×

Attīstības programma

Datums: 14.03.2019


"Rucavas novada attīstības programmas 2012. - 2018. gadam" investīciju plāna grozījumi

2021.gada 22.aprīlī Rucavas novada dome veica grozījumus "RUCAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012. - 2018." investīciju plānā (protokols Nr.5;9.)

Rucavas novada domes  lēmums, investīciju plāna aktuālā redakcija


Aktualizēts Rucavas novada Attīstības programmas 2012.-2018. gadam Investīciju plāns

2020. gada 29. decembrī Rucavas novada dome lēma (protokols Nr.19; 3.1.) par Rucavas novada Attīstības programmas 2012.-2018. gadam Investīciju plāna aktualizāciju līdz 2021. gadam (ieskaitot). 

Rucavas novada domes Lēmums.

Aktuālā Investīciju plāna redakcija.


"Rucavas novada attīstības programmas 2012. - 2018. gadam" investīciju plāna grozījumi

2020.gada 27.februārī Rucavas novada dome veica grozījumus "RUCAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012. - 2018." investīciju plānā (protokols Nr.3, 5.) RND lēmumsinvestīciju plāns.


Aktualizēts Rucavas novada Attīstības programmas 2012.-2018. gadam Investīciju plāns

2019. gada 28. novembrī Rucavas novada dome lēma (protokols Nr.18; 2.3.) par Rucavas novada Attīstības programmas 2012.-2018. gadam Investīciju plāna aktualizāciju līdz 2020. gadam (ieskaitot). 

Rucavas novada domes lēmums.

Aktuālā Investīciju plāna redakcija.


Aktualizēts Rucavas novada Attīstības programmas 2012.-2018. gadam Investīciju plāns

2018. gada 28. jūnijā Rucavas novada dome lēma (protokols Nr.11; 2.1.) par Rucavas novada Attīstības programmas 2012.-2018. gadam Investīciju plāna aktualizāciju līdz 2019. gadam (ieskaitot). 

Rucavas novada domes lēmums.

Aktuālā Investīciju plāna redakcija.


Grozījumi „Rucavas novada attīstības programmā 2012. – 2018. gadam"

Rucavas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam” ar 28.07.2016. grozījumiem (lēmums).


Rucavas novada attīstības programmas 2012. - 2018. gadam" investīciju plāna grozījumi

2016.gada 26.maijā Rucavas novada dome veica grozījumus "RUCAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012. - 2018." investīciju plānā (protokols Nr.9, 2.7.) programma, investīciju plāns.


„Rucavas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam” aktualizācija

Š. g. 23. aprīlī Rucavas novada dome veica „Rucavas novada attīstības programmas 2012.- 2018. gadam” rīcības un investīciju plāna aktualizāciju (protokola nr.8:2.10.), iekļaujot papildus ar sociālo pakalpojumu attīstību saistītas projektu idejas. Ar aktualizēto rīcības un investīciju plānu variet iepazīties šeit.


Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012. – 2018. gadam investīciju plāna aktualizācija

Attīstības programmas aktualizācija notika 2014. gada 18. decembrī Rucavas novada domes sēdē (protokola nr. 24: 2.4.). Ar veiktajām izmaiņām var iepazīties šeit.


Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2038.gadam

Ar Rucavas novada domes 2013.gada 28.februāra sēdes lēmumu Nr.4 (protokols nr.4) ir apstiprināta Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038.gadam.

Stratēģija atspoguļo Rucavas novada domes ilgtermiņa politiku laika posmam līdz 2038.gadam un ir ietvars sadarbībai starp novada iedzīvotājiem, uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību, kaimiņu pašvaldībām un valsts institūcijām. Stratēģija ir ilgtermiņa plānošanas dokuments (25 gadiem), kas iezīmē novadam kopējo attīstības redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu. Stratēģijā ir definētas arī prioritārās kompleksi attīstāmās teritorijas, (Rucavas centrs, Baltijas jūras piekraste (Papes centrālā daļa un dabas parka „Pape” teritorija), Sventājas ieleja un Dunikas pagasts), sniedzot vadlīnijas to attīstībai un priekšlikumus kompleksiem, stratēģiski nozīmīgiem projektiem: Pārrobežu sadarbības projekti un projekti ar kaimiņu pašvaldībām radīs iespēju realizēt plānoto.

