×
Darba grupā “Sociālā aizsardzība” diskutē par pakalpojumu un atbalsta paplašināšanu

Darba grupā “Sociālā aizsardzība” diskutē par pakalpojumu un atbalsta paplašināšanu

Datums: 20.04.2021


Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, 19. aprīlī norisinājās diskusija tematiskajā darba grupā “Sociālā aizsardzība”.

Seminārā “Sociālā aizsardzība” kopskaitā piedalījās 41 dalībnieks. To skaitā ietilpa gan jaunveidojamā Dienvidkurzemes novadā ietilpstošo pašvaldību Sociālo dienestu un Bāriņtiesu pārstāvji, gan Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāvji, gan sociālo pakalpojumu sniedzēji, gan aktīvie novadu iedzīvotāji.  

Semināra dalībnieki diskutēja par esošās situācijas problēmām trīs tematiskajās grupās:

  • sociālie pakalpojumi un palīdzība,
  • sociālā infrastruktūra un cilvēkresursu piesaiste/attīstība,
  • ģimenes un bērnu politika, sociālā iekļaušana.

Pārrunātās problēmas un nepieciešamie risinājumi skāra ļoti plašu tematiku.

 PIRMKĀRT, tika identificēts liels skaits vēlamo darbību sociālo pakalpojumu pilnveidošanai un jaunu attīstīšanai, tika iezīmēta nepieciešamība pilnveidot sociālās palīdzības un citus materiālā atbalsta veidus. Dalībnieki arī norādīja uz nepieciešamību sākotnēji veikt izvērstu un detalizētu esošās situācijas monitoringu Dienvidkurzemes novada pašvaldībās, lai noskaidrotu to vajadzības un iespējas sociālā atbalsta sniegšanā.

 OTRKĀRT, tika identificēta esošu sociālo pakalpojumu infrastruktūra, kurai ir nepieciešami uzlabojumi, kā arī infrastruktūra, kuru ir būtiski sakārtot, lai varētu izveidot jaunus sociālos pakalpojumus vai būtiski paplašināt esošo apjomu. Kā piemēru var minēt ieguldījumus Vaiņodes internātskolas ēkā, to pielāgojot ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma vajadzībām.

 TREŠKĀRT, tika identificēts būtisks skaits pasākumu, kas vērsti uz atbalsta sniegšanu ģimenēm, t.sk. ģimenēm, kurās aug bērns ar īpašām vajadzībām, uz atbalsta sniegšanu jauniešiem, t.sk. patstāvīgas dzīves uzsākšanai, un uz atkarību mazināšanu jauniešu vidū un vardarbības samazināšanu ģimenēs un vienaudžu vidū.

 CETURTKĀRT, dalībnieki diskutēja par nepieciešamību veicināt jebkuras sociālās grupas iekļaušanos sabiedrībā, īpaši minot reemigrantus, kā arī par nepieciešamību popularizēt un attīstīt sociālo uzņēmējdarbību.

Grupas daudz apsprieda arī nepieciešamību stiprināt starpinstitucionālu sadarbību, īpaši starp veselības un sociālo jomu, kā arī nepieciešamību stiprināt sociālo dienestu kapacitāti, piemēram, attīstot digitālus risinājumus, pilnveidojot sociālo darbinieku profesionālo kvalifikāciju.

Kopumā līdz 23. aprīlim notiks 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.

Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt: