×
PROTI un DARI

PROTI un DARI

Datums: 21.02.2019


 

14.09.2020.

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, bet vēlies mainīt savu dzīvi, tad piesakies dalībai projektā "PROTI un DARI!". Projektā iesaistījušies jaunieši, pateicoties individuālām sarunām ar ekspertiem, kas palīdz izzināt, kas ir personības stiprākās puses, iegūst stabilu pamatu jaunam dzīves sākumam. Piemēram, ar projekta "PROTI un DARI!" atbalstu var iegūt autovadītāja tiesības, apgūt profesiju (frizieris, manikīrs u.c.), uzsākt uzņēmējdarbību, piedalīties nometnēs un semināros, kā arī izmantot daudzas citas atbalsta iespējas. Svarīgi zināt, ka projekta nosacījumi paredz individuālu atbalstu.

Lai iesaistītos projektā, sazinies projekta vadītāju Daigu Grenovsku vai projekta mentoru Agnesi Volmani

 

Par projektu "PROTI un DARI!"

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts "PROTI un DARI!" ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim tiek sniegts individuāls, katram jaunietim pielāgots atbalsts.

Projekta mērķis ir sniegt tev iespēju attīstīt tās prasmes, zināšanas un iemaņas, kas palīdzēs tev pēc dalības projektā uzsākt darba gaitas, iesaistītes izglītībā (tai skaitā, arī aroda apguvē) un kļūt sociāli aktīvam. Vienlaikus, tev būs vienreizēja iespēja iepazīt jaunus cilvēkus, smelties iedvesmas no interesantiem dzīves stāstiem un daudz citu iespēju, piedaloties projektā "PROTI un DARI!”.

Vēl vairāk informācijas par projektu "PROTI un DARI!" var atrast Jaunatnes starptautisko projektu aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv vai sazinoties ar JSPA Struktūrfondu daļas darbiniekiem (tālruņa nr. 67356249).

Jaunieti, nekavējies, piesakies projektam "PROTI un DARI!”.


logo

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru 2014.gadā uzsākusi īstenot JSPA.

Projekta "PROTI un DARI!", Nr. 8.3.3.0/15/I/001 mērķis

Attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekta "PROTI un DARI!" mērķa grupa

Jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. 

Projekta īstenotāji

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ir finansējuma saņēmējs un projektu īsteno sadarbībā ar Rucavas novada pašvaldību, kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldības stratēģiskos partnerus.

Stratēģiskie partneri var būt valsts un pašvaldības institūcijas, biedrības, nodibinājumi, jauniešu centri, sociālie partneri un uzņēmēji, kurus projekta īstenošanā ir iesaistījis sadarbības partneris (Rucavas novada pašvaldība), lai kopīgi apzinātu un motivētu mērķa grupas jauniešus vai sadarbotos mērķa grupas jauniešu atbalsta pasākumu īstenošanā projekta ietvaros, sadalot partneru lomas, atbildību un funkcijas, kā arī plānojot veicamās darbības un tām atbilstošo attiecināmo izmaksu apmēru projekta ietvaros. 

Atbalsts jaunietim

  • Tiks veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
  • Sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences;
  • Tiks noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
  • Īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:

- regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī), kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;

- formālās un ikdienas mācīšanās;

- speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu);

- dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi u.c);

- iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,

- profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;

- iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs;

- specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu).

Projekta īstenošanas termiņš

2014. gada septembris - 2020. gada decembris.

Projekta finansējums

Projekta "PROTI un DARI!" kopējais finansējums ir 6 802 502 EUR, t.sk. Eiropas Sociālās fonda finansējums 5 782 127 EUR un valsts budžets – 1 020 375 EUR.