Stratēģija ir hierarhiski nozīmīgākais plānošanas dokuments, kas nosaka visu citu novada attīstības plānošanas dokumentu (attīstības programma, teritorijas plānojums, lokālplānojumi, detālplānojumi, attīstības projekti u.tml.) saskaņotību un pakārtotību to izstrādes, ieviešanas, kā arī aktualizēšanas un grozīšanas stadijās.

Stratēģijas kopsavilkums ir sagatavots video versijā (publiski pieejams www.youtube.com), kā arī tulkots krievu, angļu un lietuviešu valodās.

Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2038.gadam (pilnā versija).

 


Rucavas novada attīstības programma 2012. - 2018. gadam

Pamatojoties uz pārskata ziņojumu par attīstības programmas pilnveidošanu atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem un Kurzemes plānošanas reģiona pozitīvo atzinumu, ar 2012.gada 28. septembra sēdes lēmumu Nr.17 ir apstiprināta Rucavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam.

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā ir noteiktas prioritātes, rīcību virzieni un pasākumu kopumi Rucavas novada attīstībai tuvākajam septiņu gadu periodam.

Attīstības programma ir izstrādāta ar nolūku:

  • apzināt un novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus (dabas resursi, infrastruktūra, cilvēkresursi) un efektīvas izmantošanai iespējas,
  • sekmēt visa veida investīciju (t.sk. valsts atbalsts, ārvalstu un privātās investīcijas) piesaisti un projektu realizāciju novada attīstības veicināšanai.

Attīstības programmas dokuments sastāv no „Pašreizējās situācijas analīze” un „Stratēģiskā daļa”. Programmas izstrādes process ir atspoguļots „Pārskatā par attīstības programmas izstrādi”.

Pašreizējās situācijas analīzes ietvaros ir apkopota statistika, fakti un viedokļi, kas pamato stratēģiskajā daļā izvirzītos mērķus un atspoguļo Rucavas novadā esošos resursus un izmantošanas iespējas. Katrai jomai ir definēti turpmākās attīstības priekšnosacījumi, kā arī sniegti secinājumi par nepieciešamajām turpmākajām rīcībām. Esošās situācijas raksturojuma sagatavošanai izmantoti publiski pieejamie dati, darba grupu diskusijās un iedzīvotāju aptaujā paustie viedokļi, ekspertu vērtējums.

Stratēģiskajā daļā ir iekļauts:

  • Rucavas novada resursu, attīstības priekšnoteikumu un ietekmējošos faktoru kopsavilkums,
  • pārskats par plānošanas situāciju (valsts un Kurzemes reģiona līmeņa politikas un attīstības plānošanas dokumentos ietvertās vadlīnijas un Rucavas novada attīstības ieceru atbilstība tām, pārskats par kaimiņu novadu plānošanas dokumentiem un Rucavas novada attīstības ieceru saskaņotību ar tiem),
  • Rucavas novada attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi un prioritātes,
  • katra stratēģiskā mērķa ietvaros ir definēti rīcību virzieni un pasākumi kopumi, atbildīgie par rīcību virzienu tālāku izstrādi un ieviešanu, iespējamie finanšu avoti un īstenošanas laiks, kā arī investīciju plāns tuvāko 3 gadu periodam.

Attīstības programmas tālākā ieviešana ir „atvērts” process.  Katru gadu vienlaicīgi ar pašvaldības publiskā pārskata izstrādi tiks sagatavots Attīstības programmas  ieviešanas uzraudzības ziņojums, izvērtējot gada laikā īstenoto.  Līdz ar to investīciju plāns ik gadus ir aktualizējams, ņemot vērā izpildes progresu, pieejamās atbalsta programmas un pašvaldības budžeta iespējas, bet - nemainot attīstības programmas stratēģisko daļu  (stratēģiskos mērķus un prioritātes).

Plānošanas dokumentu izveidoja SIA “Grupa 93” eksperti, sadarbībā ar Rucavas novada speciālistiem, deputātiem, iestāžu vadītājiem un darba grupu dalībniekiem.

Rucavas novada Attīstibas programma izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/018 "Rucavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde " ietvaros.