pulksten 13.00 Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles_noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domē, „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13) vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@rucava.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021.gada 6.aprīlim pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 4000,00 (četri tūkstoši euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 400.00 (četri simti euro), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Izsoles solis – EUR 300.00 (trīs  simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329

Novērtējums                           


Nekustamā īpašuma “Jaunskujiņas” izsole

Rucavas novada dome otrā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Jaunskujiņas”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64840130096, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000600739, sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840130094, ar kopējo platību 0.93 ha.

Izsole notiks 2021.gada 11.martā pulksten 10.00 Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles_noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domē, „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13) vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@rucava.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021.gada 8.martam pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 3075,00 (trīs tūkstoši septiņdesmit pieci euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 307.50 (trīs simti septiņi euro 50 centi), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Izsoles solis – EUR 300.00 (trīs  simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329     


  Nekustamā īpašuma “Pilieni”  izsole

Rucavas novada dome otrā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Pilieni”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64520170072, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000602307, sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520170072, ar kopējo platību 1.74 ha.

Izsole notiks 2021.gada 11.martā pulksten 11.00 Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei ar  izsoles_noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domē, „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienā

 

 

Izsoles solis – EUR 300.00 (trīs  simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329    


Nekustamā īpašuma “Punduri” izsole

Rucavas novada dome trešā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Punduri”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64840080213, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000600551, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840080213, ar kopējo platību 0.5066 ha.

Izsole notiks 2021.gada 11.martā pulksten 14.00 Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles_noteikumi var iepazīties Rucavas novada domē, „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13) vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@rucava.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021.gada 8.martam pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 3200,00 (trīs tūkstoši divi simti euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 320.00 (trīs simti divdesmit euro), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Izsoles solis – EUR 300.00 (trīs  simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329     

   


Nekustamā īpašuma  “Jaunbalčēni” izsole

Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Jaunbalčēni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64840130099, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000606878, sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840130097, ar kopējo platību 4,05 ha .

Izsole notiks 2020.gada 10.februārī  pulksten 10.00 Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var iepzīties Rucavas novada domē, „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13) vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@rucava.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021.gada 8.februārim pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 15000.00 (piecpadsmit tūkstoši euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci simti euro), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Izsoles solis – EUR 500.00 (pieci  simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329 

Novērtējums   


Nekustamā īpašuma “Baltalkšņi” izsole

Rucavas novada dome otrā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Baltalkšņi”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64520110111, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000601030, sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520110111, ar kopējo platību 1,37 ha.

Izsole notiks 2021.gada 10.februārī  pulksten 11.00 Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles_noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domē, „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13) vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@rucava.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021.gada 8.februārim pulksten 16.00.

Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv.

Izsoles sākumcena EUR 4330,00 (četri tūkstoši trīs simti trīsdesmit euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 433.00 (četri simti trīsdesmit trīs euro), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Izsoles solis – EUR 300.00 (trīs  simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329        

Novērtējums 


Nekustamā īpašuma  “Jaunskujiņas” izsole

 Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Jaunskujiņas”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64840130096, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000600739, sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840130094, ar kopējo platību 0.93 ha.

Izsole notiks 2021.gada 6.janvārī pulksten 10.00 Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domē, „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13).

Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 4.janvārim pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 3418.00 (trīs tūkstoši četri simti astoņpadsmit euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 341.80 (trīs simti četrdesmit viens euro 80 centi), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Izsoles solis – EUR 300.00 (trīs  simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329        


Nekustamā īpašuma  “Pilieni” izsole

 Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Pilieni”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64520170072, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000602307, sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520170072, ar kopējo platību 1.74 ha.

Izsole notiks 2021.gada 6.janvārī pulksten 11.00 Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles  noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domē, „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13).

Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 4.janvārim pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 5318.00 (pieci tūkstoši trīs simti astoņpadsmit euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 531.80 (pieci simti trīsdesmit viens euro 80 centi), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Izsoles solis – EUR 300.00 (trīs  simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329        


Nekustamā īpašuma  “Punduri” izsole

Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Punduri”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64840080213, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000600551, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840080213, ar kopējo platību 0.5066 ha.

Izsole notiks 2021.gada 6.janvārī pulksten 14.00 Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domē, „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13).

Izsoles noteikumi pieejami arī pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021.gada 4.janvārim pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 3865,00 (trīs tūkstoši astoņi simti sešdesmit pieci euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 386.50 (trīs simti astoņdesmit seši euro 50 centi), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Izsoles solis – EUR 300.00 (trīs  simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329        


Nekustamā īpašuma “Cinīši” izsole

Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Cinīši”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64520070001, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000600528, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520070069, ar kopējo platību 4,09 ha.

Izsole notiks 2020.gada 4.novembrī pulksten 10.00 Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domē, „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13).

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 2.novembrim pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 10994,00 (desmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 1099.40 (tūkstots deviņdesmit deviņi euro 40 centi), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Izsoles solis – EUR 300.00 (trīs  simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329.

 


Nekustamā īpašuma “Punduri” izsole

Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Punduri”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64840080213, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000600551, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840080213, ar kopējo platību 0.5066 ha.

Izsole notiks 2020.gada 4.novembrī pulksten 11.00 Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domē, „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13).

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 2.novembrim pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 4294,00 (četri tūkstoši divi simti deviņdesmit četri euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 429.40 (četri simti divesmit deviņi euro 40 centi), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Izsoles solis – EUR 300.00 (trīs  simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329.    


Paziņojums par izsoli Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzintarvēji”, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, daļas 628 m2 platībā, kadastra apzīmējums 64840110131, nomas tiesību iegūšanai

Rucavas novada dome rīko nekustamā īpašuma “Dzintarvēji”, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, daļas 628 m2 platībā, kadastra apzīmējums 64840110131, nomas tiesību izsoli.

Zemesgabala iznomāšanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas izveidošana, uzturēšana un apsaimniekošana, nodrošinot kvalitatīvu un daudzveidīgu ēdienu sortimentu.

Nomas tiesību izsoles sākumcena – 117.93 EUR (viens simts septiņpadsmit euro un deviņdesmit trīs centi) mēnesī.

Nomas tiesības termiņš - līdz 2023.gada 31.oktobrim (vasaras sezonās (ne mazāk kā 3 (trīs) mēneši)).

Izsoles veids - rakstiska augšupejoša izsole.

Izsoles pretendentu pieteikumi iesniedzami katru darba dienu līdz 2020.gada 11.novembrim pulksten 16, Rucavas novada domē „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV-3477, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13).

Pieteikumu atvēršana notiks Rucavas novada domē, adrese: „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads 2020.gada 12.novembrī pulksten 11.00.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties pa tālruni 26143329.

Izsoles noteikumi

Novērtējums

Rezultāts


 Nekustamā īpašuma “Mauriņi 2” izsole

Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Mauriņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64520110050, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000600965, sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520110050, ar kopējo platību 6,1 ha.

Izsole notiks 2020.gada 2.decembrī pulksten 10.00 Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domē, „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13).

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 30.novembrim pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 16912.00 (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti divpadsmit euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 1691.20 (tūkstoš seši simti deviņdesmit viens euro 20 centi), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Izsoles solis – EUR 300.00 (trīs  simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329.    

Novērtējums 


Nekustamā īpašuma “Baltalkšņi” izsole

Rucavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Baltalkšņi”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64520110111, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000601030, sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520110078, ar kopējo platību 1.37 ha.

Izsole notiks 2020.gada 2.decembrī pulksten 11.00 Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domē, „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13).

 Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 30.novembrim pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 4812.00 (četri tūkstoši astoņi simti divpadsmit euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 481.20 (četri simti astoņdesmit viens euro 20 centi), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Izsoles solis – EUR 300.00 (trīs  simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329. 

Novērtējums     


Nekustamā īpašuma “Peši” izsole

Rucavas novada dome atklātā trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64840030171, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000594113, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 64840030171, ar kopējo platību 0,5507 ha, un uz tā esošās mežaudzes 0,25 ha.

Izsole notiks 2020.gada 2.decembrī pulksten 13.00 Rucavas novada pašvaldības ēkā “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada pašvaldībā „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13). 

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 30.novembra pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 4500,00 (četri tūkstoši pieci simti euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 450,00 (četri simti piecdesmit euro), līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Izsoles solis – EUR 200.00 (divi simti euro).

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329.

Novērtējums


Nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2” izsole

Rucavas novada dome atklātā trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Pie Strautiņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  ar kadastra Nr. 64520170022, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000593258, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 4,08 ha. 

Izsole notiks 2020.gada 2.decembrī pulksten 14.00, Rucavas novada domē, “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domē „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, darba dienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 12.30 līdz 17 (piektdienās līdz pulksten 13).

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 30.novembra pulksten 16.00.

Izsoles sākumcena EUR 8250,00 (astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit euro), nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 825.00 (astoņi simti divdesmit pieci euro) līdz reģistrācijas beigām iemaksājama Rucavas novada domes norēķinu kontā AS “Swedbank”, SWIFT HABALV22, konts LV23HABA0551035168408.

Izsoles solis – EUR 200.00 (divi simti euro)

Norēķināšanās par nosolītu objektu – desmit darba dienu laikā no izsoles norises dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties, kā arī cita informācija par izsoli pa tālruni 26143329.   

Novērtējums


17DEC

"Eridanas" Koncertprogramma “SAJŪTI ZIEMASSVĒTKUS”

17.12.2021 | 18.00 Skatīt visus pasākumus